HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningNader onderzoek naar bouw mbo-school Karekietpark positief

Nader onderzoek naar bouw mbo-school Karekietpark positief

ROCKar 
Het college van de gemeente Purmerend handhaaft na nader onderzoek de plannen voor de nieuwbouw van een mbo-school in het Karekietpark. Half juni werd het plan nog in heroverweging genomen na hevige kritiek uit de buurt op de zorgvuldigheid t.a.v. inhoud en communicatie m.b.t. de plannen. Het college nam zich deze kritiek ter harte en nam meer tijd voor het analyseren van de verkeerskundige aspecten.

Een groot deel van de bewoners van de wijk Overwhere Noord toonde voor het zomerreces zich erg bezorgd over de verkeersdrukte die rond het Karekietpark zou ontstaan als op deze locatie een ROC zou worden gebouwd. Daarnaast bestaat onrust over de parkeerdruk in de wijk en de overlast door leerlingen die een school zou opleveren.

Van de baan
Als agendapunt werd het punt daarom van de agenda van de vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 11 juni jl. gehaald om het college de gelegenheid te geven enkele openstaande vragen te beantwoorden die opkwamen na een extra informatieavond voor de buurt op 4 juni jl.

Op 11 juni zou in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer eigenlijk al een beslissing genomen worden over het al dan niet door laten gaan van de plannen. ‘Als er zo veel vragen en opmerkingen zijn, doen we er dan goed aan om nu een besluit te forceren?’, zei wethouder Hans Krieger destijds. Het college wilde het zomerreces gebruiken om de vragen die leefden nog eens goed te onderzoeken.

Verkeersonderzoek
Het bureau Grontmij heeft een second opinion uitgevoerd naar de verkeersaspecten. Hieruit blijkt dat er sprake is van voldoende parkeergelegenheid en een goede verkeersafwikkeling. De Grontmij heeft in haar second opinion een aantal aanbevelingen voor de school opgenomen. Eén van deze aanbevelingen is dat het parkeerterrein van de school ook toegankelijk moet zijn voor de scholieren. De school heeft toegezegd dat zij hiervoor zal zorgen. Het parkeerterrein betreft eigen terrein van de school, de parkeerplaatsen zijn uitsluitend beschikbaar voor de school.
In de nota van zienswijzen wordt daarnaast ambtshalve voorgesteld een bepaling in de regels op te nemen die regelt dat er voldoende parkeergelegenheid opgenomen wordt in, op of onder het gebouw of op het bijbehorende terrein. Daarmee is dit aspect ook juridisch (afdoende) vastgelegd.

Over de mogelijke overlast die leerlingen van de school zouden veroorzaken in de wijk is gesproken met het bestuur van de scholen. ‘De scholen hebben veel ervaring met het nemen van passende maatregelen om overlast te voorkomen’, schrijft de gemeente Purmerend. ‘Zij zetten deze ervaring in en houden in de gaten of het goed gaat in de buurt.

Locatieonderzoek
Locatieonderzoek Tijdens de informatieavond op 4 juni is ook de vraag gesteld of er wel een goed locatieonderzoek gedaan was. Het college antwoord hier bevestigend op. In februari 2013 is intern door de gemeente een locatieonderzoek uitgevoerd. Een viertal locaties is onderzocht: 1) Kop West bij de Melkwegbrug; 2) Kop West langs de A7; 3) Stekeldijk, ten westen van het volkstuinencomplex (Wheermolen) en 4) het Karekietpark. Belangrijke voorwaarden voor de school waren o.a. de nabijheid van een NS-station, een goede busverbinding en een goede bereikbaarheid met de auto. Ook moest het om een zichtlocatie gaan. Vanuit de gemeente zijn de gebruikelijke voorwaarden bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling ingebracht, ondermeer: een goede inpasbaarheid in de omgeving, geen onevenredige overlast voor de omgeving en een goede verkeersafwikkeling.

Karekietpark beste locatie
Het Karekietpark kwam als beste locatie uit de bus. Het NS-station Overwhere ligt op aanvaardbare afstand, er is een goede busverbinding en vanwege de nabijheid van de N244 en de gebiedsontsluitingswegen S. Allendelaan en Prof. Mr. P.J. Oudlaan is het ook goed bereikbaar voor auto’s. Tevens lag op de locatie al de bestemming maatschappelijke doeleinden en heeft er in het verleden al een school gestaan. Ook vermeldt de gemeentelijke structuurvisie het Karekietpark als een ontwikkelingslocatie met o.a. het thema onderwijs.

Het college vindt de aanwezigheid van beroepsonderwijs in Purmerend van groot maatschappelijk en economisch belang. Purmerend moet jongeren gevarieerd, aantrekkelijk, arbeidsmarktrelevant en kwalitatief hoogwaardig onderwijs kunnen bieden. Het realiseren van de nieuwbouw voor de MBO-school in het Karekietpark past in dit beeld. Het college concludeert daarom dat er geen belemmeringen zijn om door te gaan met het plan en vraagt de raad het bestemmingsplan vast te stellen’. Dit zou in de raadsvergadering van 24 september plaats dienen te gaan vinden.

Toestemming tot bouwen
Het college vraagt naar aanleiding van de onderzoeksresultaten nu dus toch aan de gemeenteraad toestemming voor de uitvoering van de bouwplannen. De gemeenteraad is gevraagd zich uit te spreken over de wijzigingen in het bestemmingsplan dat de vestiging van de school mogelijk moet maken.

In deze commissievergadering van woensdag 9 september wordt het onderwerp weer besproken. De bewoners worden uitgebreid geïnformeerd over plannen en onderzoek en kunnen in deze commissievergadering opnieuw hun mening er over aan de raadsleden geven.

Ruimtelijke Ordening artikelen