HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMRA slaat handen ineen om snel woningen te bouwen

MRA slaat handen ineen om snel woningen te bouwen

wheermolenbeweegt
In de Metropoolregio Amsterdam is tot 2040 ruimte voor de bouw van bijna 300.000 woningen. De vraag naar woningen bedraagt tot 2040 ruim 230.000 woningen. Er zijn dus voldoende (potentiële) mogelijkheden om aan de vraag te kunnen voldoen. Wel zal veel inspanning nodig zijn, zowel van de overheden als van marktpartijen, om de plannen ook echt tot realisatie te brengen. Deze conclusies uit de Monitor Plancapaciteit MRA 2017 worden omarmd door de bestuurders van de MRA-gemeenten.
Veel van de woningbouwlocaties waren al in beeld. Extra inspanningen van de 33 MRA-gemeenten leverden locaties op voor maar liefst 73.500 extra woningen, zodat de komende twintig jaar in totaal ruimte is voor de bouw van ongeveer 297.000 woningen.

Nieuwe locaties en verdichting
De nieuwe woningbouwmogelijkheden die de extra inspanning van de gemeenten heeft opgeleverd, bestaan voor een deel uit nieuwe locaties. Het gaat daarbij vooral om plekken in bestaand stedelijk gebied, waar bijvoorbeeld door transformatie van gebouwen en gebieden mogelijk woningen kunnen worden toegevoegd. Een ander deel van de extra capaciteit komt voort uit verdichting van reeds voorziene plannen, waarbij er meer woningen op de betreffende locaties kunnen komen.

Inspanningen nodig
Dat de benodigde locaties in beeld zijn gebracht, wil niet zeggen dat de schep meteen de grond in kan. Op de meeste locaties moeten nog veel inspanningen worden verricht voor er daadwerkelijk kan worden gebouwd. Het kost gemeenten ook veel tijd om procedures af te ronden en bouwplannen te begeleiden. Het personeel in dit segment is schaars en bouwbedrijven hebben ruim voldoende werk.

Druk op de woningmarkt
De druk op de woningmarkt in de Metropoolregio Amsterdam is onverminderd hoog. De economische groei en de bevolkingsontwikkeling in de MRA zorgen voor toenemende tekorten aan  woningen in alle segmenten. Vooral goed bereikbare en betaalbare woningen zijn steeds schaarser. De behoefte aan meer dan 230.000 nieuwe woningen tot 2040 betreft alle zeven deelregio’s van de MRA.

Korte termijn: versnelling van projecten
De gemeenten werken momenteel aan versnelling van zo’n 60.000 woningen tot en met 2020, onder meer door in goed overleg met vastgoedpartijen meer projecten tegelijkertijd op de markt te brengen. Verder delen gemeenten kennis en capaciteit om projecten sneller te realiseren. Overal in de regio trekt de woningmarkt nu fors aan. Dat geeft de mogelijkheid aan vastgoedpartijen om haast te maken met het starten van de woningbouw. In alle woningbouwsegmenten kunnen ontwikkelaars, beleggers, aannemers en woningcorporaties nu flinke slagen maken.

Langere termijn
Voor de langere termijn is ruimte gevonden voor in totaal 297.000 woningen. Hoewel mogelijk niet al deze woningen werkelijk zullen worden gerealiseerd, kan wel worden geconcludeerd dat er in beginsel voldoende woningbouwmogelijkheden in beeld zijn. Dit betekent dat (deel)regionaal afstemming nodig zal zijn over de uiteindelijke realisatie van de plannen, zowel wat planning betreft als het benodigde type woningen en de relatie tot de bereikbaarheid, de economische ontwikkelingen, het behoud van het landschap en ruimte voor de energietransitie.

Digitale kaart woningbouwlocaties MRA
De mogelijke locaties voor de bouw van de 297.000 woningen zijn door de Metropoolregio Amsterdam in beeld gebracht met een online viewer. Deze digitale kaart is een eerste resultaat van een van de acties uit de MRA Actie Agenda 2016-2020. Daarin is afgesproken dat alle MRA-gemeenten de aanpak van de woningbouwopgave afstemmen en de binnenstedelijke woningbouwmogelijkheden voor elkaar inzichtelijk maken. Naast de woningbouwlocaties biedt de kaart inzicht in onder meer milieucontouren, locaties van OV-knooppunten, tram- en busverbindingen, geluidscontouren van Schiphol en vliegveld Lelystad, Natura 2000-gebieden, Ecologische Hoofdstructuur, geluidzones en grondwatergebieden.

Tevreden bestuurders: ‘Schouders eronder’
De betrokken bestuurders van de MRA-partners, de bestuurlijke trekkers van de gerelateerde acties uit de MRA Actie Agenda, zijn te spreken over de potentiële ruimte voor woningbouw:

Joke Geldhof, voorzitter van het Platform Ruimte van de MRA en gedeputeerde van de provincie Noord-Holland: ’Ik ben erg blij dat in de MRA voldoende locaties zijn waar de zo noodzakelijke woningen gebouwd kunnen worden. Provincies en gemeenten gaan samen aan de slag om een aantal belemmeringen, waardoor er nu soms toch niet gebouwd wordt, weg te nemen. Zodat iedereen die in deze mooie, dynamische regio wil wonen, hier ook kan wonen.’

Eric van der Burg, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam: ‘Amsterdam groeit elk jaar met ruim 11.000 inwoners. Wij hebben veel woningen in de regio nodig om in deze behoefte te voorzien. Samen met de andere gemeenten in de MRA slaan wij de handen ineen om voor iedereen een fijne woonplek te realiseren.’

Jaap Lodders, gedeputeerde van de provincie Flevoland: ‘In Flevoland is ruimte voor betaalbaar wonen in een groene en waterrijke omgeving. Daarmee kunnen Almere en Lelystad een belangrijke bijdrage leveren aan de woningbouwopgave in de MRA.’

Jeroen van Spijk, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Haarlem:  ‘Er ligt nu een integrale visie om deze woningen, die hoognodig zijn, te realiseren. Bijna 300.000 extra woningen betekent ook een enorme impuls voor de lokale economie. Nu moeten we met z’n allen de schouders eronder zetten, zodat iedereen die dat wil een geschikte woning in onze regio kan vinden.’

foto: Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen