HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningLeegstaande kantoorgebouwen op omvorming naar bewoning onderzocht

Leegstaande kantoorgebouwen op omvorming naar bewoning onderzocht

leegkantoor
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek en de  inventarisatieronde waarin is gekeken naar kansen en mogelijkheden  door omvorming van (langdurig) leegstaande kantoren t.b.v. bewoning.

De informatie nu betreft alleen de inventarisatie van kantoorruimte. De verkenning met betrekking tot het mogelijk kunnen omvormen van kantoren is gestart in de zomer van 2013 en wordt  afgerond in de tweede helft van 2014.

Conclusies en resultaten:
De gemeente Purmerend heeft in de afgelopen periode altijd een terughoudend beleid gevoerd met  betrekking tot de kantorenmarkt en de ontwikkeling daarvan. Dat heeft geresulteerd in een  kantorenaanbod dat past bij de vraagbehoefte van Purmerend. 

Dit beleid heeft er toe geleid dat Purmerend ten opzichte van vergelijkbare steden een  relatief gezonde kantorenmarkt heeft. Er is geen noemenswaardige structurele leegstand. 
Van de panden die leegstaan is er serieus gekeken welke kantoorruimtes langdurig  leegstaan en of er mogelijkheden zijn voor omvorming.  Het grootste gedeelte van de leegstaande kantoren is frictie leegstand. Van de panden die  langdurig leegstaan is het merendeel niet geschikt tot omvormen.

Door de investeringen die  aan die panden moeten worden gedaan in het kader van wettelijke eisen qua  brandveiligheid en de bouwkundige eisen (bouwbesluit) zijn de gebouwen in beginsel voor de langere termijn niet exploitabel te maken en is omvorming daarom financieel niet haalbaar.  Er zijn evenwel potentieel toch drie kantorenlocaties naar voren gekomen die  verder zijn uitgewerkt, waarvan de technische haalbaarheid op het eerste oog mogelijk  bleek en waarvan de eigenaar had aangegeven de mogelijkheden te willen verkennen. Het gaat daarbij om de volgende percelen.

Prinsenstichting (omvormen hoofdgebouw)
Het betrof hier ten eerste het oude hoofdgebouw. Onderzocht is naar de mogelijkheden om  dit pand om te vormen naar circa 15 tot 20 tijdelijke woningen.  Bestemmingsplan technisch waren er geen noemenswaardige belemmeringen die een eventuele bestemmingswijziging in de weg zouden staan. Tevens bleek ook uit het advies  van de brandweer dat het kostentechnisch mogelijk was om zonder ingrijpende en dure  investeringen de brandveiligheid in orde te maken te maken voor een tijdelijke woonfunctie.
De corporatie Intermaris is benaderd om het eventuele beheer op zich te nemen. Zij  kwamen tot de conclusie dat; om de investeringskosten er uit te halen (t.b.v.  brandveiligheid, natte cel en keuken) een bewoningsduur van minimaal 10 jaar wenselijk is  om de huurwoningen exploitabel te kunnen maken.

De Prinsenstichting kon echter in verband hun uitbreidingsplannen een periode van langer  dan vijfjaar niet garanderen; dit vanwege de projectplanning en afspraken met  investeerders.  De conclusie was dat omvorming (ook met een eventuele subsidie van de gemeente) voor  de periode van slechts 5 jaar financieel niet haalbaar was.

Gorslaan 10-12
Het gaat hier om het om het omvormen van de verdiepingsvloeren. De plint blijft behouden  als kantoorfunctie. Er is hier sprake van langdurige leegstand, met name ook omdat de kantoren niet meer voldoen aan de kwaliteitsstandaarden heden ten dage.  De ontwikkelaar heeft aangeven dat het realiseren van 40 tot 55 appartementen mogelijk is  voor huisvesting van zowel jongeren als starters. De ambtelijke adviesgroep die zich bezig houdt met ruimtelijke vraagstukken ziet op  voorhand geen noemenswaardige belemmeringen en adviseert indien de ontwikkelaar tot  aanvraag over gaat mee te werken aan vergunningverlening.

Waterlandlaan 44-50
Dit pand gelegen naast de bibliotheek voldoet niet (meer) aan de huidige eisen die de markt  stelt aan moderne kantoorgebouwen. Het verzoek is om de bovenste verdieping om te  vormen naar appartementen. De kantoren aan de plint en de middenverdieping blijven in de  plannen behouden.

De eigenaar zegt dat er te hoge investeringskosten gemoeid zijn om het kantoor te laten  voldoen aan de eisen van nu; dit vanwege de bouwkundige en ruimtelijke beperkingen van  dit gebouw, zoals onder meer het ontbreken van een goede entree, te lage bouwkundige  plafonds en het ontbreken van parkeergelegenheid. Verder ondervindt de eigenaar  concurrentie van de nieuw op te leveren kantoren dichtbij het station.

De eigenaar verwacht dat de leegstand van dit specifieke pand binnen afzienbare tijd zal  verschuiven van frictie- naar structurele leegstand.  De ambtelijke adviesgroep constateert dat dit pand gelegen is in het zakelijke centrum van  Purmerend en vraagt zich vanuit economische en stedenbouwkundige invalshoek af of het  wenselijk is om in dit gebied omvorming toe te staan. Dit wordt nu verder ambtelijk  uitgewerkt en onderzocht.

In de loop van 2014 komt het college, zoals eerder genoemd met een nadere rapportage.

Bron: brief college aan gemeenteraad

Ruimtelijke Ordening artikelen