HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningGezamenlijke strategische gebiedsvisie van Edam-Volendam, Waterland en Purmerend voor De Purmer

Gezamenlijke strategische gebiedsvisie van Edam-Volendam, Waterland en Purmerend voor De Purmer


In 2020 hebben de gemeenteraden van Edam-Volendam, Waterland en Purmerend kennisgenomen van de eindresultaten van de Inventarisatie van De Purmer. Daarbij is ook uitgesproken om te komen tot een gezamenlijke omgevingsvisie/structuurvisie voor de inmiddels 400- jarige polder De Purmer.

Doordat de Purmer in de provinciale Omgevingsverordening beleidsmatig ‘open’ is gehouden, dreigt het een verzamelbak te worden voor alle opgaven in de regio. De visie moet voor de lange termijn richting geven en duidelijkheid scheppen voor alle belanghebbenden in en rond dit bijzondere gebied. In een brief met in de bijlage de Ophaal- en uitgangspuntennotitie strategische gebiedsvisie De Purmer, informeert wethouder Mario Hegger de gemeenteraad over een en ander.

De informatie:

  1. Ons (gezamenlijke) besluit om in plaats van een gezamenlijke omgevingsvisie voor De Purmer een gezamenlijke strategische gebiedsvisie voor De Purmer op te stellen.

  2. de ‘Ophaal- en Uitgangspuntennotitie’ strategische gebiedsvisie De Purmer (bijlage)

Samenvatting

De gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend werken sinds eind 2021 aan een gezamenlijke omgevingsvisie voor De Purmer. Ons college heeft besloten om in plaats van een gezamenlijke omgevingsvisie, met de gemeenten Edam-Volendam en Waterland verder te werken aan het opstellen van een gezamenlijke strategische gebiedsvisie voor De Purmer.

Tot en met afgelopen voorjaar is informatie opgehaald en heeft participatie plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is opgenomen in de ‘Ophaal- en Uitgangspuntennotitie’ (bijlage). Mede aan de hand van deze
notitie wordt de komende tijd gewerkt aan het opstellen van het ontwerp van de gezamenlijke strategische gebiedsvisie voor De Purmer.

Aanleiding

De Purmer is een gebied dat de gemeentegrenzen overstijgt. Met een lange geschiedenis van uiteenlopende ambities, wensen en kernwaardes zijn de drie gemeenten in juli 2019 gezamenlijk een proces gestart om te inventariseren wat de huidige visie op De Purmer is.

De gezamenlijke conclusies waren, dat:

  • In De Purmer ten zuiden van de provinciale weg N244 en ten oosten van de Middentocht het agrarisch karakter behouden moet blijven en agrarische bedrijven ruimte en perspectief krijgen om ook in de toekomst als sector te kunnen bestaan. Natuur en agrarische functie gaan hand in hand.

  • Ten noordoosten van de provinciale weg mogelijkheden liggen om werklocaties te realiseren en verbinding te ontwikkelen tussen gemeenten Purmerend, Edam-Volendam en Waterland door het faciliteren van mogelijke uitbreiding van het regionaal industriegebied.

  • Met de genoemde kans voor uitbereiding van het industriegebied mogelijkheden ontstaan voor verdere binnenstedelijke transformaties van industrie naar wonen om tegemoet te komen aan de regionale woningnood en het binnenstedelijke leefklimaat te verbeteren.

  • De Purmer, met uitzondering van de plannen voor woningbouw op de Golfbaan en de Purmer-Zuid- Zuid uitdrukkelijk niet gaat dienen als opvang voor toekomstige uitleglocaties voor woningbouw.

  • Bij ontwikkelingen in de gemeenten zeer nauwlettend moet worden omgegaan met, en actief moet worden gestuurd op het borgen van bereikbaarheid (met name ook op de N247 en N244) en het optimaliseren van OV in wisselwerking met leefbaarheid, bedrijvigheid, verminderen van autoverkeer en het tegengaan van ongewenste woon-werkpendel.

  • Duurzame energie in De Purmer aan voorwaarden voor zorgvuldige inpassing is gehouden.

  • De verantwoordelijk bestuurders kansen zien voor nader onderzoek en uitwerking in een gebiedsvisie, zo nodig als structuurvisie en/of te vertalen in een eigen omgevingsvisie.

Visieproces tot nu toe

In 2021 is het plan van aanpak voor een gezamenlijke omgevingsvisie voor De Purmer aan de drie gemeenteraden voorgelegd en is door de gemeenteraden de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op het proces van toepassing verklaard (reg. nr. 1544207). De zes hoofdthema’s
uit de in 2020 uitgevoerde brede (beleids-) inventarisatie vormen het gezamenlijk kader: bedrijvigheid, woningbouw, Purmerbos, bereikbaarheid, agrarisch hart en energie.

Ophaal- en Uitgangspuntennotitie participatiebijeenkomsten

In het tussenproduct ‘Ophaal- en Uitgangspuntennotitie’ (bijlage) wordt verslag gedaan van de uitvoering tot nu toe en de informatie die is opgehaald. In de bijlagen van de notitie zijn verslagen van de communicatie en de bijeenkomsten opgenomen. Uit het onderzoek, de analyse en de verschillende expert- en participatieronden zijn uitgangspunten naar voren gekomen. Mede aan de hand van deze uitgangspunten wordt het ontwerp van de visie uitgewerkt.

Planning
Het streven is nu dat het ontwerp van de gezamenlijke strategische gebiedsvisie voor De Purmer voor de zomer van 2023 ter inzage wordt gelegd voor zienswijzen. Daaraan voorafgaand wordt in maart 2023 een werksessie met de drie gemeenteraden georganiseerd over de concept-ontwerpvisie.

Ophaal- en uitgangspuntennotitie

In de bijlage bij de aanbiedingsbrief staat de volledige: Ophaal- en uitgangspuntennotitie strategische gebiedsvisie De Purmer d.d. 08-12-2022

Ruimtelijke Ordening artikelen