HomeNieuwsAlgemeen BestuurGrote bezuinigingsopgave Purmerend

Grote bezuinigingsopgave Purmerend

bezuingen2
Het college bood donderdag 28 maart de kadernota 2014-2017 aan de gemeenteraad aan. Daarin wordt vanaf 2017 voor 6 miljoen euro aan jaarlijkse bezuinigingen voorgesteld. Belangrijke voorwaarden bij het invullen van de bezuinigingen, zijn dat de gemeente er onverminderd wil zijn voor mensen die ondersteuning nodig hebben, de kwaliteit van de dienstverlening zoveel mogelijk in tact moet blijven en er geen extra lastenverzwaring wordt doorgevoerd.
De voorstellen richten zich vooral op anders werken en organiseren. De gemeente zal de verantwoordelijkheid vaker terugleggen en dus vaker ‘nee’ verkopen. De gemeentelijke organisatie kan dan 15% kleiner zijn in 2017. Voor inwoners betekent het dat ze de komende jaren steeds vaker worden aangesproken op hun eigen bijdrage en gedrag. Uitgangspunt is niet meer: waar heeft u recht op, maar: wat heeft u nodig.

In de kadernota staat welke inkomsten en uitgaven de gemeente verwacht op basis van eerder goedgekeurd beleid en worden voorstellen gedaan voor nieuw beleid en bezuinigingen. De gemeenteraad voert de komende tijd discussie over de voorstellen in de kadernota en maakt keuzes. Die keuzes worden verwerkt in de begroting die in het najaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Inkomstendaling
De gemeente heeft te maken met een ernstige daling van inkomsten vanuit het Rijk. De uitkering uit het gemeentefonds daalt en bovendien worden stijgende prijzen niet gecompenseerd. Het gevolg is dat de gemeente bij ongewijzigd beleid jaarlijks 6 miljoen te kort komt.

Vertrouwen
Wethouder Hans Krieger van financiën is tevreden met het resultaat: “Na een eerdere bezuiniging van 9 miljoen euro per jaar, bleek het een loodzware opgave om opnieuw een bedrag van 6 miljoen te vinden. We hebben via internet de mensen gevraagd wat zij zouden doen als ze in onze schoenen stonden. Dan blijkt een kleinere ambtelijke organisatie veruit nummer 1. We hebben daarnaar geluisterd. Ik zeg erbij: dat heeft wel gevolgen die de Purmerenders gaan merken in de stad (en onze medewerkers ook). Er wordt minder schoongemaakt bijvoorbeeld en we zullen vaker ‘nee’ verkopen. Maar maatschappelijk gezien wordt er met deze voorstellen beperkt pijn geleden en de belastingbetaler wordt ontzien. Ik kijk dan ook vol vertrouwen uit naar de gesprekken over de voorstellen van het college met de Raad en de Purmerenders”.

Anders werken
De afgelopen decennia heeft de overheid steeds meer taken naar zich toegetrokken. De gemeente Purmerend is al langer bezig een andere rol te nemen: niet altijd leiden en ‘dichtregelen’, maar vaker vertrouwen geven om zaken zelf op te lossen. Door te bezuinigen op dingen die mensen zelf kunnen, worden verantwoordelijkheden teruggelegd. De Purmerender wordt steeds vaker aangesproken op zijn eigen bijdrage en gedrag. Wat heeft de Purmerender nodig wordt het uitgangspunt en niet langer waar heeft de Purmerender recht op. Niet alle ongemakken worden als vanzelfsprekend door de gemeente opgelost.

Anders organiseren
Zo’n tweederde van de benodigde bezuinigingen wordt gevonden door anders te gaan werken en organiseren. Voorbeelden daarvan zijn:

  • De ambtelijke organisatie gaat efficiënter werken en stopt met een aantal taken. In 2017 zal de gemeentelijke organisatie 90 voltijd banen ofwel 15% kleiner zijn dan vandaag. Dat vergt een extra eenmalige investering van afgerond 7,8 miljoen, waarvan een derde is al is voorzien en die wordt terugverdiend door de structurele bezuiniging die dat oplevert.  
  • Bij rampenbestrijding en brandweerzorg kunnen de uitgaven voor veiligheid 10% goedkoper.
  • Aan de maatschappelijke instellingen wordt gevraagd opnieuw een bijdrage te leveren door efficiënter te organiseren en samen te werken.
  • Besparen op kopiëren en postzegels door digitaal te werken.

Niet meer doen
Dat er ook zaken zijn die in de toekomst niet meer gedaan worden, is onvermijdelijk bij een bezuiniging van deze omvang. En daar zal de stad het effect van zien en merken. Ongeveer een derde van de bezuinigingen wordt op deze manier gevonden. Voorbeelden zijn:

  • In 2017 wordt minder uitgegeven aan het schoonmaken van de stad. Daarbij valt te denken aan: minder afvalbakken, geen inhuur van veegmachines, geen chemische onkruidbestrijding en niet meer opruimen van hondenpoep.
  • Van drukwerk wordt afgestapt, de dienstverlening vanuit het stadhuis is zoveel mogelijk digitaal. Consequenties voor inwoners zijn bijvoorbeeld: dat ze niet meer voor elk product bij de gemeentelijke balie terecht kunnen, dat de Purmerend Totaal straks niet meer op de mat valt en dat het ophalen van grofvuil straks digitaal kan worden aangemeld.
  • Klachten over de leefomgeving worden minder vaak vanzelfsprekend door de gemeente opgelost en vaker teruggelegd bij de betrokken burgers.
  • Minder toezicht: zowel op de markt als op milieu.
  • Voor Reuring is voortaan slechts één keer per twee jaar budget.

Algemene Reserve
Door het financiële beleid is de gemeente Purmerend in staat de Algemene Reserve de komende jaren te laten groeien. Zo moet de Algemene Reserve in 2017 gegroeid zijn naar 22 miljoen euro.

Praten met Purmerenders
Via de website van de gemeente en het internetpanel is Purmerenders gevraagd met goede bezuinigingsideeën te komen. En aan te geven aan welke zaken zij veel en juist minder waarde hechten.

 Als onderdeel van de overwegingen praat de raad op 17 en 22 april met de inwoners over de bezuinigingen en ideeën van inwoners. Meer informatie over aanmelden voor deze bijeenkomsten staat op www.purmerend.nl/bezuinigen.

Algemeen Bestuur artikelen