HomeNieuwsAlgemeen BestuurEmotie om moties in raad van november

Emotie om moties in raad van november

Raadszaal2HA
De gemeenteraadsvergadering van eind november leek een korte bijeenkomst te worden, de praktijk zou totaal anders uitwijzen.
In het vragenuur, het moment waarin raadsleden vragen kunnen stellen aan het college, stonden vier vragen op de agenda.
De eerste vraag was van de PvdA aan wethouder Tijmstra en ging over de invulling van de jeugdzorg en de wachtlijsten die nog steeds bestaan. De wethouder gaf aan dat extra geld niet altijd de wachtlijsten kan oplossen. Er is vaak een tekort aan specialistische hulp voorhanden.
Twee vragen, van D66 en Groen Links gingen over de gehouden persconferentie bij hotel van der Valk over de nieuwbouw van het hotel in de kom A7.
Er was op deze persconferentie een journalist van RTV Purmerend de toegang geweigerd omdat hij zich niet kon legitimeren. De vraag werd gesteld of de wethouder dit wenselijk vond en hoe dit in de toekomst kon worden voorkomen.
Wethouder Rotgans antwoordde dat dit op een misverstand heeft berust en dat het inderdaad onwenselijk is om journalisten de toegang te ontzeggen. De wethouder deed de toezegging om dit in de toekomst te voorkomen.

De tweede vraag over dit onderwerp ging over de sfeer tijdens deze persconferentie. Ook hier gaf de wethouder gepast antwoord op. De sfeer was goed, ondanks dat de aanwezige actiegroep geen toegang had tot de zaal waar de persconferentie werd gegeven. Er is na afloop van de persconferentie een gesprek geweest met de actiegroep.

De laatste vraag werd gesteld door D66 en betrof het sluiten van twee opvanglocaties voor jongeren. De zorg werd geuit dat jongeren onvoldoende zouden worden begeleid naar een nieuwe woonlocatie en dat er mogelijk dakloosheid uit voort zou komen.

Wethouder Tijmstra gaf aan dat er voor alle jongeren een plek was gevonden op diverse locaties maar ook soms weer bij familie.
De raadsvergadering had geen inhoudelijke bespreekpunten maar alleen zogenaamde hamerpunten, hierover is in de commissies al een meerderheid gevormd. Wel werden er over diverse hamerpunten door partijen opmerkingen gemaakt: de zogenaamde stemverklaringen.

De moties

Statiegeld op blikjes en plastic flesjes
Het was tijd voor de moties. De eerste motie, ingediend door D66 en Groen Links, ging over statiegeld op kleine drankverpakkingen zoals flesjes en blikjes. Uit een honderd dagen durend onderzoek door onze zwerfinator Dirk Groot blijkt dat 58% van het zwerfvuil in Purmerend bestaat uit deze verpakkingen.
In diverse omringende landen is het statiegeld op deze verpakkingen ingevoerd met als resultaat dat dit zwerfvuil aanzienlijk is verminderd.

De raad werd gevraagd om zich uit spreken om ook Purmerend aan te laten sluiten bij de statiegeldalliantie. De statiegeldalliantie is een verbond van consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en burgerinitiatieven. Door  aan te sluiten bij deze alliantie vragen wij aan de  regering om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren.
De motie werd met grote meerderheid aangenomen. De Stadspartij heeft deze motie ondersteunt. Tegenstemmen waren er van de VVD en Trots.

Stemlokalen

De motie over jongeren betrekken bij de politiek werd voorgezeten door de plaatsvervangend raadsvoorzitter Frank Alberts, net als de twee daarop volgende moties, omdat burgemeester Don Bijl portefeuillehouder is voor de onderwerpen waarover de moteis waren ingediend.
De VVD trok de motie in vanwege de geringe steun van de andere fracties. Via een motie wilde de VVD bewerkstelligen dat er stemlokalen werden ingericht in het Horizon- en Regiocollege.
Verder wilde de VVD een actieplan van het college om jongeren actief te betrekken bij de lokale politiek.

De Stadspartij kon zich volledig vinden in het standpunt van de portefeuillehouder. Er zal een mobiele stemlokaal in de vorm van een bus door Purmerend rijden op de dag van de verkiezingen. Deze mobiele stembus zal op, met schooldirecties afgesproken tijden, bij de scholen aanwezig zijn om de stemgerechtigde leerlingen in de gelegenheid te stellen om te stemmen.

Het verzoeken om een actieplan vond de Stadspartij bij voorbaat geen goed idee. Dat is nu typisch iets waar de politieke partijen zelf zorg voor moeten dragen. Het is een belangrijk onderdeel van onze volksvertegenwoordigende taak waar de Stadspartij altijd zeer serieus invulling aan geeft.

Het is gemakkelijk om het college een opdracht te geven om dat in te vullen en zelf een afwachtende houding aan te nemen maar dat is de zaken omdraaien.

Veilige straten
De motie die Groen Links indiende was een oproep om Purmerend te verbinden aan het project Safe Streets van UN Women Nationaal Comité Nederland, en een Safe Streets gemeente te worden, waarin problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte worden aangepakt.
Portefeuillehouder Don Bijl verwoorde precies de mening van de Stadspartij dat Purmerend er alles al aan doet om een veilige stad te zijn voor alle burgers van deze stad. De portefeuillehouder wees de indieners er ook terecht op dat zij op diverse maatregels om de stad veiliger te maken, de projecten als “ogen en oren” en extra cameratoezicht, altijd tegen hebben gestemd.
De motie werd door weinig partijen gesteund en werd uiteindelijk door de indieners ingetrokken.
Jihlava huis
De laatste motie ging over de beëindiging van het samenwerkingsverband met de partnergemeente uit Tsjechië Jihlava en de herbestemming van het pand, deze motie werd ingediend door de LvD.
Na kort overleg tussen de indiener en de portefeuillehouder werd een voorstel om dit onderwerp door te verwijzen naar een commissie vergadering aangenomen en werd de vergadering gesloten.

foto: Stadspartij

Algemeen Bestuur artikelen