HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningFlinke stijging aantal inwoners Metropoolregio Amsterdam

Flinke stijging aantal inwoners Metropoolregio Amsterdam

Makadomensen
De bevolking in Noord-Holland groeit van 2,8 miljoen inwoners in 2017 naar bijna 3,2 miljoen in 2040. Het grootste deel van de groei zit in het zuiden van de provincie; vooral in en rondom Amsterdam neemt de bevolking fors toe. De regio is bij bewoners uit grote delen van Nederland in trek.
Met name het aantal vrouwen dat studeert en werkt is de afgelopen decennia gestegen. Zij verhuizen op jonge leeftijd, ook uit andere provincies, naar Amsterdam en blijven hierna vaak in Noord-Holland wonen. Ook vanuit het buitenland komen veel nieuwe inwoners naar Noord-Holland. Deels door asielmigratie, maar vooral vanwege werk en studie. Tegelijkertijd vergrijst de bevolking in de hele provincie. Ook het aantal huishoudens neemt hierdoor toe, waardoor de behoefte aan woningen met 212.000 woningen toeneemt.
De gegevens komen uit de provinciale bevolkingsprognose 2017-2040, die inzicht geven in de verwachte demografische ontwikkelingen. Gedeputeerde Joke Geldhof: “Noord-Holland staat voor een forse bevolkingstoename. En daarmee komt ook een grote woningbouwopgave. De vraag naar extra woningen ligt met name in de stedelijke omgeving. De prognose kan de regio’s helpen te bepalen waar aan welk soort woningen het meest behoefte is. Daardoor kunnen zij beter aansluiten op de toenemende vraag.”
Prognose per MRA-regio
Waterland
Tot 2040 groeit Waterland met ongeveer 12.000 inwoners en 10.000 huishoudens. Absoluut en relatief gezien is de vergrijzing hoog, in sommige gemeenten is de huishoudensgroei hierdoor groter dan de bevolkingsgroei. Dit wordt veroorzaakt door de selectieve bevolkingsgroei uit het verleden. De ouders van jonge gezinnen uit Amsterdam die zich in de jaren zeventig in de regio vestigen worden nu 65+. Purmerend is in Waterland de gemeente met de hoogste groei.
Zaanstad
Zaanstad is in toenemende mate populair bij huishoudens uit de gemeente Amsterdam. In Zaanstad stijgt het aantal inwoners met ongeveer 24.000 bij een huishoudensgroei van 14.000. Ook in Zaanstad is de vergrijzing groot, maar in tegenstelling tot grote delen van Nederland groeit ook het aantal jongeren en de beroepsbevolking.
IJmond
Door de beperkte nieuwbouwmogelijkheden is de toekomstige dynamiek in de regio beperkt. Tot 2040 groeit de IJmond met ongeveer 8.000 inwoners en 5.000 huishoudens. Beverwijk is in de IJmond de gemeente met de hoogste groei.
Zuid-Kennemerland
De regio Zuid-Kennemerland vormt een aantrekkelijke groene woonomgeving op korte afstand van Amsterdam. De vraag naar woningen in deze regio’s is groot. Als gevolg hiervan wordt de toekomstige groei vooral bepaald door de groei van de woningvoorraad. Met name in Haarlem zijn hiervoor binnenstedelijke mogelijkheden. In de prognose neemt het aantal inwoners en huishoudens in de regio nog fors toe, ongeveer 26.000 inwoners en 16.000 huishoudens.
Amstelland-Meerlanden
Door de vele bouwmogelijkheden, de goede bereikbaarheid, de hoge druk op de woningmarkt in Haarlem en Amsterdam valt te verwachten dat de regio gaat groeien. Dit leidt in 2040 tot een groei van circa 68.000 inwoners en 35.000 huishoudens. Vooral in de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel is de groei hoog.
Amsterdam
Amsterdam groeit de laatste jaren met circa 10.000 inwoners per jaar. In de toekomst gaat deze groei door omdat het aantal geboren kinderen ruim hoger zal zijn dan de sterfte. Bovendien trekt de stad studenten en net afgestudeerden aan door de aanwezigheid van hoger onderwijs, de grote kans op een baan en het ruime aanbod aan voorzieningen. Ook het aantal migranten uit het buitenland is hoog. Naar verwachting wordt in 2034 de grens van 1 miljoen inwoners bereikt.
Gooi en Vechtstreek
Jarenlang kende de regio Gooi en Vechtstreek een vertrekoverschot. Als gevolg van restrictief beleid was de woningbouw in de regio onvoldoende om de groei van het aantal inwoners bij te houden. Inwoners verhuisden uit de regio naar Flevoland en Utrecht. Sinds een aantal jaren is dit veranderd en is de vestiging in de regio hoger dan het vertrek. Door de aantrekkelijke groene woonomgeving is de vraag naar woningen groot. Het aantal inwoners neemt toe met ongeveer 18.000 en het aantal huishoudens stijgt met 13.500.

Almere-Lelystad
Tot 2040 zal de regio Almere-Lelystad met 40.000 huishoudens en 75.000 inwoners toenemen. Na een korte periode van een vertrekoverschot door het achterblijven van de woningbouw is sinds begin 2016 weer sprake van een aantrekkende groei van het aantal inwoners als gevolg van vestiging. Gezien de toenemende druk op de woningmarkt en de aanwezige bouwmogelijkheden wordt verwacht dat een deel van de woningvraag van de MRA in Almere-Lelystad wordt gerealiseerd.

foto: Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen