HomeNieuwsEconomieEvaluatierapport toont tevredenheid aan met evenementen in Purmerend

Evaluatierapport toont tevredenheid aan met evenementen in Purmerend

stoom2010
ln 2013 heeft de gemeenteraad de evenementenvisie 2012-2022 vastgesteld. Het rapport treft u bijgaand aan. Kortheidshalve wordt naar de inhoud hiervan verwezen. In 2013 heeft de gemeenteraad de evenementenvisie Purmerend 2012-2022 vastgesteld. Deze visie is mede tot stand gekomen na gedachtewisselingen met de leden van de gemeenteraad en de evenementenorganisaties.

Afgesproken is dat de gemeente in 201512016 de visie evalueert. een evaluatie van deze visie zou uitvoeren. Deze evaluatie is thans gereed. Het rapport is geagendeerd voor de commissie Algemene Zaken van vanavond 14 april.

Er is vooral ingegaan op de wijze waarop evenementen een bijdrage kunnen leveren aan de aantrekkelijkheid van de stad. Specifieke aandacht was e is er voor de regiefunctie van de gemeentelijke overheid. Volgens een groot aantal evenementenorganisaties is het van belang dat de gemeente investeert in het verbeteren van de coördinatiefunctie bij het verlenen van de vereiste vergunningen. Uit de ervaringen met Purmerend 600 jaar (in 2010) is gebleken dat een verbeterende coördinatie positief zou zijn voor de belangstelling om een evenement in Purmerend te organiseren en de onderlinge afstemming van alle evenementen in de stad.

Conclusies en aanbevelingen  uit het evaluatierapport

 Conclusies

  1.  de inwoners van Purmerend zijn in grote lijnen tevreden over het evenementenaanbod van de stad en hebben veel waardering voor de grotere evenementen zoals Reuring, Purmerend onder Stoom, de Voorjaarskermis en de internationale markt.
  2. de evenementenorganisaties zien geen aanleiding voor een aanpassing van de evenementenvisie (2013) maar vragen wel aandacht voor de (boven)regionale promotie, de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan wettelijke maatregelen en de financiële aspecten zoals subsidies en het doorberekenen van kosten;
  3. de Evenementenadviescommissie (EAC) heeft in de afgelopen periode adviezen uitgebracht over evenementen en over incidentele subsidies aan evenementen die een meerwaarde voor de stad Purmerend hebben;
  4. veel van de in de evenementenvisie vastgelegde uitgangspunten zijn al zijn uitgewerkt en uitgevoerd maar een aantal punten zoals (boven)regionale promotie, het (niet) in rekening brengen van kosten en de besteding van het evenementenbudget dienen nog te worden opgepakt.   

Aanbevelingen 

  1. De gemeente gaat in overleg met de evenementenorganisaties om na te gaan hoe zij deze organisaties kan ondersteunen/faciliteren bij de uitvoering van het evenement en de verantwoordelijkheid met betrekking tot de beheer van het evenemententerrein. Specifieke aandachtspunten in dit verband zijn de voorwaarden ten aanzien van de beveiliging en de verantwoordelijkheid van de organisatie voor het betreffende evenement in relatie tot de inzet van vrijwilligers. Het is noodzakelijk dat er een duidelijk beeld ontstaat van wat de gemeente van de evenementenorganisaties mag verwachten en vice versa. 
  2. Het gemeentebestuur heeft recent opdracht gegeven voor een onderzoek naar de algemene promotie van Purmerend. Dit onderzoek moet uiteindelijk een verhaal over Purmerend opleveren dat door Purmerenders wordt verteld en doorverteld . Uit dit verhaal kan tevens worden afgeleid waar ‘Purmerend’ sterk in is en waarop de stad zich naar buiten toe kan profileren. Evenementen maken daar deel vanuit.
    Voorgesteld wordt om de uitkomsten van het onderzoek met betrekking tot stadspromotie af te wachten en op basis daarvan – samen met de evenementenorganisaties en Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) – een plan op te stellen hoe evenementen in stad, regio en land beter kunnen worden gepromoot.
  3. Ook is het de bedoeling om een duidelijker en concreter beeld te krijgen van de kosten die wel c.q. niet aan evenementenorganisaties zullen worden doorberekend. Dit overzicht zal er ook toe bijdragen dat alle partijen inzicht krijgen in de indirecte financiering van evenementen omdat niet alle kosten zijn of worden doorberekend.    

Evenementenbudget

In de afgelopen jaren is door evenementenorganisaties veelvuldig een beroep gedaan op het bij de gemeente beschikbare evenementenbudget. Dit budget bleek niet toereikend te zijn omdat een deel hiervan ook werd (en wordt) gereserveerd voor terugkerende evenementen zoals ‘Purmerend onder Stoom’.  Een dergelijke reservering verhoudt zich bovendien niet goed met de structurele subsidies die evenementen zoals Reuring, Luilak, Najaars- en Poortersfeesten via andere budgetten (cultuur en sport) ontvangen.

Het verdient dan ook aanbeveling om het evenementenbudget in beginsel aan te wenden voor evenementen die starten en een extra stimulans kunnen gebruiken. Voorwaarde is wel dat dergelijke evenementen passen binnen het gemeentelijk (evenementen)beleid en een aanvulling zijn op het totale evenementenaanbod van de gemeente.  Een vraagpunt is nog wel of en hoe de terugkerende evenementen (Purmerend onder Stoom en Purmerend wenst elkaar), waarvoor tot dusverre gelden binnen het evenementenbudget gereserveerd zijn, voortaan gesubsidieerd kunnen worden.

Evenementenadviescommissie

Met de Evenementenadviescommissie (EAC) heeft vanuit de gemeente al een gesprek plaatsgevonden over de punten die zij met betrekking tot de uitvoering van de evenementenvisie heeft geadviseerd. Concreet gaat het daarbij om punten die het functioneren van de commissie zelf betreffen (terugkoppeling van besluiten die de gemeente heeft genomen, uitspreken van verwachtingen over de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden regelt en het niet verspreiden van adviezen over specifieke evenementen). Tevens is besloten dat een groot deel van de EAC aftreedt. Inmiddels zijn er nieuwe leden voor deze commissie geworven. De verwachting is dat de nieuwe commissie op 1 april 2016 formeel kan aantreden. 

Economie artikelen