HomeNieuwsVeiligheidJaaruitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016 vastgesteld

Jaaruitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016 vastgesteld

integrveil
Het Purmerendse college stelt ieder jaar een Jaaruitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (JUP) vast. In het Jaaruitvoeringsprogramma zijn de algemene ambities vertaald naar doelen en concrete acties. Hieronder kunt u de plannen en de aanpak lezen voor 2016

In dit JUP zijn de algemene ambities vertaald naar doelen. Hiermee wordt het integrale veiligheidsbeleid van Purmerend beter in kaart gebracht en kan de planning worden gemonitord en waar nodig worden bijgestuurd. Evenals de voorgaande jaren bevat het JUP een hoofdstuk lopende zaken en een hoofdstuk specifieke aandachtspunten voor het betreffende jaar.

Lopende zaken

High Impact Crimes: Criminaliteit die een hoge impact op slachtoffer en omgeving heeft. Betreft o.a. woninginbraken, overvallen, geweld, bedreigingen en straatroof. Het nemen of (laten) organiseren van preventieve maatregelen om bewoners of specifieke doelgroepen meer bewust te maken van preventieve mogelijkheden en van risico’s op slachtofferschap. De maatregelen kunnen in principe betrekking hebben op alle genoemde HIC feiten.

Dit is steeds een samenspel tussen verschillende partijen als reactie op wat er in de stad gebeurt of juist ter voorbereiding op hetgeen kan gebeuren. Ook worden er diverse soorten gesubsidieerde trainingen aangeboden via de gemeente. Indien er maatwerk nodig is, bijvoorbeeld voor een bepaalde doelgroep of een specifiek gebied, dan kan worden geboden.

Burgerinitiatieven als “Ogen en Oren” en WhatsApp-preventie groepen worden zoveel mogelijk gefaciliteerd: het initiatief om uit te breiden blijft echter geheel bij de bewoners liggen. Team Integrale Veiligheid is spin in het web bij deze (preventieve) acties. Het project Veilig Wonen loopt ook nog door in 2016. Het betreft het verhogen van het bewustzijn van woningcorporaties m.b.t. het nemen van preventieve maatregelen in hun woningvoorraad om zo het aantal woninginbraken verder te laten dalen.

Crisisbeheersing

Ook 2016 zal in het teken staan van de verdere professionalisering van de gemeentelijke bijdrage zodat de regionale crisisstructuur nog steviger verankerd wordt en betrokkenen zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet. Hierdoor zal de gemeentelijke bijdrage als een nog daadkrachtiger bondgenoot kunnen optreden van de traditionele hulpdiensten. Daartoe zullen er onder andere ook in 2016 diverse trainingen en oefeningen worden verzorgd, waardoor men nog beter voorbereid is om zijn of haar rol te vervullen.

Sinds 1 januari 2016 maakt ook Purmerend gebruik van de gemeenschappelijke faciliteiten op het kantoor van de Veiligheidsregio Zaanstreek/Waterland in Zaandam voor het Gemeentelijke Beleidsteam (GRIP 3 situatie).

Aanpak criminele en problematische jeugd

De Top X jeugd is een individueel probleem overleg voor jongeren waarover op diverse gebieden (in elk geval zorg en strafrecht) zorg is. Het vindt plaats in het Veiligheidshuis, waar justitiële- en (jeugd)zorginstellingen bijeen komen. Het doel is om afglijden richting criminaliteit te voorkomen en met alle betrokkenen een plan te maken. Per jongere wordt een regisseur benoemt die de integrale aanpak coördineert en ondersteund wordt door de Top X.
Er is nauwe samenwerking met de afdeling maatschappelijke ontwikkeling, werk & welzijn en leerplicht. Ook met de scholen zelf is steeds beter contact.

Het Tactisch Overleg Criminele jeugd richt zich meer op de strategie van de aanpak en de onderliggende problemen waar men in de casus overleggen tegenaan loopt (huisvesting, geschikte leer/werkplekken etc).

Evenementenveiligheid

In het veiligheidsoverleg evenementen (VOE) worden de ingediende aanvragen om een evenementenvergunning beoordeeld op het gebied van veiligheid. Vanuit dit overleg wordt de burgemeester geadviseerd over de te nemen maatregelen m.b.t. openbare orde en veiligheid. Aan het VOE nemen politie, brandweer, het team vergunningen toezicht en handhaving, de evenementen coördinator (team economie) en team integrale veiligheid deel.

Radicalisering

Er is, indien nodig, extra aandacht en inzet voor de lokale bestuurlijke aanpak van jihadistische en andere radicalisering. CTER: Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering is de naam die dit thema tegenwoordig heeft. De dreigingsinschatting van met name jihadistische strijders is complex. Het is niet gemakkelijk te onderkennen wie onderdeel uitmaakt van deze beweging. Bovendien is niet altijd duidelijk wie geweld legitimeert en wie daadwerkelijk bereid is geweld te gebruiken.

De lokale aanpak kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen de lokale driehoek (burgemeester, politie en OM) en andere lokale partijen met het doel maatregelen in te zetten waar deze het meest effect hebben zodat de dreiging die van deze personen en hun omgeving uitgaan zo veel mogelijk kan worden tegen gegaan. De aanpak wordt gecoördineerd op eenheidsniveau. In de eerste helft van 2016 zal het Signaleringsnetwerk weer bijeenkomen.

Vuurwerk

De landelijke ontwikkelingen op het gebied van het onderwerp vuurwerk worden nauwlettend gevolgd. De laatste jaren zijn de jaarwisselingen in Purmerend nagenoeg zonder incidenten verlopen mede dankzij de genomen maatregelen.

Veilig Uitgaan

Het pakket aan maatregelen dat veilig uitgaan moet bevorderen zal permanent worden gemonitord en waar nodig worden aangepast.

OMG

Uit landelijk onderzoek vanaf 2012 tot op heden is gebleken dat leden van de zogenaamde Outlaw Motorcycle Gangs, hierna aangeduid als OMGs, norm overschrijdend en crimineel gedrag vertonen. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd door politie en gemeente (TIV).

Aanpak Hennepteelt

Purmerend zal zich als deelnemer aan het regionale hennepconvenant blijven inzetten voor ene integrale aanpak van hennepteelt. De gezamenlijke rooidagen met de politie zullen daarom ook in 2016 een vervolg krijgen. Waar mogelijk zal er bestuurlijk worden opgetreden.

OGGZ

De afgelopen jaren is er sprake van een stijging van het aantal spoedopnames en meldingen van ernstige overlast door (zeer) verwarde personen. Het betreft een hardnekkig probleem met vele verschillende oorzaken. De (regionale) pilot vroeg-signalering die in 2015 is gestart loopt ook door in 2016. Vanuit de invalshoeken zorg en veiligheid wordt samen met externe partners gewerkt aan het verkrijgen van meer inzicht in de problematiek, vervoer en opvang van verwarde personen.

Vluchtelingen

De mogelijke komst van vluchtelingen heeft ook in Purmerend geleid tot nadenken over veiligheid. Het onderwerp veiligheid staat inmiddels op de agenda van de stuurgroep die wekelijks over de vluchtelingenkwestie vergadert. In de wijken waar vluchtelingen en/of statushouders gehuisvest zijn monitoren gemeente en politie de situatie.

Veiligheid artikelen