HomeNieuwsEconomieLelystad vóór uitbreiding Lelystad Airport

Lelystad vóór uitbreiding Lelystad Airport

lelystad
Lelystad benut de internetconsultatie van I&W over de uitbreiding van Lelystad Airport voor een statement om alles in het werk te stellen de luchthaven per april 2019 voor passagiersvluchten te openen en zo snel mogelijk de voorgenomen herindeling van het luchtruim te realiseren.

Echte verbetervoorstellen over vliegroutes en vlieghoogten wil Lelystad positief benaderen en integraal bekijken.

Afgewogen advies
Dat wil Lelystad doen op de manier zoals eerder ook aan de Alderstafel Lelystad integraal naar de uitbreidingsplannen voor de Lelystadse luchthaven is gekeken en een door alle betrokken partijen afgewogen advies is uitgebracht aan het kabinet. Inachtneming van eerder gemaakte afspraken en uitgangspunten zijn voor het college van Lelystad daarbij een voorwaarde.
Meningen en alternatieven
Wethouder Jop Fackeldey: “Wat we zien is dat de internetconsultatie vooral wordt gebruikt om een mening te geven en niet om – binnen de gestelde randvoorwaarden – alternatieven c.q. verbetervoorstellen aan te dragen voor de aansluitroutes en vlieghoogten van Lelystad-verkeer op Schipholverkeer. De consultatie is als instrument door I&W ingezet om het vertrouwen in de overheid – met name bij burgers op het ‘oude land’ –in een deugdelijk besluitvormingsproces met kloppende feiten en cijfers te herstellen.”
Zorgvuldig besluitvormingsproces
Lelystad heeft de ervaring dat in de aanloop naar het eind maart 2015 genomen Luchthavenbesluit middels de Alderstafel een zorgvuldig besluitvormingsproces is gevoerd. Daarbij is een balans gevonden tussen de ‘lusten’ (werkgelegenheid) en de ‘lasten’(hinder). ‘Zo is draagvlak gecreëerd bij alle betrokken partijen,’ aldus Fackeldey. ‘Waar dat met overheden, bewoners, bedrijven, milieuorganisaties in Flevoland is gelukt, zou dat ook moeten lukken met partijen in de aangrenzende regio’s. De voor de uitvoering van het Luchthavenbesluit benodigde communicatie-aanpak en -inzet is door I&W onderschat. Daardoor is nu een inhaalslag nodig. Maar daarbij mag niet worden getornd aan de vastgestelde uitgangspunten.”
Samenvatting boodschap
Deze boodschap vat Lelystad in de reactie op de internetconsultatie als volgt samen: De herindeling van het luchtruim is belangrijk om mogelijke verbetering van de aansluitroutes te realiseren. Deze herindeling moet zo spoedig mogelijk in gang gezet worden. Wij zijn van mening dat er geen reden is om de uitbreiding van het vliegverkeer op Lelystad Airport per april 2019 uit te stellen.
College informeert raad over ontwikkelingen luchthavenproces
Het college heeft naast de reactie op de internetconsultatie de gemeenteraad nader geïnformeerd over het luchthavenproces nu er ophef en verzet is tegen vliegroutes en vlieghoogtes, over gesuggereerde consequenties voor de voor Lelystad Airport gemaakte milieueffectrapportage (MER) en over het door de minister van I&W nog te nemen routebesluit. In een poging feiten van ficties te scheiden, geeft het college in de brief de potentiele omvang van het probleem aan, waarover bewoners en belangengroepen in met name aangrenzende regio’s, maar recent ook raadsfracties en colleges in respectievelijk Zeewolde en Dronten zich druk maken.
Vliegbewegingen
‘De kern is,’ zo schrijft het college over de tijdelijke (tot 2023) te volgen routes’, dat ‘slechts in een beperkt aantal gevallen zo laag gevlogen wordt als beweerd. Pas als het luchtruim opnieuw is ingedeeld zijn meer dan 10.000 vliegbewegingen mogelijk. Maar doordat dan gebruik gemaakt kan worden van het militaire luchtruim kan hoger gevlogen worden. Wat ons betreft dus geen enkele aanleiding voor de mate van ophef en zeker niet voor uitstel van opening van Lelystad Airport.’
Complottheorieën
Complottheorieën, zoals die door belangengroepen in media worden gesuggereerd naar aanleiding van geconstateerde en door het ministerie van I&W erkende onvolkomenheden bij het opstellen van de MER, wijst het college van de hand. “Daarvan is geen sprake,’ schrijft het college. De precieze consequenties van de nieuwe berekeningen zullen op korte termijn bekend zijn. ‘Het lijkt erop,’ zegt het college in de raadsbrief, ‘dat in de eindsituatie, dus bij 45.000 vliegbewegingen, er alleen gevolgen zijn voor een beperkt aantal extra boerderijen.’
Afstand nemen
Lelystad neemt uitdrukkelijk afstand van de verzoeken die vanuit de gemeenteraden van Zeewolde en Dronten zijn gedaan aan de Tweede Kamer om de ingebruikneming van het uitgebreide Lelystad Airport uit te stellen  tot na de herindeling van het luchtruim. ‘Zowel Dronten als Zeewolde zijn sinds de start deelnemer aan de Alderstafel en hebben ingestemd met de adviezen en afspraken die aan deze tafel zijn gemaakt. Het voorstel de opening van Lelystad Airport uit te stellen is in strijd met de gemaakte afspraken aan de Alderstafel.’
Het college vertrouwt er dan ook op dat vastgehouden wordt aan de overeengekomen planning om Lelystad per 1 april 2019 te openen.
Communicatie
Tot slot zegt het college van Lelystad bij het ministerie van I&W aan te dringen op duidelijke, juiste en tijdige communicatie. ‘Dit kan de nu ontstane misverstanden ophelderen en miscommunicatie in de toekomst voorkomen,’ aldus het college.
De brief eindigt met de link naar de site van de rijksoverheid met alle informatie over Lelystad Airport .
Notitie gemeente Lelystad – Tekst internetconsultatie Ontwerp aansluitroutes Lelystad Airport

Redactie Stadspartij: Westfriese gemeenten in verzet tegen aanvliegroutes

Afbeelding: beeldkwaliteitsplan Lelystad airport

Economie artikelen