HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningCrisis noopt tot aanpassing bouwplannen Kop van West

Crisis noopt tot aanpassing bouwplannen Kop van West

kopvanwest
Uit het projectplan rond de Kop van West blijkt dat wat er gebouwd zou gaan worden dient te worden bijgesteld. In de raadsvergadering van 27 oktober 2011 stelt de raad het projectplan van de Kop van West 2011 vast.

Op 2 juli 2009 heeft de raad de grondexploitatie van de Kop van West vastgesteld. Daarbij is tevens de ontwikkelingsrichting aangegeven. Deze richting is, onder invloed van de economische crisis en de marktwerking, gewijzigd. Het projectgebied wordt gezien als een aanvulling op de binnenstad. Een gebied met een eigen stedelijke sfeer en uitstraling. Daartoe zou een menging van verschillende functies gerealiseerd moeten worden. Daarbij werd gedacht aan de vestiging van grootschalige en/of perifere detailhandel (GDV/PDV).

Het concept van de GDV/PDV is onder druk komen te staan vanwege de marktontwikkeling. De economische crisis maakt een dergelijke investering onmogelijk. Ook de onderzoeken in het kader van de op te stellen detailhandelsvisie wijzen in die richting. Hierdoor is besloten om, in het op 27 oktober a.s. door de raad vast te stellen projectplan van de Kop van West 2011, de GDV/PDV niet meer een onderdeel te laten vormen van de financiële onderbouwing van het project.

Het gehanteerde rekenmodel richt zich nu voornamelijk op de vestiging van eengezinswoningen en appartementen en daarnaast op de ongewijzigde kantorenlocatie aan de A7. Eind 2011 zal de raad een stedenbouwkundige ontwikkeling ter vaststelling door het college worden voorgelegd, waar het GDV/PDV geen deel van zal uitmaken. Naar verwachting zal begin 2012 gestart worden met het op de markt brengen van blok 1, een locatie met woningbouw.

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen