HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningNader overleg na uitten van wensen en bedenkingen herontwikkeling locaties Post Nl...

Nader overleg na uitten van wensen en bedenkingen herontwikkeling locaties Post Nl en schapenmarkt

PlanDok
Tijdens de raadsvergadering van 25 januari mochten alle partijen in één termijn hun wensen en bedenkingen aangeven ten opzichte van de plannen op beide locaties. Voornamelijk werden er wensen en bedenkingen geuit over het hoogbouwplan op de Post NL locatie. Het college gaat deze verwerken in de plannen en het worden dit bijgewerkte plan de eerstvolgende commissie SOB vergadering opnieuw besproken en komt dan ter afronding in de raad van februari.
De Stadspartij ziet zowel voor als nadelen in het plan maar vindt dat de mening van de omwonenden en belanghebbenden duidelijker zichtaar dient te worden gemaakt dan tot nu toe. “Hoe wordt er van-buiten-naar-binnen werkend over hoogbouw op die plek gedacht? Wat zijn de reacties op het gepresenteerde hoogbouw ontwerp?” Dat merkte Stadspartij woordvoerder Coen Lageveen tijdens zijn bijdrage op. Duidelijk werd hierdoor wederom dat de Stadspartij veel belang hecht aan de communicatie en de inspraak alvorens de gemeenteraad een besluit neemt.
Hieronder vindt u de bijdrage van de Stadspartij, zoals Coen Lageveen deze inbracht, aan de discussie van dit moment
CoenHA“Op 5 juli hebben de gemeente Purmerend en Snippe Projecten een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van de PostNL locatie en de Schapenmarkt. Het college wil nu een samengestelde anterieure overeenkomst Herontwikkeling PostNL locatie en Schapenmarkt aangaan en vraagt de raad om daarop te reageren.
Purmerend heeft een groot tekort aan woningen, dat bleek wel uit de woondebatten en recent de discussie over illegale bewoningen. Gelukkig wordt er nu ook flink gebouwd in de stad, maar het is nog niet genoeg.
Het is heel belangrijk voor de Stad Purmerend dat er weer ondernemers zijn die voor miljoenen willen investeren in bouwprojecten in onze stad. Dat hebben wij nodig om er voor te zorgen dat de wachtlijsten worden verminderd en dat onze stad op de lange duur niet vergrijsd. Het college heeft eerder, in de commissie Samenleving,  de raad opgeroepen om moed en lef te tonen bij het beoordelen van woningbouwlocaties. Dit is nu zo’n moment om durf en lef te tonen.
Met de herontwikkeling van de Post NL locatie komen er zo’n 165 appartementen bij, variërend van starterswoningen tot seniorenwoningen PLUS de komst van zo’n 50 sociale huurwoningen in de Kop van West. Woningen die we hard nodig hebben.
De Stadspartij is overtuigd van het belang voor de stad om op deze locatie woningen te bouwen en heeft ook geen direct bezwaar tegen hoogbouw. Bovendien zorgt bewoning in en rondom het centrum voor extra levendigheid in de binnenstad, wat ook weer ten goede komt aan de ondernemers. Ook het plan  om de Leeghwater- experience in dit pand onder te brengen spreekt de Stadspartij enorm aan. Met dit plan wordt het verhaal verteld over de droogmakerijen en de geschiedenis van Purmerend. Er wordt een verbinding gelegd met het Leeghwaterpark, het nieuwe gebouw en de Beemster en de Purmer. Dit zal zeker toeristen trekken en is dus ook weer goed voor onze stad.
Waar wij wel vragen over hebben is, hoe zijn de overleggen met de omwonenden en belanghebbenden verlopen?
Hoe wordt er van-buiten-naar-binnen werkend over hoogbouw op die plek gedacht? Wat zijn de reacties op het gepresenteerde hoogbouw ontwerp?

We zien in het einddocument, onder het hoofdstuk communicatie, wel dat er overleg momenten zijn geweest, maar wij missen de verslaglegging.  
Om deze reden had de Stadspartij bij de stukken op zijn minst de verslagen van de gesprekken met de omwonenden en belanghebbenden verwacht. Zodat we hierdoor nu al  hadden kunnen toetsen hoe in dit proces invulling is en wordt gegeven aan het van-buiten-naar-binnen werken.
Bij de verder uitwerking van het plan zullen deze zaken beslist aan de raad gepresenteerd dienen te worden om bij besluitneming door de raad tot een goed oordeel te kunnen komen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zal het duidelijk worden wat de daadwerkelijke vorm van het complex gaat worden.

Door het betrekken van omwonenden en belanghebbenden in het verdere proces is het zeker niet uit te sluiten dat er hierdoor in het ontwerp nog veranderingen in de bouwhoogte kunnen optreden. Wij wachten deze ontwikkelingen af.

De Stadspartij rekent er dan ook op dat aan de door ons genoemde zaken hard wordt gewerkt om ze zichtbaar en beoordeelbaar  te maken.
De af te sluiten anterieure overeenkomst kan een financieel risico voor Purmerend opleveren. Dat is geheel afhankelijk van de daarin opgenomen voorwaarden. Ook is mogelijk dat naar aanleiding van onze geuite wensen en bedenkingen de huidige nu nog concept-overeenkomst wordt aangepast.
Een dergelijke overeenkomst gesloten tussen college en projectontwikkelaar is overigens geen zaak die de gemeenteraad bindt bij verdere besluitvorming.
Het definitieve ontwerp van het nieuwe gebouw is er nog niet, maar het betrekken van de duurzaamheid bij de bouw en ontwikkeling is een goede zaak.

De Stadspartij is blij met het voorstel dat mensen die een sociale huurwoning achterlaten IN PURMEREND voorrang krijgen bij de toewijzing van de niet sociale huurwoningen op deze locatie. Want dit bevordert echt de doorstroming.

Wel vragen wij aandacht voor de vrijkomende sociale huurwoningen.
De Stadspartij wil dat er een uiterste inspanning wordt gedaan om deze toe te wijzen aan woningzoekenden uit Purmerend, zodat we daardoor daadwerkelijk bijdragen aan het verkorten van de veel te lange wachtlijsten voor een woning.
Door de komst van zo’n 125 parkeerplaatsen kan het Lammetje op de Schapenmarkt ook plaats maken voor ontwikkeling van deze locatie. De Stadspartij gaat ervan uit dat ook bij de ontwikkeling van deze locatie wordt gekeken naar hoe het past in de directe omgeving. Uiteraard dient in het besluitvormingsproces daar ook van-buiten-naar-binnen te worden gewerkt.
 

 

afbeelding hoogbouw: raadsstukken
foto Coen Lageveen: Stadspartij

 

Ruimtelijke Ordening artikelen