HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMogelijke ontwikkelrichtingen Karekietpark ter bespreking in raad

Mogelijke ontwikkelrichtingen Karekietpark ter bespreking in raad

Karekietpark raamwerk
Afbeelding raadsstukken

Het Karekietpark is het centrumgebied van Overwhere-Noord. Het gebied herbergt een aantal belangrijke functies voor de stad en de wijk en wordt door veel mensen gebruikt. Afgelopen periode zijn er een aantal ontwikkelingen geweest; de realisatie van het ROC, de komst van de tijdelijke woningen.

Tijdens de gesprekken met omwonenden over deze ontwikkelingen, zijn er zorgen geuit. Bijvoorbeeld over het verkeer en over de algehele uitstraling van het gebied.
Ook zien we dat de basisschool te klein is voor het aantal leerlingen en dat de sporthal aan vervanging toe is.

Onlangs is in de programmabegroting geld gereserveerd voor een nieuwe sporthal. Maar waar bouwen we de sporthal? En in combinatie met welke functies kan dat nog meer? En hoe kan het een bijdrage leveren aan het gebied ook op de lange termijn. Daarnaast is in de kansenkaart van Purmerend 2040 het gebied aangemerkt als locatie die kansen biedt voor het toevoegen van woningen.
Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft de gemeente besloten om aan de slag te gaan met een totale visie op het Karekietpark. Er is onder andere gekeken naar wonen, winkels, de basisschool en de maatschappelijke voorzieningen, zoals de sporthal. Maar ook naar de verkeersontsluitingen, naar het groen en andere mogelijke kansen voor het gebied.

De S. Allendelaan doorsnijd het gebied en is tegelijkertijd een hoofdontsluitingsweg voor een groot deel van Purmerend. Voor de hoofdinfrastructuur van Purmerend wordt in het kader van Programma Purmerend 2040 een mobiliteitsvisie gemaakt die in de loop van 2021 wordt aangeboden aan het college. De aanpassing van de Allendelaan – ook voor het deel ter hoogte van het Karekietpark – zal hierin worden opgenomen.

De gebiedsvisie geeft op hoofdlijnen weer wat de gemeente nastreeft en welke kaders daarbij horen. Het vormt de basis voor het vervolg. De ontwikkeling van het gebied is geen eenvoudige. Dit komt onder andere door de verschillende eigendomssituaties, verschil in ontwikkelsnelheid, beperkt ruimtegebruik en logische volgorde van ontwikkeling in relatie tot verhuizingen.

De gemeente heeft een aantal ontwikkelrichtingen geschetst. Elke ontwikkelrichting heeft voors- en tegens, zeer verschillende financiële consequenties en vraagt om het maken van keuzes. De middelen van de gemeente zijn beperkt en er zijn ook andere ontwikkelingen die niet op voorhand een positief saldo hebben (zoals het Stationsgebied).
De ontwikkelrichtingen zijn bepalend voor de ontwikkelstrategie die de gemeente straks moet voeren

Als eerste stap richting besluitvorming over de gebiedsvisie stelt het college aan de raad voor kennis te nemen van de ontwikkelrichtingen als scenario’s en een meningsvormende discussie te voeren over de belangrijkste elementen van de uitgewerkte ontwikkelrichtingen en de bijbehorende financiële consequenties en mogelijkheden. Op basis van de uitkomsten van deze discussie kan de gebiedsvisie worden uitgewerkt die in het tweede kwartaal van 2021 dan ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Belangrijk onderdeel van de ontwikkelrichtingen zijn de benodigde financiën. Dat zijn de eerste financiële inschattingen van dit moment, waar bijdragen als cofinanciering nog niet in zijn meegenomen. Naar verwachting zal alleen de ontwikkelrichting ‘de minimale aanpak’ een neutraal saldo opleveren.

De andere kosten –‘naverevening van de kosten en opbrengsten’ geld.

Naast investering in het gebied zelf, zal ook de bovenwijkse infrastructuur (de Allendelaan) een forse investering vragen. De kosten die hiermee gepaard zijn (waaronder die van het aanpassen van het wegprofiel, evt. verwervingen en civiele constructies) zullen in de mobiliteitsvisie worden opgenomen.

Het komende halfjaar worden de mogelijkheden van cofinanciering verder verkend en met commerciële partijen gekeken hoe de varianten financieel verder gebracht kunnen worden. Beoogd wordt rond de zomer terug te komen met een gebiedsvisie en onderliggende grondexploitatie.

De mogelijke ontwikkelrichtingen

Het ontwikkelgebied kan op meerdere manieren worden ingevuld. Er is keus uit een veelheid  van combinaties van functies en stapeling, zodat er meer ruimte is voor groen. Of juist voor meer losse gebouwen. We onderscheiden drie hoofd ontwikkelrichtingen. Elke richting heeft voor- en nadelen.

In de vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van morgen 11 maart 2021 wordt e.e.a. besproken.

Klik hier voor een overzicht van de te bespreken ontwikkelrichtingen.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen