HomeNieuwsEconomieColleges Purmerend en Beemster komen met voorstel warmtelevering per wijk en woonkern

Colleges Purmerend en Beemster komen met voorstel warmtelevering per wijk en woonkern

Met het oog op de fusie hebben op 6 juli 2021 de colleges van Purmerend en Beemster de Transitie Visie Warmte Purmerend en Beemster als concept vastgesteld. Deze Transitievisie geeft aan hoe de gefuseerde gemeenten straks de levering van warmte energie in de nieuwe gemeente in de diverse wijken en woonkernen denken te reguleren.

Maandag 11 oktober 2021 zullen de nu nog afzonderlijke gemeenteraden zich in een gezamenlijke commissievergadering voor het eerst over dit collegevoorstel dienen uit te spreken.

Aanleiding

Het klimaat verandert en dat is inmiddels voor iedereen voelbaar. De
samenleving moet op deze veranderingen in spelen, o.a. door hier rekening mee te houden bij de inrichting van de openbare ruimte (o.a. opvang van regenwater, gescheiden rioolstelsel).

Belangrijker nog is dat de opwarming van de aarde wordt ingeperkt. De CO2-uitstoot en dus het gebruik van fossiele brandstoffen door mensen, moet daarom drastisch worden teruggedrongen. Over deze terugdringing zijn internationale afspraken gemaakt, die Nederland heeft ondertekend. De CO2-uitstoot moet in 2030 met 49% zijn teruggedrongen en met 95-100% in 2050. Via het nationale klimaatakkoord hebben de decentrale overheden,
marktpartijen en maatschappelijke organisaties zich achter deze doelstelling geschaard.

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is, dat de gemeenten voor 1 januari 2022 een Transitievisie Warmte (TVW) opstellen, waarin ze aangeven hoe ze aan de slag gaan met de transitie op het gebied van warmte.

Opgave

 • In het totaal moeten in de nieuwe gemeente ongeveer 14.500 woningen en 2700 kookgaswoningen van het gas af worden gehaald. De TVW heeft deze ambitie gespecificeerd voor de periode tot 2030.

  De ambitie is dat voor 2030 geen nieuwe woningen meer worden aangesloten op het aardgasnet;

 • alle kookgaswoningen aardgasvrij zijn gemaakt;

 • de resterende 658 woningen in de proeftuin aardgasvrij zijn gemaakt, onder de uitgangspunten zoals verwoord in de uitvoeringsstrategie voor de proeftuin;

 • daar bovenop nog eens 2500 woningen van het gas af zijn gehaald. Onder deze woningen vallen ook de woningen die worden gesloopt en herbouwd;

 • Daarnaast zet de nieuwe gemeente vol in op isolatie van de bestaande woningen en moet er een gemeente brede bewustwordingscampagne worden gestart om inwoners te doordringen van de noodzaak en consequenties van energietransitie.

  Oplossingsrichtingen in het kort

  Op basis van onderzoek door het Planbureau voor de Leefomgeving en advies van het ingenieursbureau DWA is gedefinieerd welke methode om woningen te verwarmen de voorkeur heeft.

  Voor de huidige gemeente Beemster zijn warmtepompen overal goedkoper dan een aansluiting op een warmtenet, met uitzondering van de woonkernen Middenbeemster en Zuidoost Beemster. Daar is aansluiting op het warmtenet een goedkoper alternatief.

  Voor Purmerend is in de meeste buurten aansluiting op stadsverwarming de goedkoopste optie, met uitzondering van enkele woningen aan de randen van de stad. Voor de binnenstad is de uitvoerbaarheid van zowel aansluiting op het warmtenet als het gebruik maken van bijvoorbeeld warmtepompen lastig. Doordat er weinig ruimte is voor ondergrondse leidingen zijn alle nu beschikbare alternatieven moeilijk uitvoerbaar.

  Voor zowel het buitengebied als voor de binnenstad geldt dat in de TVW nu nog geen definitieve keuze wordt gemaakt en er ruimte blijft voor nieuwe, nog te ontwikkelen technieken en groengas. In hoeverre hierin brongas (in Beemster welbekend) een rol speelt is onbekend.Daarnaast zet de nieuwe gemeente voor het buitengebied in op het vormen van collectieven, waardoor een klein warmtenetwerk met eigen bron voor een cluster van woningen wellicht haalbaar wordt.

  Tweesporenbeleid aardgasvrij

  Er wordt in de periode tot 2030 een tweesporenbeleid gevoerd om de buurten aardgasvrij te maken. Het eerste spoor heeft betrekking op het daadwerkelijk aardgasvrij maken van woningen.
  Als eerste zijn de woningen in de proeftuin in Overwhere-Zuid aan de beurt. Daarna wordt gekeken naar de Rivierenbuurt, Middenbeemster, Zuidoostbeemster en Wheermolen-Oost.
  De daadwerkelijke uitvoering van deze projecten hangt mede af van(Rijks)financiering.
  Het tweede spoor heeft betrekking op het buitengebied en de kernen Noordbeemster en Westbeemster. Voor deze gebieden wordt de komende jaren verkend of er collectieven kunnen worden gevormd. De focus ligt hierbij op gezamenlijke inkoop van isolatie en warmtepompen en de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk.
  Parallel aan deze sporen wordt samen met SVP (stadsverwarming) verkend welke alternatieve bronnen beschikbaar zijn voor het warmtenet (geothermie, rio- en aquathermie).

  Stadspartij-Beemster Polder Partij vindt dat overeenkomstig het Klimaatakkoord oplossingen m.b.t. het transitievraagstuk zowel haalbaar als betaalbaar moeten zijn. Niet in het minst voor alle inwoners.

De concept visie lag gedurende 6 weken, tot en met 23 augustus ter inzage. Tijdens deze periode zijn geen reacties binnengekomen.

Nieuwsgierig naar de concept visie?

Zie en lees:

Raadsvoorstel

Transitievisie Warmte

Voorkeur alternatieven per wijk en (dorps) kern

Economie artikelen