HomeNieuwsMilieuNieuwbouw 2017: Purmerend en Almere 100% aardgasloos

Nieuwbouw 2017: Purmerend en Almere 100% aardgasloos

aardgasloos
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in 2017 een nulmeting laten uitvoeren die inzicht moet geven in de huidige stand van zaken wat betreft aardgasloze nieuwbouw. Deze nulmeting is middels een enquête onder alle gemeenten uitgevoerd.

De uitkomsten van deze enquête zijn aangevuld met kwalitatief onderzoek, te weten een telefonisch interview onder de grootste Nederlandse gemeenten (G4 plus Groningen en Eindhoven), waaruit inzicht verkregen is over mogelijke knelpunten bij de invoering van aardgasloze nieuwbouw, het proces en de meerkosten. 

In totaal hebben 212 gemeenten de enquête ingevuld (56% van het totaal).
Er zijn in het afgelopen jaar (2017) in Nederland ruim 62.000 nieuwe woningen gebouwd. In totaal geeft 35% van de geënquêteerde gemeenten aan het afgelopen jaar aardgasloze woningen te hebben opgeleverd. Van belang is dat een kwart hiervan heeft aangegeven niet in staat te zijn) op korte termijn het aantal of aandeel aardgasloos te achterhalen. Het werkelijke aantal gemeenten alwaar in 2017 aardgasloze woningen zijn opgeleverd, kan dus hoger liggen. Ook uit de telefonische gesprekken is gebleken dat de kennis over bouwen zonder aardgasaansluiting binnen gemeenten veelal wel aanwezig is (op projectniveau), maar dat dit nog niet centraal geregistreerd wordt. 
Van de gemeenten die de aantallen woningen zonder aardgasaansluiting wel bijhouden, varieerde het aandeel opgeleverde woningen zonder aardgasaansluiting sterk. Sommige gemeenten, zoals Purmerend en Almere, leverden het afgelopen jaar bijna 100% van de nieuwbouw aardgasloos op (met name door stadsverwarming). Voor andere gemeenten geldt dat ‘slechts’ een of enkele gro(o)t(e) nieuwbouwproject(en) zonder aardgas is/zijn opgeleverd in 2017. Alles bij elkaar opgeteld zien we dat, van de gemeenten die nieuwbouw van woningen zonder aardgasaansluiting registreren, in 2017 37% aardgasloos is opgeleverd.

foto: NOM alliantie Utrecht

Milieu artikelen