HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningInformatie wethouders over voortgang nieuwbouw Kindcentrum Middenbeemster

Informatie wethouders over voortgang nieuwbouw Kindcentrum Middenbeemster

Foto Stadspartij-BPP


Door een memo hebben de wethouders Nathalie Saaf en Pascal Verkroost informatie gegeven over de voortgang van de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum Middenbeemster.

Het aantal leerlingen in Middenbeemster groeit de komende jaren als gevolg van de nieuwbouw. In de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster en Integraal Huisvestingsplan is vastgesteld dat er een nieuw schoolgebouw moet komen in nieuwbouwwijk De Keyser.

Deze school wordt gerealiseerd in een Integraal Kindcentrum (IKC) met kinderopvang, bibliotheek, gymzaal en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Met deze memo informeren wij u over de actuele stand van zaken.

Vier sporen

Op dit moment worden in de planvoorbereiding op de ontwikkeling van het IKC vier sporen uitgevoerd:

  1. Bewonersparticipatie buitenruimte;

  2. Beeldkwaliteitsplan;

  3. Architectenselectie;

  4. Procedure wijzigingsplan.

Bewonersparticipatie buitenruimte

In het najaar van 2022 bleek dat er nog teveel vragen leefden over de omgeving van de gereserveerde locatie voor het nieuwe IKC om een ontwerpsessie met de buurt te kunnen houden. Deze vragen zijn per brief beantwoord. In het afgelopen half jaar zijn (direct) omwonenden uitgenodigd voor meerdere bijeenkomsten.
Deze bijeenkomsten hadden als doel om meer uitleg te geven over de locatie, de verkeersonderzoeken en de scenario’s uit te werken voor de inrichting van de openbare ruimte. Als eerste zijn de resultaten van het verkeersonderzoek in de wijk toegelicht en vervolgens hebben we, mede op basis van de uitkomsten van het verkeersonderzoek, meerdere verkeersvarianten opgesteld hoe de openbare ruimte rondom het toekomstig IKC kan worden ingericht. Deze varianten zijn vervolgens in een inloopbijeenkomst gepresenteerd en hierop konden buurtbewoners reageren. De gepresenteerde informatie en vragen zijn gedeeld via de nieuwsbrief, de website en voor de direct aanwonenden ook per brief.

Beeldkwaliteitsplan

Deze zomer heeft het projectteam de input verwerkt in een concept-beeldkwaliteitsplan (BKP). Het BKP beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte en bevat toetsbare criteria.

Het concept BKP wordt in september 2023 aan de Welstandscommissie voorgelegd en aan de bewoners toegelicht in een inloopbijeenkomst. Vervolgens kan het BKP, tegelijk met het ontwerpwijzigingsplan, gepubliceerd- en ter inzage worden gelegd. Uiteindelijk zal het BKP begin volgend jaar aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden, zodat het stuk als formeel toetsingsdocument kan worden gebruikt.

Architectenselectie

In overleg met de toekomstig gebruikers van het IKC is bepaald dat de gemeente bouwheer (opdrachtgever) wordt voor de realisatie van het gebouw. Daarom is het nodig dat wij een architect selecteren die het gebouw in overleg met de gemeente en de eindgebruikers gaat ontwerpen. Hiervoor is een inkoopprocedure gestart. In een voorselectie procedure zijn vijf architecten geselecteerd die worden uitgenodigd om een definitieve inschrijving te doen.

In oktober 2023 selecteert een beoordelingscommissie de inschrijvingen op basis van een aantal criteria. De geselecteerde architect gaat vervolgens in een aantal fasen aan de slag met het uitwerken van een schetsontwerp naar een uitvoeringsontwerp. Tijdens de verschillende ontwerpfasen betrekt de architect de eindgebruikers en andere stakeholders (zoals omwonenden).

Procedure wijzigingsplan

Om in woningbouwplan De Keyser een maatschappelijk complex te kunnen realiseren, is het nodig om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid die in het geldende bestemmingsplan is opgenomen. Het stedenbouwkundig bureau van de gemeente is op dit moment bezig het ontwerpwijzigingsplan en bijbehorende stukken/onderzoeken op te stellen. Nadat het BKP met bewoners is besproken ontvangt het college de stukken om een besluit te nemen over het ontwerpwijzigingsplan.
Na een positief besluit liggen het ontwerpwijzigingsplan en het BKP voor een periode van zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn organiseren we een bijeenkomst voor omwonenden en andere geïnteresseerden over het wijzigingsplan.

Na de ter inzageperiode en de behandeling van eventueel ingediende zienswijzen is het wijzigingsplan gereed voor besluitvorming. Dit is een bevoegdheid van het college.

Het vastgestelde wijzigingsplan vormt vervolgens de basis om de omgevingsvergunning aan te vragen.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen