HomeNieuwsVerkeer en VervoerKruising Jaagweg-Jan Blankenbrug zakt weg in het veen

Kruising Jaagweg-Jan Blankenbrug zakt weg in het veen

kruispuntjanblankenbrug
Wethouder Roald Helm heeft een nieuw hoofdpijndossier op zijn bureau gevonden. De kruising Jaagweg-Gorslaan bij de Jan Blankenbrug zakt weg in het veen.
In een bericht aan de gemeenteraad geeft hij een overzicht van oorzaak en gevolg. Maar ook wat het herstel betekent, niet in het minst wat de kosten betreft. Opmerkelijk detail is dat de fractie van de Stadspartij toentertijd al waarschuwde voor de thans geconstateerde problemen. Stadspartij wethouder Helm mag de brokken nu opruimen.

De terugblik begint bij de aanleg van de Jan Blankenbrug in 2000 ter ontsluiting van de toen nieuwe wijk Weidevenne. De Jaagweg was (ook toen al) een belangrijke ontsluitingsweg voor geheel Purmerend. De reconstructie en ophoging van het kruispunt volgens de ‘normale’ methode met een zettingstijd van 2 jaar werd toen door de gemeenteraad en het toenmalige college niet aanvaardbaar geacht.

Schuimbeton
Het bovenkantdek van de Jan Blankenbrug is op 2,15 m +NAP ontworpen. Dit hield in dat de kruising 2,40 m hoger diende te komen liggen dan de verharding van de oude wegconstructie. Omdat de ondergrond in de omgeving uit slappe en zettingsgevoelige veen- en kleilagen bestaat is destijds, op advies van externe adviseurs, gekozen voor een lichtgewicht ophogingsmateriaal, namelijk schuimbeton. Dit ophogingsmateriaal werd en wordt in Nederland veelvuldig toegepast bij ophogingen van (dijk)wegen in waterrijke gebieden.

Dit schuimbeton geeft ondanks de dat het de lichtste vorm van beton is, zoveel druk op de ondergrond waardoor nu de verzakkingen ontstaan. Stadspartij-raadslid Guus Jansen pleitte er daarom toen al voor om het advies van de externe deskundigen niet te volgen. Hij stelde voor om de fundering van het kruispunt te onderheien om zo het gewicht van het kruispunt op te vangen. Zijn raad werd toen helaas niet gevolgd.

Onderzoek
Medio 2010 heeft er geotechnisch- en veldonderzoek plaatsgevonden naar de oorzaak van de scheurvorming in het asfalt op deze kruising. Geconstateerd werd namelijk dat  tijdens de aanleg van een nieuwe bushalte naast de brug de scheurvorming, die aan het oppervlak zichtbaar is, ook in de schuimbetonfundering voorkomt. In het kort komt het er op neer dat er ongewenste en ongelijke zettingen plaatsvinden. Dit wordt versterkt doordat de oostkant (Gorszijde) van de kruising gevoeliger voor zettingen blijkt te zijn dan de westzijde (brugzijde) van het kruispunt. Deze combinatie maakt dat er geen evenwicht in de constructie bestaat. Als gevolg van een aanwezig kabel- en leidingenpakket, de toegenomen verkeersintensiteit  en de fysieke eigenschappen van het lichte ophogingmateriaal kunnen deze zettingen niet opgevangen worden.

Samengevat, een combinatie van factoren is van invloed op het ontstaan van de scheuren in de wegconstructie. Hoewel de vragen oorspronkelijk gericht waren op het herstellen van vorstschade, blijkt uit voorgaande dat er meer aan de hand is. Als het advies van de Stadspartij om het kruispunt te onderheien was gevolgd, dan hadden deze problemen zich nu niet voorgedaan.

Oplossingsrichtingen
Op korte termijn zal de gemeente de scheuren in het asfalt oppervlakkig herstellen. Ter plaatse van zwakke delen zal tot een diepte van 10 cm asfaltwapening worden toegepast. Deze maatregelen zullen echter een tijdelijk effect hebben. Financiering van deze maatregelen zal kunnen plaatsvinden door verschuiven van werkzaamheden dus ook binnen de onderhoudsbudgetten.

Op langere termijn zal de gehele asfaltconstructie inclusief fundering vervangen moeten worden door een constructie van ongebonden, flexibele, fundering met asfaltwapening die de scheurvorming en zettingen van de ondergrond moet opvangen.
Hieraan voorafgaand zal er door de gemeente nog nader onderzoek verricht moeten worden naar de te verwachten restzettingen en te nemen maatregelen om abrupt afbreken en afschuiven van het weglichaam te voorkomen. Wellicht zal alsnog onderheien noodzakelijk blijken, zo laat Stadspartij-raadslid Guus Jansen in een eerste reactie weten.

Deze maatregelen zullen naar verwachting zodanig duur zijn dat deze niet binnen de bestaande onderhoudsbudgetten kunnen worden opgevangen. Deze zullen deel uit maken van de programmabegroting 2012 – 2015. De afdeling Stadsbeheer van de gemeente zal op korte termijn opdracht voor bovenstaande (nood)maatregelen geven zodat gestart kan worden met de (nood) reparaties aan het asfalt.

Bron: memo wethouder Helm aan gemeenteraad, foto: Ria&Jaap

Verkeer en Vervoer artikelen