HomeNieuwsSociale ZakenInformatie van college aan gemeenteraad over stand van zaken opvang vluchtelingen

Informatie van college aan gemeenteraad over stand van zaken opvang vluchtelingen

De gemeente Purmerend onderzoekt de mogelijkheden voor meer tijdelijke (nood)opvangplekken.

Foto Stadspartij-Bpp


Voor de opvang van vluchtelingen hebben de  gemeenten in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland opdrachten van het Rijk gekregen. Om samen zicht te houden op de diverse opdrachten en te informeren van nieuwe ontwikkelingen, informeert het college de gemeenteraad periodiek over de actuele stand van zaken.

Opvang Oekraïners
Het regionaal afgesproken aantal op te vangen ontheemden uit Oekraïne in Purmerend ligt op 640 personen. De gemeente Purmerend vangt op dit moment 470 vluchtelingen op.
Over het algemeen gaat het goed met de mensen die in onze gemeente worden opgevangen. Zij kunnen, ondanks de onzekere situatie van familie en vrienden in het thuisland, hun draai vinden. Veel van de Oekraïners hebben werk gevonden in onze gemeente of de regiogemeenten. Dit is mede te danken aan de blijvende inzet en
vertrouwde gezichten van het gemeentelijke kernteam en de betrokken organisaties zoals Vluchtelingenwerk, CLUP Welzijn, de betrokken scholen, het BurgGolf hotel, Stichting AOP en Wherelant.

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft aan de regiogemeenten opnieuw gevraagd out-of-the- box naar opvangplekken te zoeken voor Oekraïense vluchtelingen, door de aanhoudende oorlog in dat
land. Het verwachte aantal Oekraïense ontheemden dat in Nederland opvang zal zoeken is door het Rijk aangepast van 60.000 naar ongeveer. 90.000 ontheemden. Het zal opnieuw vragen, ook van onze
gemeente, om creatief te zijn in de zoektocht naar nieuwe (nood)opvangplekken op de korte termijn.

Nader onderzoek naar opvanglocaties
De gemeente Purmerend onderzoekt de mogelijkheden voor meer tijdelijke (nood)opvangplekken, om het eerder afgesproken aantal opvangplekken te behalen. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar bestaande gebouwen, omdat hier op (meer) korte termijn opvang kan worden gerealiseerd en geboden.
Het onderzoeken van een locatie bestaat uit een toets op brandveiligheid, de technische haalbaarheid van een verbouwing en een uitwerking van de financiële kosten. De ‘transitiekosten’ om een pand gereed te maken worden gedekt door het Rijk. Deze kosten moeten worden voorgelegd aan het Rijk ter goedkeuring. Het Rijk weegt bij de beslissing over de locaties de kosten en de termijn van opvang af.

Op dit moment is een aantal opties in beeld dat wordt beoordeeld op haalbaarheid van opvang en tijdelijk wonen van ontheemden. Het is voor deze locaties nog niet duidelijk of opvang hier mogelijk is. Dit moet
blijken uit het onderzoek naar de haalbaarheid. De verwachting is dat hier snel meer duidelijkheid over is.
Zodra het college een besluit neemt om deze locaties daadwerkelijk te gebruiken voor tijdelijke noodopvang worden de raad, de betrokken partijen en de buurt geïnformeerd.

Regionale opgave
Het Rijk heeft de taakstelling voor de regionale opvang van de verschillende doelgroepen voor het komende jaar verhoogd. De provincie Noord-Holland moet binnen afzienbare termijn aan het Rijk melden hoe de provincie deze verhoogde taakstelling invult. Daarmee wacht de provincie, en ook de regio Zaanstreek-Waterland een forse opgave om meer opvang te realiseren. Samen met de gemeente Zaanstad en de andere regiogemeenten, zal de gemeente Purmerend blijvend op zoek moeten gaan naar aanvullende locaties en plekken om opvang te bieden aan ontheemden. Het realiseren van flexwoningen lijkt daarbij het meest kansrijk.

Op dit moment vinden er in de regio gesprekken plaats over hoe deze opvang wordt geboden en hoe de verdeling van deze doelgroepen over de gemeenten zal zijn. De gemeente Purmerend zet in op het opvangen van aanvullende Oekraïense ontheemden. Ook wordt er gesproken over welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn vanuit het Rijk en de provincie. Steun van deze overheden is nodig om de opgave goed het hoofd te kunnen bieden. Over deze regionale opgave volgt op korte termijn meer informatie richting de gemeenteraden in de regio.

Verlenging opvang in Hotel Van der Valk
Op vrijdag 30 december heeft het COA aan de gemeente en de Veiligheidsregio gemeld dat zij een verzoek gaat doen tot verlenging van de opvang in Hotel Van der Valk. Het gaat om een verlenging van
deze locatie als noodopvang tot 1 september 2023. De gemeente heeft op 10 januari een officieel schrijven ontvangen van het COA over deze locatie. De gemeente gaat met het COA in gesprek om meer informatie
over de huidige situatie van de opvang op te vragen en hoe de omgeving op de hoogte wordt gehouden.

Waterlandlaan 252
De regio Zaanstreek-Waterland heeft met de provincie Noord-Holland en het Rijk afgesproken om in te zetten op versnelde huisvesting van statushouders in combinatie met eigen spoedzoekers. Eind vorig jaar
bent u geïnformeerd over het geschil met de aannemer dat leidt tot een vertraging van het proces van de ontwikkeling van de Waterlandlaan 252. De gemeente heeft het kort geding dat hierover was aangespannen gewonnen. Daarom wordt er nu gewerkt aan een oplossing om de bouw van de tijdelijke woningen snel voort te zetten.

Overige locaties
Op de locaties voormalig gemeentehuis Beemster, het BurgGolf hotel, de particuliere opvang en de opvang in de te slopen woningen van Intermaris zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. Voor de locatie aan de Verzetslaan overweegt het college de termijn van inzet voor tijdelijke opvang te verlengen. De bedoeling was om de bewoners te laten doorstromen naar de Van IJsendijkstraat 148 en dit direct op de
oplevering aan te laten sluiten. Echter de goedkeuring vanuit het Rijk op de transitiekosten heeft lang geduurd. Ook zijn er leveringsproblemen met materialen die nodig zijn voor de verbouwing. Daarom loopt
de verbouwing van de Van IJsendijkstraat 148 vertraging op. De verwachting is dat het pand in april gereed is.

Om de Oekraïense ontheemden van stabiliteit te voorzien en onrust door de vele verhuisbewegingen te voorkomen, is een verlenging van de tijdelijke inzet van de woningen aan de Verzetslaan de beste oplossing. Zodra de Van IJsendijkstraat gereed is voor opvang van de ontheemden, of zoveel eerder als de wooneenheden vrijkomen, komen deze weer vrij voor spoedzoekers.

Crisisnoodopvang
Er is richting de gemeent raad een aparte informatievoorziening over de crisisnoodopvang, via de bijeenkomsten en raadsbrieven waarin de laatste stand van zaken wordt gedeeld. Op 31 januari is een nieuwe bijeenkomst gepland waarop de raadsleden door de burgemeester en de wethouder opvang ontheemden zullen worden bijgepraat. De verwachting is dat deze maand het rapport over de externe regionale verkenning rondom de situatie binnen de crisisnoodopvang wordt opgeleverd.

Sociale Zaken artikelen