HomeNieuwsVeiligheidGemeenten: Goed netwerk onmisbaar voor aanpak radicalisering

Gemeenten: Goed netwerk onmisbaar voor aanpak radicalisering


Gemeenten hebben behoefte aan een goed netwerk van lokale organisaties en sleutelfiguren om radicalisering te signaleren en tegen te gaan. Een inventarisatie onder 49 gemeenten laat zien dat bijna een derde van hen aangeeft nog onvoldoende capaciteit te hebben om radicalisering aan te pakken.

Omdat nooit één enkele factor zorgt dat iemand radicaliseert, is goede samenwerking tussen gemeenten professionals en maatschappelijke organisaties cruciaal. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek naar de oorzaken van radicalisering (triggerfactoren) en een quickscan onder gemeenten.

De quickscan en het onderzoek werden uitgevoerd onder leiding van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS). Deze expertise-unit is dit voorjaar opgericht mede als onderdeel  van het Actieplan Integrale Aanpak Jihadisme en heeft als doel om maatschappelijke spanningen en radicalisering tegen te gaan. Naast het uitvoeren van onderzoek traint de ESS bijvoorbeeld docenten en andere professionals in het vroegtijdig signaleren van radicalisering. Ook bemiddelen ze in buurten en op scholen waar sprake is van maatschappelijke spanningen en voeren ze onderzoeken uit om gemeenten en professionals meer kennis te bieden.

Vandaag organiseerde de ESS in het bijzijn van minister Asscher een eerste grote bijeenkomst in het Spuitheater in Den Haag met gemeenten, (onderwijs)professionals en maatschappelijke organisaties om ervaringen uit te wisselen en haar netwerk uit te breiden. De minister kondigde hier aan dat de ESS ook de komende vier jaar rechtsreeks onder het ministerie van SZW valt. De minister zei dat de ESS daarbij veel buiten de deur en in alle vrijheid zal opereren. De expertise-unit zal de komende tijd ook een inventarisatie houden onder gemeenten, AZC’s en maatschappelijke organisaties die te maken hebben met lokale spanningen rondom het toegenomen aantal vluchtelingen.

Quickscan

Op verzoek van de Tweede Kamer vroeg de Expertise-unit aan 49 gemeenten naar hun behoeftes op het gebied van radicalisering en andere maatschappelijke spanningen. Uit deze zogenoemde quickscan blijkt dat deze gemeenten de regie voor het lokale anti-radicaliseringbeleid pakken. Maar er is wel grote behoefte aan een goed netwerk van lokale organisaties en sleutelfiguren om onder meer radicalisering beter te herkennen en tegen te gaan. Gemeenten willen ook graag kennis en ervaringen op dit gebied met andere gemeenten uit wisselen.

Triggerfactoren in het radicaliseringsproces

Het onderzoek Triggerfactoren in het radicaliseringsproces is samen met de Universiteit van Amsterdam uitgevoerd. Het is de eerste grote systematische literatuurstudie die is gedaan naar alles wat over triggerfactoren (doorslaggevende gebeurtenissen in het radicaliseringsproces) bekend is in nationaal en internationaal onderzoek. Uit de studie blijkt dat nooit één enkele factor – zoals bijvoorbeeld problemen thuis of discriminatie – ervoor zorgt dat iemand radicaliseert. Samen met jongerenwerkers, docenten en andere sleutelfiguren wordt het onderzoek de komende tijd vertaald naar concrete adviezen.

Veiligheid artikelen