HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningOmvormen bedrijventerrein De Where naar woongebied

Omvormen bedrijventerrein De Where naar woongebied

wherenieuw
Het bedrijventerrein De Where ligt op de kruising van De Where en de Purmerringvaart. In de structuurvisie 2005-2020 is de projectlocatie aangegeven als een locatie waar het thema zorg en wonen gewenst is.

Het gebied verkeert nu in een slechte onderhoudsstaat met veel leegstand, verloedering en braakliggende terreinen. Het totale gebied is ca. 3.4 hectare groot. Veel grond is in eigendom van de gemeente, AM Wonen en De Lindengroep.
Dit en het feit dat op dit moment ISVgelden (subsidie) beschikbaar zijn wordt gezien als het geschikte moment voor een eventuele herontwikkeling.

Betrokken partijen hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de globale maatschappelijke, planologische en financieel-economische haalbaarheid van het project.
Conclusie van het onderzoek is dat een algehele ontwikkeling op dit moment financieel niet haalbaar is.

Voor een mogelijke ontwikkeling is een (getrapte) scenarioanalyse uitgewerkt, waaruit blijkt dat op dit moment een gefaseerde ontwikkeling de voorkeur heeft. Het college stelt voor om onder een aantal randvoorwaarden in te stemmen met een gefaseerde ontwikkeling van het gebied en in te stemmen met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met AM Wonen en De Lindengroep, waarbij de gemeente participeert in de grondexploitatie.

Het onderwerp wordt vanavond  behandeld in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ordening artikelen