HomeNieuwsVerkeer en VervoerFietspaden langs Waterlandlaan en de Purmersteenweg in 2018 op de schop

Fietspaden langs Waterlandlaan en de Purmersteenweg in 2018 op de schop

Purmersteenweg
Op dit moment nemen de fietspaden langs de Waterlandlaan en de Purmersteenweg een prominente plaats in bij de bereikbaarheid en mobiliteit van Purmerend. Deze fietspaden staan hoog op de prioriteitenlist om er groot onderhoud aan te gaan plegen. De voorbereiding voor het grote onderhoud zal plaatsvinden in 2017 en de daadwerkelijke uitvoering staat gepland voor 2018.
Met gegevens uit fietsintensiteitsmetingen, onderhoudsgegevens en uit meldingen en klachten die vanuit de bewoners zijn ontvangen is in 2014 een prioriteitenoverzicht voor alle fietspaden in Purmerend opgesteld. Daarnaast wordt met de fietsersbond structureel overleg gevoerd over het fietsnetwerk.
Op basis van het opgestelde prioriteiten overzicht is al bij een groot aantal fietspaden groot onderhoud uitgevoerd en zijn de klachten op die plekken afgenomen. Sinds 2014 is, door het combineren van werkzaamheden (“werk met werk”) en subsidie van de Vervoerregio Amsterdam, ca. 2,5 kilometer fietspad omgezet van tegels naar asfalt. Het komende jaar staat hiervan nog ca. 1,5 kilometer fietsstraat ingepland. Daarnaast is er ca. 2 km aangelegd en 400m nieuw fietspad.
Twee factoren zijn bepalend
De wijze waarop de fietspaden langs de Waterlandlaan en de Purmersteenweg zullen worden verbeterd hangt af van een tweetal factoren.
Op de eerste plaats betreft dit de mogelijkheid om aanvullende subsidie uit de vervoersregio Amsterdam te verkrijgen. Dit is mede afhankelijk van de definitieve uitwerking en vormgeving van de hérinrichting. Zo zijn er bij een uitvoering met een gesloten verharding (asfalt) hogere subsidiemogelijkheden dan bij een open verharding (tegels)’
Op de tweede plaats is ook de vitaliteit van de platanen langs de Purmersteenweg onderdeel van een uitgebreid onderzoek. Het behoud van deze beeldbepalende bomen maakt een belangrijk onderdeel uit van de definitieve plannen.
Van groot belang in de vormgeving zijn ook de bestaande kabels en leidingen onder het tracé van het fietspad. Deze zijn bepalend voor de vormgeving van de bovengrondse infrastructuur.
Mede afhankelijk van de subsidiemogelijkheid vanuit de vervoersregio Amsterdam kunnen beide projecten naar alle waarschijnlijk worden gefinancierd binnen de daarvoor ter beschikking staande middelen.
Betere kwaliteit en minder klachten
Met het herinrichten van de fietspaden langs de Waterlandlaan en de Purmersteenweg worden een groot aantal knelpunten in deze druk gebruikte langzaam verkeersroute naar de binnenstad van Purmerend verbeterd. Concreet zal dit leiden tot minder klachten, een betere kwaliteit van het fietsnetwerk en minder ad hoc onderhoudswerkzaamheden.
Communicatie
De herinrichtingsplannen zullen, zoals gebruikelijk, worden besproken met omwonenden en andere belanghebbenden. Ook de fietsersbond zal bij de uitwerking worden betrokken en noodzakelijke verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering zullen uitgebreid worden gecommuniceerd.

Verkeer en Vervoer artikelen