HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningMeerderheid raad voor komst tunneltraverse op Hoornselaan

Meerderheid raad voor komst tunneltraverse op Hoornselaan

ontwerpluchtbrug2009
De Purmerendse ScholenGroep (PSG) heeft in mei 2009 een principeverzoek ingediend voor realisering van een brugverbinding met klaslokalen over de Hoornselaan. Het bouwplan is dermate bijzonder – overkluizing van een weg – dat dit niet is voorzien in de vigerende planologische regeling van het bestemmingsplan Overwhere 1975.

Het college van B&W heeft daarom besloten een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden om het onderliggende bouwplan mogelijk te kunnen maken. Op 9 september 2009 is het voorgenomen bouwplan over de Hoornselaan behandeld in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). De meerderheid van de commissie heeft daarbij groen licht gegeven voor verdere ontwikkeling van het plan. De Stadspartij heeft zich in die vergadering kritisch uitgelaten over het bouwplan, maar wilde het definitieve voorstel en de reacties van de omwonenden afwachten alvorens een definitief oordeel uit te spreken. Tevens is in die vergadering besloten budget beschikbaar te stellen voor verkeersremmende maatregelen ter plaatse van de beide schoollocaties aan de Hoornselaan.

Inspraak burgers
Het ontwerp van het bestemmingsplan “Traverse PSG – Hoornselaan 2009” heeft vervolgens van 17 november 2009 tot en met 28 december 2009 ter inzage gelegen. Gedurende deze zes weken is een ieder in de gelegenheid gesteld (schriftelijk of mondeling) zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren te brengen. Daarnaast is door de PSG – in samenwerking met de architect, wijkmanager, wijkagent en ambtenaren van de gemeente – voorafgaand aan de procedure op 7 oktober 2009 een informatieavond georganiseerd voor omwonenden en belangstellenden. Tijdens deze avond is het voorgenomen plan nader toegelicht, alsmede zijn de veiligheidsverhogende verkeersmaatregelen gepresenteerd.

Naar aanleiding van de ter inzageligging zijn twee schriftelijke zienswijzen/reacties ingediend. Eén reactie was voorzien van enige honderden handtekeningen. De reacties gingen vooral in op de wijkontsierende constructie en de te verwachten overlast van jongeren onder en rond de Traverse.

Alternatieven ontbreken
Het college legt het ontwerpbestemmingsplan vanavond ongewijzigd ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Het nader onderbouwen van de keuze vond het college niet nodig. De Stadspartij heeft door deze gang van zaken grote moeite met het plan. Het is zonder de afweging te kunnen maken met alternatieven ’niet te verkopen’ aan de burgers. Gelet op de goedkeuring van andere partijen in de eerdere behandeling, is er niet veel meer aan te doen dan constateren dat inspraak en communicatie anders had gemoeten. De Stadspartij trekt hierbij wel een streep bij andere voorstellen die onderweg zijn, zoals m.b.t. Stadshoven.

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen