HomeNieuwsMilieuHeldere regels voor zonneparken in landelijk gebied

Heldere regels voor zonneparken in landelijk gebied


De provincie wil ruimte geven aan zonne-initiatieven die duurzame energie opwekken in Noord-Holland.

Daarom stelt de provincie spelregels voor, die zonneparken buiten het bebouwd gebied mogelijk maken en tegelijkertijd het landschap zoveel mogelijk  open houden.
 
Nieuwe spelregels
Met de nieuwe spelregels worden veel kansen voor zonne-energie gecreëerd. Gedeputeerde ruimtelijke ordening Joke Geldhof: “Ook zonne-energie is hard nodig om onze provincie van meer duurzame energie te kunnen voorzien. Maar waar maak je dat ruimtelijk mogelijk? En wat is de impact op ons mooie Noord-Hollandse landschap? En wat betekenen zonneparken voor de agrarische sector? Daarover hebben we met vrijwel alle belanghebbenden gesproken. Met de daaruit voortkomende nieuwe spelregels biedt de provincie nu ook in het buitengebied ruimte aan kleine en grotere zonneparken, zonder het landschap blijvend aan te tasten. Een goede landschappelijke inpassing is daarbij essentieel. Het is mijn ambitie om in goed overleg met gemeenten en Provinciale Staten ruimte te geven aan zonneparken en daarmee de verduurzaming van de energievoorziening in Noord-Holland.”

Belangrijk uitgangspunt van de spelregels is dat de zonne-installaties in het landelijk gebied een tijdelijke voorziening zijn (max. 25 jaar), die aan het einde van hun levensduur moeten worden opgeruimd. Ook moeten de zonneparken passen binnen het landschap en qua omvang in verhouding staan tot de woonkernen in de omgeving.

Intensief proces
Deze stap is het resultaat van een intensief proces van consultatie en overleg van de provincie met gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties, netwerkbeheerders, deskundigen en initiatiefnemers. Op die manier is een goed beeld verkregen van de wensen van alle belanghebbenden. 

Ter inzage legging
De ‘ontwerp-ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied’ en de ontwerp-wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening worden op 21 maart voorgelegd aan de Provinciale Statencommissie Ruimte. Water en Wonen. Vervolgens worden de stukken van 1 april tot en met 13 mei ter inzage gelegd en gepubliceerd op www.noord-holland.nl onder Digitaal loket. Inwoners en alle andere belangstellenden kunnen dan hun schriftelijke reacties indienen.

Milieu artikelen