HomeNieuwsMilieuDiersoorten beter beschermd, verduurzaming woningen eenvoudiger

Diersoorten beter beschermd, verduurzaming woningen eenvoudiger

Met het inzetten van een gebiedsgerichte ontheffing maakt de provincie Noord-Holland enerzijds verduurzaming van bestaande woningen en woningbouw makkelijker en anderzijds beschermt zij beter beschermde diersoorten. Een proef met dit vergunningsmiddel start binnenkort in de gemeente Hilversum.

Een woningbouwcorporatie of ontwikkelaar moet voor elk gebouw waar aan gewerkt wordt aangeven of dit negatieve gevolgen heeft voor bepaalde beschermde dieren. Ook moeten zij maatregelen treffen ter compensatie. Het gaat in deze gevallen onder andere om soorten vogels en vleermuizen. 

Een gebiedsgerichte ontheffing op basis van een soortenmanagementplan moet dat makkelijker en beter maken. In een soortenmanagementplan staat voor een groter gebied – en dus niet alleen het ene specifieke gebouw – welke beschermde dieren er mogelijk voorkomen en wat nodig is om deze dieren te beschermen. Dat kan door middel van het aanleggen van veel groen, het ophangen van nestkasten of het gebruiken van speciale dakpannen waar vogels onder kunnen broeden.

Een soortenmanagementplan kan voor een wijk, stadsdeel of hele gemeente gelden. Er bestaat echter nog geen eenduidige wijze waarop het onderzoek voor een soortenmanagementplan moet worden gedaan. Het is niet meer nodig vooraf elk gebouw te onderzoeken op alle aanwezige dieren of aanwezige verblijfplaatsen van dieren. Er moet evenwel een goed beeld bestaan van de meest kwetsbare diersoorten en hun verblijfplaatsen en globaal wat voor dierensoorten er zouden kunnen zitten. Tegelijkertijd moet onderzoek niet te tijdrovend zijn, zodat in het gebied meer gedaan kan worden om het aantrekkelijk te houden voor de dieren. Dat vraagt om een nieuwe manier van werken.

Hilversum

De provincie gaat met de gemeente Hilversum uitzoeken hoe het soortenmanagementplan werkt in de praktijk. In de Hilversumse Meent komt een proef. De proef wordt gekoppeld aan de uitrol van het Programma Aardgasvrije Wijken waarvoor de Meent is geselecteerd. 

Het streven is dat verbouwingen en aanpassingen aan de woningen zoveel mogelijk natuurinclusief gebeurt. Dat houdt in dat zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met beschermde soorten dieren die er al leven. Het gaat in dit gebied met name om vleermuizen. Zowel woningcorporaties als particulieren zullen bij deze proef betrokken worden.

Milieu artikelen