HomeNieuwsAlgemeen BestuurMeerjarenbegroting Purmerend: lastenverlaging inwoners en ambitieus verder

Meerjarenbegroting Purmerend: lastenverlaging inwoners en ambitieus verder


Het college heeft de meerjarenbegroting voor de periode 2017-2020 (.pdf, 7.6mb) klaar. Op vrijdag 16 september is deze aangeboden aan de gemeenteraad die er op 2 en 3 november over vergadert. De begroting geeft een positief beeld en is sluitend. Voor de toekomst is het college positief gestemd en ze ziet kansen tal van ambities te realiseren.

Het college ziet gunstige financiële ontwikkelingen die het mogelijk maken om voor een aantal belangrijke ambities geld te reserveren in de begroting. Vele initiatieven in de stad maken duidelijk dat de economie in de lift zit. Er wordt meer gebouwd en daarbij neemt de verkoop van kavels op Baanstee-Noord toe. Verder is gestart met de realisatie van woningbouwlocatie Klein Where en gaat binnenkort de eerste paal van de nieuwe multifunctionele sporthal de grond in. De opvang van statushouders vraagt nog altijd aandacht en wordt verder gewerkt aan de taken op het gebied van participatie.

Lastenverlaging

Het college wil de lasten voor inwoners verlagen door de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolrechten met 25 euro naar beneden te brengen. Dit kan enerzijds door efficiënter te werken en anderzijds door de inspanning van inwoners zelf. Als zij hun huisvuil beter scheiden, werkt dit uiteindelijk door in de tarieven die dan onder het landelijk gemiddelde terecht komen. Verder ziet het college voor 2017 mogelijkheden om invulling te geven aan de afspraak uit het coalitieakkoord de OZB niet te indexeren. Dit betekent dat de OZB in 2017 gelijk blijft.

Woningen

De belangrijkste ambitie van het college is het bouwen van woningen. Uit de woondebatten bleek  dat hieraan grote behoefte bestaat. Het college stelt zichzelf daarom het doel om de komende jaren veel meer woningen te bouwen. Hiermee ontstaat ook draagvlak voor bestaande en nieuwe voorzieningen in de stad. Het college wil op korte termijn met de gemeenteraad in gesprek over hoe deze ambitie waargemaakt kan worden.

Tweede team buurttoezicht

De inzet van het huidige Team Buurttoezicht blijk zeer effectief bij het terugdringen van overlast door jongeren op verschillende plekken in de stad. Nu er financiële mogelijkheden zijn, stelt het college de raad voor hier een tweede Team Buurttoezicht aan toe te voegen.

Extra geld voor openbare ruimte

Verder stelt het college voor extra geld te reserveren voor een verbeterd onderhoud van de openbare ruimte. Dit is voor veel inwoners een belangrijk punt. Dit blijkt ook wel uit de initiatieven binnen de bevolking waarbij inwoners betrokken zijn bij het uiterlijk van de stad. Het college trekt verder 1 miljoen euro voor uit voor het aanpakken en verder verbeteren van fietspaden op doorgaande routes in de gemeente.

Sociale domein

Het college houdt ook de komende jaren rekening met vele belangrijke ontwikkelingen in het sociale domein. Belangrijkste doel is te blijven zorgen dat in Purmerend niemand ‘buiten de boot’ valt. Eén van de meest in het oog springende taken in 2017 is het omvormen van huidig SW-bedrijf Baanstede tot participatiebedrijf, zodat de gemeente mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog beter aan het werk kan helpen.

Stadspartij ingenomen met lastenverlaging en extra onderhoudsimpuls voor openbare ruimte

De Stadspartij ziet veel van haar speerpunten waarmee ze deze raadsperiode inging verwezenlijkt. Ingenomen is de Stadspartij met de lastenverlaging voor inwoners, aan de andere kant hoort de Stadspartij tijdens de wijklunches veel klachten over het onderhoud van de straten en met name het groen. Vrije ruimte die er nog is in de begroting zou dan ook zeker naar een extra impuls voor het onderhoud van de openbare ruimte dienen te gaan. De Stadspartij zal hier zeker een punt van maken tijdens de begrotingsbehandeling.

De raadsvergaderingen over de meerjarenbegroting zijn voor iedereen openbaar toegankelijk te volgen via internet en RTV Purmerend.

Bijlage(s)

Programmabegroting 2017-20207.62 MB

Algemeen Bestuur artikelen