HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningHerontwikkeling op perceel Nieuw Apostolische Kerk (Rivierenlaan 281)

Herontwikkeling op perceel Nieuw Apostolische Kerk (Rivierenlaan 281)

rivierenlaan281
Het perceel Rivierenlaan 281 is in erfpacht uitgegeven aan het kerkgenootschap “Nieuw- Apostolische Kerk”. Het nu beoogde bouwplan bestaat uit het slopen van het niet meer in gebruik zijnde leegstaand kerkgebouw en het op die locatíe realiseren van een woongebouw met bijbehorende parkeeroplossing.

Het plan bestaat uit een appartementengebouw van 16 wooneenheden met een uitstralíng die passend is voor de omgeving. Voor de ontwikkeling van het plan is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

Om de partijen meer zekerheid te geven over de intentie om mee te werken aan de plannen en de daarvoor te hanteren uitgangspunten, is er door het gemeentebestuur voor gekozen om lopende de gesprekken voor een op te maken anterieure overeenkomst tussentijds te komen tot een intentieovereenkomst.

Communicatieproces

Op 28 februari 2017 is door de ontwikkelaar een informatie avond gehouden in het naastgelegen kerkgebouw aan de Rivierenlaan 283. De uitnodigingsbrief is verstuurd aan 111 adressen. ln totaal waren 6 buurtbewoners aanwezig bij deze informatie avond.
De aanwezige bewoners waren positief over het herontwikkelíngsplan. De zorg van de bewoners is dat de huidige parkeerdruk in de wijk al erg hoog is en dat hier dus goed naar moet worden gekeken als er nieuwe woningen worden bijgebouwd.

Na het verzamelen van informatie uit een bewonersenquête zal nogmaals worden gekeken naar het ontwerp. De volgende stap wordt het organiseren van een informatie avond voor alle omwonenden waarbij het definitieve ontwerp wordt gepresenteerd.

Het (voorlopige) herontwikkelingsproject Rivierenlaan 281 werd tijdens een presentatieavond op 20 maart 2017 ook aan de raadsleden gepresenteerd  door de ontwikkelaar EFY Groep BV.

Ruimtelijke Ordening artikelen