HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningGeen bebouwing Westerdraay. Bouwvlak Luitje Broekemastraat gehalveerd

Geen bebouwing Westerdraay. Bouwvlak Luitje Broekemastraat gehalveerd

Westerdraay2
Westerdraay
De gemeenteraad heeft in grote meerderheid besloten dat er geen woningbouw wordt ontwikkeld aan de Westerdraay (Overweersepoldedijk). Ook is het bouwvlak aan de Luitje Broekemastraat gehalveerd.
Wat is het geval. De gemeente is in bezit van een aantal relatief kleine percelen grond die geschikt zijn voor woningbouw. Het college vroeg de raad te besluiten om diverse locaties te gaan ontwikkelen met woningen. Het gaat om ca. 250 woningen en enkele maatschappelijke voorzieningen. Voor een aantal projecten is reeds een participatietraject opgestart.
Niet iedere locatie is hetzelfde. Het DNA van de wijk, de grootte van het perceel en de huidige verkeerssituatie zijn allemaal factoren die per locatie verschillend zijn.
Twee locaties ondervonden grote weerstand bij de bewoners. Alle fracties werden door hen bezocht en de door hen ingebrachte argumenten wogen zwaar mee bij de besluitneming.
Westerdraay
Op de Westerdraay is door de ligging en het gebruik, een mooi en biodivers grasland ontstaan. De bewoners hebben aangegeven graag te willen participeren om dit unieke stuk groen verder te ontwikkelen.
Een meerderheid in de raad bestaande uit: CDA, VVD, Stadspartij, AOV, Leefbaar Purmerend en Gemeentebelangen besloot hierop de locatie Westerdraay te schrappen als ontwikkellocatie
Besloten is daarnaast om in overleg met de buurt voor de locatie het groen gebied met beperkte middelen te versterken en meer toegankelijk te maken.
Luitje Broekemastraat
CDA, Stadspartij, Gemeentebelangen, AOV, en D66 willen tevens dat het bouwvlak aan de Luitje Broekemastraat wordt gehalveerd. Het volledig vol bouwen van het terrein aan de Luitje Broekemastraat zou ten koste gaan van een goed gebruikt speelveld en groen. Desondanks is er ook ruimte voor woningen.
De raad besloot dan ook bij meerderheid het bouwvalk te halveren en zo de ruimte en gebruik voor speelveld en bomenrij te behouden.

foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen