HomeNieuwsRuimtelijke Ordeninglntentieovereenkomst Purmerend-Van der Valk hotels in kom A7 getekend

lntentieovereenkomst Purmerend-Van der Valk hotels in kom A7 getekend

KomA7preview
Op 2l april jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de “Visie op ontwikkeling Kom A7 (Purmerendse Poort)”. Het college heeft de afgelopen periode benut om uitvoering te geven aan de geformuleerde ambities om het gebied daadwerkelijk te ontwikkelen. Inmiddels is met Van der Valk hotels overeenstemming bereikt.

Daarbij zijn verschillende (nog) te nemen vervolgstappen aan de orde.
De dialoog met de betrokken overheden en regionale partners wordt gevoerd. De visie vormt uitgangspunt voor (de gesprekken met) potentiële initiatiefnemers. Een en ander past binnen de randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld.
Het college heeft met Van der Valk hotels overeenstemming bereikt over een ontwikkelingsintentie. Namens ons college is een intentieovereenkomst ondertekend.

Het initiátief is in lijn met de visie van de gemeenteraad en omvat de realisering van een ‘Hotel-Restaurant’ met daarbij bijbehorende voorzieningen en/of gerelateerde activiteiten, waaronder congres-/vergaderfacíliteiten.
Doel van de intentieovereenkomst is te onderzoeken in hoeverre Van der Valk hotels en gemeente kunnen komen tot een voor beiden kwalitatief, maatschappelijk en financieel economisch aanvaardbaar plan.

De uitkomsten van het onderzoek worden ter instemming aan de raad voorgelegd, zodat bij uw instemming daarover vervolgens een koop- /(anterieure) exploitatie-overeenkomst kan worden aangegaan.

Verwachting is dat uw raad hierover in het derde kwartaal van 2017 kan beraadslagen.

Ruimtelijke Ordening artikelen