HomeNieuwsMilieuGescheiden inzameling van drankenkartons met ingang van 1 april 2015

Gescheiden inzameling van drankenkartons met ingang van 1 april 2015

drankkartons
De mogelijkheid om drankenkartons met ingang van 1 april 2015 samen met het kunststof verpakkingsafval gescheiden aan te bieden wordt via de lokale media, Purmerend Totaal, Gemeentepagina in Purmerends Nieuwsblad, wijkkranten, gemeentelijke website en sociale media aan de bewoners van Purmerend bekend gemaakt.

Daarnaast wordt aan deze afvalstroom en de mogelijkheid om deze apart aan te bieden ook in de externe communicatiecampagne die door HVC is gestart meegenomen.

Aanleiding

In het kader van de uitvoering van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022, is na het kunststof verpakkingsafval, nu ook de gescheiden inzameling van de drankenkartons onderzocht.
In 2013 is door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken een pilot uitgevoerd om de inzameling van drankenkartons te onderzoeken.
In deze pilot zijn vier systemen onderzocht: apart inzamelen, inzamelen met papier, inzamelen met kunststof verpakkingsafval en nascheiding. Gezien de resultaten uit de pilot, is de meest rendabele aanpak de drankenkartons samen met het kunststofafval in te zamelen.

Voor de drankenkartons als gescheiden afvalstroom bestaat vooralsnog geen wettelijke doelstelling maar valt het wel onder de zorgplicht van de gemeente. Het ligt in de lijn der verwachting dat de doelstelling voor de gescheiden inzameling van drankenkartons op korte termijn alsnog wordt vastgesteld.  De gescheiden inzameling van drankenkartons komt direct voort uit de uitvoering van het Verpakkingenbesluit. Nadere voorstellen die gericht zijn op de realisatie van de doelstellingen zoals genoemd in het coalitieakkoord, volgen in mei.

HVC en Midwaste sorteren

Het in Purmerend ingezamelde kunststof verpakkingsafval wordt op dit moment door HVC i.s.m. Midwaste verwerkt en gesorteerd. Navraag bij HVC heeft duidelijk gemaakt dat HVC op dit moment nog werkt aan het aanpassen van hun sortering en verwerking op het innemen van de gecombineerde stroom kunststof verpakkings-/drankenkarton-afval. HVC heeft de verwachting uitgesproken dat zij met ingang van 1 april het gecombineerde afval kunnen innemen voor verdere verwerking. HVC krijgt voor de verwerking van het ingezamelde drankkartonafval het alleenrecht.

Financiële consequenties

Het gecombineerd inzamelen van kunststof verpakkingsafval en drankenkartons kan financieel neutraal ingevoerd worden. De inzameling van het kunststof verpakkingsafval biedt voldoende ruimte om de extra stroom drankenkartons ook mee te nemen. Voor beide stromen wordt een vergoeding uit het Afvalfonds ontvangen. Daarnaast wordt de – zij het beperkte- stroom drankenkartons niet tegen hoge kosten verbrand. Op basis hiervan kan gesteld worden dat de invoering van de gecombineerde inzameling geen financiële consequenties heeft.

Milieu artikelen