HomeNieuwsEconomieHanteren en uitvoeren kaderstellende regels vastgoedverkoop

Hanteren en uitvoeren kaderstellende regels vastgoedverkoop


Ten behoeve van het versterken van het weerstandsvermogen verkoopt het college gemeentelijk vastgoed dat als niet-strategisch kan worden aangemerkt. Hiervoor zijn verkoopdoelstellingen opgenomen in de programmabegroting.

Het college hanteert bij de verkoop van gemeentelijke gebouwen de door de gemeenteraad vastgestelde kaderstellende uitvoeringsregel1. Bij recente verkopen heeft verschil van inzicht kunnen ontstaan over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan die kaderstellende uitvoeringsregels.

Naar aanleiding van diverse bespreeknotities en recent de behandeling van de Bespreeknotitie Vastgoedverkoop is door de commissie SOB het college gevraagd nadere beleidsinvulling te geven aan de kaderstellende uitvoeringsregels.

Passend resultaat primair

Het college streeft ernaar om bij verkoop van niet-strategisch vastgoed met beperkte ambtelijke inzet een financieel en/of maatschappelijk passend resultaat te behalen. Daartoe publiceert zij haar niet-strategisch vastgoed dat voor verkoop beschikbaar komt onverkort op de gemeentelijke vastgoedwinkel www.purmerend.nl/vastgoedwinkel.nl.

Wat financieel en/of maatschappelijk passend is, is per geval verschillend en bestaat uit een afweging tussen factoren als vraag, locatie, marktwaarde, gewenst specifiek gebruik, bestemming, herstel, herontwikkeling en/of stimulering van lokale werkgelegenheid. In breedst mogelijke zin is dit de interpretatie die het college geeft aan de gebruikte term ‘bepaalde hoedanigheid’, gebruikt in de kaderstellende uitvoeringsregels. Het college spreekt zelf graag van ‘gewenste ontwikkeling’.

Uitvoering kaderstellende regels

Het college hanteert de kaderstellende regels als volgt:  

1.          Bij verkoop van een gebouw in gemeente-eigendom, kan het college een gewenste ontwikkeling nastreven zoals: specifiek gebruik, herstel, herontwikkeling en/of stimulering van lokale werkgelegenheid, enzovoorts. Het verkrijgen van de hoogste prijs staat dan niet per se voorop. In dergelijke gevallen dient in de verkoopakte een anti-speculatiebeding en kettingbeding te worden opgenomen voor de duur van vijf jaar. Bij eerdere verkoop door de nieuwe eigenaar, vloeit eventuele meeropbrengst -verminderd met de door eigenaar aantoonbaar gedane investeringen en door hem betaalde ‘goodwill’, alsmede onder aftrek van een afbouw van 20% per jaar – terug naar de gemeente.  Het college motiveert een dergelijk voornemen tot verkoop en stelt de gemeenteraad vertrouwelijk in de gelegenheid het onderwerp binnen twee weken in een besloten vergadering te agenderen.

2.          In gevallen waarbij alleen het verkrijgen van de hoogst mogelijke prijs voorop staat, geschiedt verkoop van onroerend goed bij openbare inschrijving met de getaxeerde marktwaarde (niet ouder dan 1 jaar) als ondergrens.

Toetsing aan oordeel gemeenteraad

Om de gemeenteraad te betrekken bij verkopen die als gewenste ontwikkeling aangemerkt kunnen worden motiveert het college de voorgenomen verkoop in een vertrouwelijk memo aan de gemeenteraad en biedt zij de gelegenheid het memo binnen twee weken in een besloten vergadering te agenderen. Bestaat voor de gemeenteraad geen aanleiding te reageren, dan gaat het college over tot verkoop.

 

Economie artikelen