HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningExtra drukte in aanvragen bouwinitiatieven door invoering Omgevingswet

Extra drukte in aanvragen bouwinitiatieven door invoering Omgevingswet

Alleen al in de laatste twee weken van 2023 ging dit om 70 aanvragen


Op 1 januari jl. is de Omgevingswet en het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden) in werking getreden.

Een grote wetswijziging met impact op bouwinitiatieven. Dit merkt de gemeente ook in de vergunningverlening. Het goede nieuws is dat het digitale stelsel en de hieraan gekoppelde applicaties van de gemeente werken. Wel zijn er signalen van inwoners dat het landelijke aanvraagformulier ingewikkeld is. In aanloop naar de inwerkingtreding zijn er in de laatste weken van vorig jaar nog veel omgevingsvergunningaanvragen ingediend. Dit leidt ertoe dat de afhandeling van aanvragen en verzoeken moeten worden geprioriteerd. Door een memo aan de gemeenteraad informeert wethouder Pascal Verkroost hierover.

Aanvragen voor invoering Omgevingswet

Als gevolg van deze overgang van wetgeving heeft is met name in de laatste drie maanden van 2023 gebleken dat nog verschillende procedures voor bouwinitiatieven zijn opgestart door het college of voor een verklaring van geen bedenkingen zijn voorgelegd aan de raad. Dit waren bouwinitiatieven waarover al vooroverleg liep met de gemeente en waarbij het voor de initiatiefnemer wenselijk was om dat nog volgens het oude regime van de Wabo en Wet ruimtelijke ordening (Wro) te doorlopen.

In de laatste weken van 2023 kwamen er – zoals verwacht – verhoudingsgewijs meer reguliere omgevingsvergunningaanvragen binnen. Alleen al in de laatste twee weken van 2023 ging dit om 70 aanvragen. Dit is ruim twee keer zoveel als in een normale periode. Een deel hiervan vloeien voort uit vooroverleg, maar een groot deel betreft nieuwe, onbekende aanvragen. Al deze initiatieven worden nog volgens het oude omgevingsrecht afgehandeld.

Nieuwe aanvragen na invoering Omgevingswet

Inmiddels zijn er ook nieuwe omgevingsvergunningaanvragen ontvangen in 2024. Dit betekent dat het digitale stelsel en de hieraan gekoppelde applicaties van onze gemeente werken. Wel zijn er signalen van inwoners dat het aanvraagformulier niet gebruiksvriendelijk is. Omdat dit een landelijk aanvraagformulier is, kan de gemeente deze niet wijzigen. Hierover is de gemeente in gesprek met het Rijk en geven de  landelijke knelpunten door aan de bevoegde instanties.

Afhandeling aanvragen en verzoeken

Het zorgvuldig behandelen van alle (extra) ingekomen initiatieven binnen de wettelijke termijnen zorgt voor drukte. Daarnaast is de ‘winkel’ gewoon open en komen er ook informatieverzoeken en nieuwe verzoeken tot vooroverleg binnen. Dat betekent dat op dit moment de doorlooptijd in sommige gevallen langer is dan gewenst en het vraagt om prioriteren en communicatie hierover richting de initiatiefnemers.

De prioritering die de gemeente hanteert is als volgt:

  1. Aanvragen die op uw termijnagenda staan: deze zijn bekend en met initiatiefnemers zijn afspraken gemaakt over de planning.

  2. Aanvragen op basis van vooroverleg: deze hebben al een vooroverleg doorlopen. De beoordeling of medewerking aan het initiatief kan worden verleend, is daarmee al gedaan.

  3. Aanvragen zonder vooroverleg: hiervoor geldt dat het aannemelijk is dat de beslistermijn moeten worden verlengd. Veelal geldt namelijk dat nog afgewogen moet worden of medewerking kan worden verleend aan het initiatief, wat meer inzet en tijd kost.

  4. Nieuwe verzoeken tot vooroverleg/informatie: normaliter worden deze direct in behandeling genomen, maar krijgen op dit moment een lagere prioriteit.

De verwachting is dat de gemeente de extra drukte in het tweede kwartaal van 2024 heeft ingelopen en de werkvoorraad dan weer goed beheersbaar is.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen