HomeNieuwsAlgemeen BestuurEerste Kamer stemt in met wet houdbare overheidsfinanciën en schatkistbankieren

Eerste Kamer stemt in met wet houdbare overheidsfinanciën en schatkistbankieren

schatkistgeld
Europese afspraken voor begrotingsdiscipline zijn vanaf 1 januari 2014 opgenomen in de wet. Ook de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden van het Nederlandse budgettaire beleid zijn dan wettelijk verankerd. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de wet houdbare overheidsfinanciën (wet hof). De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de wet hof.

Daarnaast worden ook de uitgangspunten van het Nederlands trendmatig begrotingsbeleid in de wet hof vastgelegd. Hiermee wordt invulling gegeven aan het verzoek van de Tweede Kamer om de begrotingssystematiek, zoals Nederland die nu twintig jaar kent, wettelijk te verankeren.

De wet hof bepaalt verder dat Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een gelijkwaardige inspanning leveren bij het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Daarbij wordt de autonomie van decentrale overheden gerespecteerd. Indien decentrale overheden de afgesproken norm structureel overschrijden en het niet mogelijk blijkt met elkaar passende maatregelen af te spreken om terug te keren naar het verbeterpad, kan het kabinet maatregelen nemen. De tekortnormen staan de door de decentrale overheden geplande investeringen niet in de weg.

Verplicht schatkistbankieren

De Eerste Kamer heeft vandaag tevens ingestemd met de wet verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. Deze wet bepaalt dat decentrale overheden hun overtollige liquide middelen aanhouden bij het ministerie van Financiën.

De wet vermindert het financieel risico van decentrale overheden. De Nederlandse staat hoeft bovendien voor zijn financieringsbehoefte minder te lenen op de kapitaalmarkt, wat zich vertaalt in een verlaging van de  staatsschuld, met naar verwachting 5,6 miljard euro.

Algemeen Bestuur artikelen