HomeNieuwsVerkeer en VervoerNieuwe maatregelen voor een veiliger en beter bereikbaar Waterland

Nieuwe maatregelen voor een veiliger en beter bereikbaar Waterland

Bus-EBS-CS
In de regio Waterland worden komende jaren diverse maatregelen gerealiseerd om de doorstroming, de bereikbaarheid en de veiligheid in het gebied te verbeteren. Dat maakte de Stadsregio Amsterdam in het voorjaar van 2012 bekend. Ook worden andere mogelijke oplossingen voor de lange termijn nader onderzocht.

Dit zijn de bestuurders van het project Bereikbaarheid Waterland overeengekomen na 3 jaar intensief samenwerken. Daarbij werd de omgeving nauw betrokken bij de probleemdefiniëring en de oplossingsrichtingen. De bestuurders hebben daarbij een knip gemaakt tussen de maatregelen die in 2012-2013 gerealiseerd worden en de maatregelen die verdere studie behoeven. Tijdens een informatieavond voor belangstellenden op donderdag 9 februari hebben partijen daar een nadere toelichting op gegeven.

Korte termijn

Partijen zijn overeengekomen om in 2012-2013 de zogenaamde “korte termijn maatregelen” in Waterland te realiseren. Deze maatregelen dragen direct bij aan de verkeersveiligheid op- en rondom de provinciale wegen. Het gaat hierbij om:

 • De in- en uitvoegstroken, oftewel parkeerstroken van erftoegangen, langs de N235 (Jaagweg) worden verwijderd;
 • Nabij bushaltes langs de N235 wordt het fietspad opgehoogd;
 • Fietspaden in Ilpendam worden bij de kruispunten met het Havenpad en de Dorpstraat op grotere afstand van de kruispunten gelegd waardoor het autoverkeer niet hard op de N235 hoeft te remmen en men de auto op kan stellen tussen de weg en het fietspad. Dit is voor beide veiliger;
 • Bij de oversteek voor het pontje in Ilpendam wordt een slagboom geplaatst om te voorkomen dat bewoners via dit straatje naar Ilpendam rijden. Tevens wordt de bushalte hier verlengd zodat er meer bussen achter elkaar kunnen staan zonder de N235 te blokkeren;
 • Bij enkele bebouwdekom-grenzen worden middeneilanden op de weg aangebracht om zo de maximum snelheid van 50km/u af te dwingen;
 • Op de brug over de Broekervaart wordt tijdelijk een afscheiding geplaatst tussen de N235 en het fietspad dat hier parallel aan loopt. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen welke definitieve oplossing hier mogelijk is;
 • De belijning en de bebording op het kruispunt van de N247 met de A10 worden aangepast om de doorstroming te bevorderen.
 • Een P+R terrein bij Monnickendam;
 • Diverse extra fietsstallingen op diverse locaties langs de N235 en N247;
 • Het kruispunt van de N247 met de Singelweg wordt voorzien van een langere rechtsafstrook richting Edam en een extra bushalte richting het noorden ter hoogte van het busstation. Hierdoor hoeven deze bussen niet meer via het busstation te rijden.

Verdere studie

De bestuurders kwamen ook tot de conclusie dat enkele mogelijke maatregelen verdere studie behoefden om daarover een beslissing te kunnen nemen. Het gaat daarbij om:

 • Herinrichting van de N247 tussen de A10 en Monnickendam, inclusief het knooppunt Het Schouw;
 • Mogelijkheden voor een busstrook op het kruispunt N247/A10 richting de A10 Oost;
 • Onderzoek naar een spitsbusbaan ( zogenaamde “tidal flowbusbaan”), tussen Ilpendam en Purmerend;
 • Onderzoek mogelijkheden en gevolgen aanpassen van de maximumsnelheden op de N235 bij Watergang;
 • Andere inrichting van de busstrook tussen Broek in Waterland en ’t Schouw;
 • Haalbaarheidsonderzoek naar een P+R bij het busstation van Edam.

De geluidsschermen in Broek in Waterland zijn wettelijk niet vereist omdat de provincie de weg niet gaat reconstrueren. Tevens is besloten een mogelijke tunnel onder Broek in Waterland niet uit te voeren vanwege de zeer hoge kosten van 130 miljoen euro.

Bereikbaarheid Waterland

Het project Bereikbaarheid Waterland is een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam (stadsdeel Noord), Edam-Volendam, Purmerend en Waterland. Het doel ervan is het optimaliseren van de bereikbaarheid voor autoverkeer, openbaar vervoer en fiets in de regio Waterland. De uitdaging is om dit te doen zonder in te leveren op de leefbaarheid en natuurwaarden in het gebied.

Verkeer en Vervoer artikelen