Milieu
Home Nieuws Milieu Noord-Holland stelt bossenstrategie vast

Noord-Holland stelt bossenstrategie vast

foto Stadspartij

Samen met het Rijk en de 11 andere provincies heeft Noord-Holland de bossenstrategie vastgesteld.

Daarin staan 3 routes voor extra bos: meer bos binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN, een ‘groen’ netwerk dat onder andere natuurgebieden met elkaar verbindt), bos buiten het NNN en volledige compensatie van bomenkap.

Landelijk is het streven om 15.000 hectare nieuw bos aan te leggen binnen het NNN. Noord-Holland is van nature geen provincie met veel bos, maar van open landschappen. De natuurgebieden bestaan naast duinen vooral uit weidevogelgraslanden en moerasgebieden. Daarom is er plaats voor maximaal 360 hectare extra bos, grotendeels als uitbreiding van bestaande bossen in recreatiegebieden die binnen het NNN vallen.

Bosaanplant buiten NNN

De aanplant van bomen in Noord-Holland gebeurt vooral buiten het NNN. Het Rijk en de provincies zoeken naar mogelijkheden voor 19.000 hectare meer bos bij steden, dorpen en in overgangszones tussen natuur- en landbouwgebieden. Deels kan dat, ook in Noord-Holland, gebeuren op rijksgrond. Ook wordt de aanplant van extra bos meegenomen in de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak stikstof.

Daarnaast is er rondom steden veel behoefte aan meer bos om in te recreëren, zeker bij nieuwe woningbouw. In de woonakkoorden maakt de provincie afspraken om woningbouw zoveel mogelijk natuurinclusief te ontwikkelen, met daarnaast oog voor het landschap. Daarbij kan ook aan bosaanleg gedacht worden.

Een andere weg die wordt uitgestippeld is het financieel aantrekkelijker maken van bomenplant op boerenerven. Dit zogeheten ‘Agroforestry’ is een teeltsysteem waarin bomen of struiken worden gecombineerd met eenjarige teelten of veehouderij.

Boscompensatie

Noord-Holland gaat bos compenseren dat sinds 2017 is – en nog wordt – gekapt om ruimte te bieden voor andere natuurtypen (zoals grijs duin). In Noord-Holland gaat het om ongeveer 155 hectare. In de bossenstrategie is afgesproken dat de compensatie vooralsnog buiten het NNN plaatsvindt, vanwege de geringe mogelijkheden voor extra bos binnen het NNN. Daarbij kijkt de provincie vooral naar locaties in de overgangszone tussen de voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden en het agrarisch gebied. Daar kan extra bos onder meer dienen als buffering van de natuur tegen stikstofbelasting.

De komende tijd werkt de provincie, onder andere samen met de terreinbeheerders, concrete plannen uit. Begin 2021 is duidelijk hoe Noord-Holland de afspraken uit de bossenstrategie gaat vormgeven.

Milieu artikelen

Kabinet, reken je niet rijk met gebruikt frituurvet

Natuur & Milieu roept het kabinet op haar plannen voor de inzet van biobrandstoffen in mobiliteit aan te passen. Op basis van de huidige...

Houtstook

Lees ook: Probleem houtstook wordt onderschat In de winter gaan overal de open haarden en houtkachels weer aan. Wanneer u thuis uw houtkachel of haard...

Waterstof maken uit mest en tegelijk stikstof reduceren?

Uit mest waterstof halen? Het Duitse bedrijf Graforce heeft een technologie ontwikkeld waarmee dat kan, en zelfs behoorlijk efficiënt. Plasmalyse heet de technologie. Hiermee kun...

Vervijfvoudiging vleermuizen sinds 1986

Na een periode van sterke achteruitgang tot halverwege de vorige eeuw, zitten de meeste vleermuizen weer in de lift. Het sterkste herstel vinden we...

Ruimte voor windpark Westpoort Amsterdam

In de gemeente Amsterdam kan het eerste nieuwe windpark in de metropoolregio Amsterdam worden gerealiseerd. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben toestemming gegeven...

Proeftuin Purmerend in volgende fase

Als de gemeenteraad daartoe op 28 januari 2021 besluit (red.) Bewoners kunnen kosteloos overstappen op het warmtenet van Stadsverwarming Purmerend. (Bewoners die hun woning via...

Energieregio Noord-Holland Zuid past zoekgebieden zon en wind aan en behoudt ambities

Veel belangstelling voor regionale energiestrategie De energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ) heeft ruim 120 reacties ontvangen op de concept-RES (Regionale Energiestrategie) van onder andere inwoners, bedrijven,...

Noord-Holland stelt bossenstrategie vast

Samen met het Rijk en de 11 andere provincies heeft Noord-Holland de bossenstrategie vastgesteld. Daarin staan 3 routes voor extra bos: meer bos binnen...