HomeNieuwsAlgemeen BestuurGemeenteraadsvergadering over schoolbrug en Kamers met Kansen

Gemeenteraadsvergadering over schoolbrug en Kamers met Kansen

TraverseJEC2011-04-7

Op 28 april jl. vond er weer een raadsvergadering plaats. Raadslid Bert Meulenberg doet verslag hierover. Afgelopen maandag was deel 1 te lezen. Vandaag deel 2, morgen deel 3.

Bouwlawaai schoolbrug PSG

Als voorlaatste vraagsteller uitte D66, bij monde van de heer Blokzijl, zijn zorg over het bouwlawaai bij het gebouw van de  Purmerendse Scholengroep (PSG) aan de Hoornselaan. Bij de PSG wordt een verbinding tussen de twee schoolgebouwen gebouwd met daarin een uitbreiding van twintig klaslokalen. Ouders en leerlingen zijn bevreesd dat het bouwlawaai negatieve invloed heeft op de aanstaande examens en tentamens. Wethouder Daan (onderwijs) had naar aanleiding van deze vraag contact opgenomen met de schoolleiding van de PSG. Daar werd verzekerd dat er geen reden was tot bezorgdheid. Het is ook in het belang van de PSG dat examens en tentamens zonder overlast kunnen worden afgenomen.

HR-glas schoolgebouwen

De laatste vraag werd door raadslid Scargo van Trots op Nederland gesteld aan wethouder Daan. Er was een door Trots op Nederland een gesprek gevraagd aan de onderwijswethouder over de het HR glas bij schoolgebouwen. Dit was volgens de Trots fractie door de wethouder afgewezen. Het ambtelijke apparaat zou hebben geopperd dat er persoonlijke belangen zouden zijn bij één van de commissieleden van Trots op Nederland. De door Trots op Nederland gestelde schriftelijke vragen gaven geen duidelijkheid over deze kwestie. De wethouder gaf aan dat er sprake was van een interpretatieverschil. Er werd door de fractie van Trots op Nederland heel technisch en diepgaand ingegaan op het onderwerp. Dit werd mogelijk veroorzaakt door de specialistische kennis van het betrokken commissielid. Maar de wethouder benadrukte dat hij geenszins de indruk had willen wekken dat het commissielid er een belang bij had of er economisch bij betrokken was.

Grondprijzennota

Agendapunt 6, het voorstel tot het vaststellen van de Grondprijzennota 2011, was een hamerpunt. De leden van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB)  hadden unaniem geadviseerd om met het voorstel in te stemmen.   Agendapunt 7 was het tweede hamerpunt dat een voorstel tot vaststellen van demandaat- en machtigingslijst griffier 2011 behandelde. In de commissie Algemene Zaken (AZ) was een overgrote meerderheid voor het verlenen van een tweetal nieuwe mandaten aan de griffier.

Kamers met Kansen

Bij agendapunt 8, het voorstel tot het vaststellen van de woonvorm Kamers met Kansen, werd een amendement ingediend door D66. In dit amendement werd voorgesteld om de begeleiding van de gehuisveste jongeren, in overleg met de Algemene Opvang Purmerend (AOP) en de omwonenden, in te vullen. Dit amendement werd verworpen met 13 stemmen voor en 20 tegen. D66, VVD, Leefbaar Purmerend en de SP stemde voor het amendement. De meeste partijen wilden de jongeren eerst laten bewijzen een eigen verantwoording te hebben. De Stadspartij gaf bij dit onderwerp aan dat de aanwezigheid van de jongeren heel gespreid kan zijn. Het kan zijn dat er ook in de avonden en/of weekeinden jongeren die daar wonen werkzaamheden verrichten. “Eerst starten met het project, na drie maanden evalueren en dan zo nodig bijstellen van het beleid” is de mening van de Stadspartij. “Als er eerder problemen optreden dan wel direct ingrijpen.” Wethouder Keijzer (welzijn) had al toezeggingen van dien aard aan de raad gedaan. Het voorstel werd na stemming  met 32 stemmen voor en 1 tegen aangenomen. De tegenstem was van Leefbaar Purmerend.

 

Woensdag deel 3. Donderdag is meer te lezen over het project Kamers met Kansen.

 

ZIE OOK:

Schoolbrug PSG

Eerdere raadsvergaderingen gemeente Purmerend

 

Reageer op dit artikel

Volg ons ook op Twitter, via: @Stadspartij

Algemeen Bestuur artikelen