HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningConceptplannen gereed voor mobiliteitsplan en visie op de binnenstad

Conceptplannen gereed voor mobiliteitsplan en visie op de binnenstad

Bespreking conceptplannen vanavond in raadscommissie Ruimte

Foto Stadspartij


De afgelopen maanden hebben inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en culturele en maatschappelijke instellingen meegedacht over de toekomst van onze binnenstad. Samen hebben we gekeken hoe we de binnenstad aantrekkelijk kunnen houden. Nu en in de toekomst. Daarnaast is er gewerkt aan een concept mobiliteitsplan. Dit plan beoogt de ontwikkelambities van Purmerend op het gebied van woningbouw, werkgelegenheid en verblijfskwaliteit te verbinden met de ambities op het gebied van mobiliteit. Nu is de raad aan zet. Zij geven hun visie op de conceptplannen in drie openbare vergaderingen, waarbij iedereen – dus u ook – van harte welkom is.

Vanavond, donderdag 29 september 2022, bespreekt de raadscommissie Ruimte de conceptvisie op de binnenstad en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Daarnaast bespreken zij ook het concept mobiliteitsplan. Het college vraagt de raad om zich uit te spreken over verschillende onderdelen in de conceptplannen. De notities en de vragen aan de raads- en commissieleden vindt u op de website van de gemeenteraad van Purmerend. Tijdens deze vergadering besluiten de raads- en commissieleden nog niets. Het gaat hier om richting geven aan de conceptplannen.

Besluitvorming

Na de 29ste gaan de projectgroepen aan de slag met de ideeën, suggesties en openstaande vragen van de commissie. Als alles volgens plan verloopt, dan besluit het college in november over de definitieve (aangepaste) voorstellen. Daarna neemt de raad het definitieve besluit over de visie op de binnenstad en het mobiliteitsplan. De raad bespreekt de voorstellen naar verwachting in de commissie Ruimte van 9 of 10 november en daarna in de raadsvergadering van 24 november.

Concept Mobiliteitsplan

De Commissie Ruimte behandelt ook meningsvormend het concept mobiliteitsplan aan de hand van een aantal belangrijkste dilemma’s rondom mobiliteit. Het mobiliteitsplan wordt in opdracht van gemeente Purmerend en de Vervoerregio Amsterdam opgesteld met ondersteuning van een verkeerskundig adviesbureau. Het plan is nog niet klaar, maar in wording. Het concept brengt in beeld:

  • hoe mobiliteit zich ontwikkelt;

  • wat de gevolgen van de groei van de stad hierop zijn;

  • wat de onderlinge samenhang tussen projecten hiervoor betekent;

  • wat we moeten doen om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren en het kader waarbinnen we dit verder gaan uitwerken.

Proces mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan borduurt voort op de al vastgestelde Mobiliteitsvisie en het Verkeersplan 2040. Het geeft een inventarisatie van de maatregelen, die wenselijk zijn om de (toekomstige) inwoners én bezoekers van Purmerend op een comfortabele, gezonde en snelle manier te laten reizen binnen Purmerend. Daarbij is er sprake van verschillende pakketten met een verschillende prioriteit. Bij de vaststelling kan de gemeenteraad zich daar uiteraard over uitspreken. Na de vaststelling volgt een uitvoeringsagenda waarbij we met elkaar en mét de inwoners in gesprek blijven over de verdere uitwerking van de maatregelen.

Spreekrecht

In de commissievergaderingen is er gelegenheid om de raads- en commissieleden toe te spreken . U kunt zich hiervoor opgeven. Aan het begin van de vergadering krijgt u vijf minuten de tijd om het onderwerp onder de aandacht te brengen. Aanmelden kan tot 16.00 uur op de dag van de vergadering via het formulier op de website, via een e-mail naar griffie@purmerend.nl, of via telefoonnummer (0299) 452 713.

Informatie over Programma Binnenstad

Alle informatie over het programma Binnenstad kunt u vinden op de website: purmerend.nl/binnenstad

Ruimtelijke Ordening artikelen