HomeNieuwsMilieuCollege stel voor extra budget beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsmaatregel

College stel voor extra budget beschikbaar te stellen voor duurzaamheidsmaatregel

zonnepanelen
Foto Stadspartij-BPP


De gemeente Purmerend biedt inwoners de mogelijkheid om via de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) een duurzaamheidslening te krijgen tegen een lage rente ten behoeve van de energietransitie en voor het energiezuinig maken van de woning.

Er is sprake van een grote toename van het aantal aanvragen voor deze leningen en de middelen zijn op. De toename wordt onder andere veroorzaakt door de energiecrisis en uitgestelde investeringen vanwege de coronacrisis.
De gemeenteraad bepaalt het beschikbare budget en door het college wordt nu voorgesteld om extra inleg aan het fonds te doen tot een bedrag van € 1 miljoen euro.

In de Duurzaamheidsagenda was voor 2020 en 2021 rekening gehouden met een dotatie van € 500.000 per jaar. Voor 2022 en 2023 was geen bedrag opgenomen. Enerzijds omdat de mogelijkheid open werd gehouden dat de vraag naar Duurzaamheidsleningen niet zou stijgen, anderzijds werd verwacht dat met twee maal een dotatie van € 500.000 dit voor de volledige periode van de Duurzaamheidsagenda voldoende zou zijn.

In 2020 en 2021 heeft een inleg plaatsgevonden van € 250.000 per jaar. Dit was aanzienlijk minder dan verwacht. Aangenomen mag worden dat dit vooral verband heeft gehouden met de Coronacrisis. In 2022 is een sterke stijging te zien van het aantal aanvragen. In de zomer is om deze reden de nog openstaande dotatie gedaan van € 500.000. Met die storting was de raadslimiet van tweemaal € 500.000 bereikt.

Stijging vraag naar Duurzaamheidsleningen

De vraag naar duurzaamheidslening is de afgelopen periode flink gestegen en dat is positief want het geeft een impuls aan de energietransitie en het energiezuinig maken van woningen in onze
gemeente. De toegenomen vraag naar duurzaamheidsleningen kan naar verwachting worden toegeschreven aan de volgende oorzaken:

  1. Uitgestelde aanvragen vanwege de Coronacrisis in 2020 en 2021.

  2. De verhoging van de energieprijzen doet inwoners naar mogelijkheden zoeken om energie te besparen waardoor duurzaamheidsinvesteringen worden gedaan.

  3. De rente voor leningen en hypotheken is het afgelopen jaar gestegen.

  4. De gemeente stimuleert isolerende maatregelen met enerzijds hogere vergoedingen voor Isolatie en anderzijds collectieve inkoopacties voor isolatie.

  5. De lening van de gemeente is goedkoper dan andere leningen onder andere omdat hiervoor geen advies – en/of bemiddelingskosten voor in rekening worden gebracht die worden meegenomen in het lening bedrag (zoals bij leningen Warmtefonds).

Voorstel tot extra inleg

Voorgesteld wordt door het college om voor 2023 te starten met aanvullend een bedrag van € 1 miljoen te storten voor de uitvoering van de gemeentelijke duurzaamheidsleningen en om de energietransitie verder te stimuleren.
Voor de periode 2024-2027 wordt een nieuwe nota voor Duurzaamheidsbeleid opgesteld met daarin een activiteitenagenda. Naar verwachting is dan meer bekend over de uitvoering van de Transitievisie Warmte en ook meer inzicht in de behoefte aan deze wijze van financiering. In dat verband wordt aan de gemeenteraad  mogelijk een nog ruimere stortingsmogelijkheid gevraagd.

Financiële consequenties minimaal

De financiële consequenties worden gevormd door het verschil in rente waarvoor de gemeente de lening aantrekt en de rentevergoeding die de gemeente ontvangt, handelingskosten en eventuele oninbaarheid. Wat het laatste betreft is de gemeente sinds de invoering van de Duurzaamheidslening in maart 2019 nog niet aangesproken op de borgstelling die verbonden is aan het verstrekken van een gemeentelijke duurzaamheidslening.

Mocht de situatie zich voordoen dat de gemeente wordt aangesproken op de borgstelling bij één van de verstrekte leningen, dan kan dit
worden opgevangen in het aanwezige budget in de begroting. Op dit moment zitten er per saldo nog nauwelijks kosten aan het beschikbaar stellen van de middelen voor de duurzaamheidsleningen.

Zonder een nieuwe extra inleg zal de regeling tijdelijk moeten worden
stopgezet. Dat is gelet op de door de raad uitgesproken ambities uiteraard ongewenst.

De Raadscommissie Ruimte bespreekt vanavond 12 januari 2023 het college voorstel.

Milieu artikelen