HomeNieuwsEconomieCollege presenteert Economische Visie Beemster-Purmerend

College presenteert Economische Visie Beemster-Purmerend

Cono foto Stadspartij
Met een brief heeft het college de gemeenteraad een visie gepresenteerd m.b.t. het economische perspectief van Beemster-Purmerend na de fusie. Vanaf 1 januari 2022 vormen Beemster en Purmerend samen één gemeente, waarmee letterlijk een verbinding tussen platteland en stad tot stand komt. De huidige gezondheidscrisis staat dit proces vooralsnog niet in de weg.
Deze samensmelting en de ingrijpende ontwikkelingen zorgen voor nieuwe kansen en uitdagingen, zeker op het gebied van de economie. Stad en platteland, bedrijfsleven, onderwijs en overheid kunnen elkaar versterken door de krachten te bundelen met een gezamenlijk economisch perspectief; een missie die inspireert tot het samen bouwen aan nieuwe werkgelegenheid en het krachtig herstellen van economische functies na de huidige ongekend zware periode.
Economische uitgangspunt

Op dit moment krijgt de wereldeconomie en onze lokale economie een enorme klap als gevolg van de corona-crisis. Het is zeker nog niet duidelijk wat de uiteindelijke impact zal zijn op ons bedrijfsleven en daarmee op de werkgelegenheid, economische functies en maatschappelijke voorzieningen voor de inwoners. Duidelijk is wel dat inwoners straks, samen met onze ondernemers, keihard aan de slag zullen moeten om die lokale economie weer op stoom te krijgen. Economisch gezien zijn Purmerend en Beemster onderdeel van een veel groter geheel en hebben dan ook te maken met de daarin veranderende omstandigheden: nieuwe technologieën (IT), klimaat- en energievraagstukken (energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptie) en verschuiving van economische machten.

Veranderd tijdsbeeld

Het tijdperk waarin we leven is uitdagend en veel zaken zijn complex en onvoorspelbaar. Voor de traditionele MKB- bedrijven zijn vernieuwende businessmodellen en innovatie essentieel om de zaak draaiend te houden. Binnensteden hebben te maken met het almaar groeiende webshoppen en zoeken naar karakter en weerbaarheid. Wijkwinkelcentra beperken zich steeds meer tot de dagelijkse boodschappen, maar behouden hun sociaal-maatschappelijke belang in de buurt. De agrarische bedrijven worden geconfronteerd met onder meer stikstofmaatregelen, die de bedrijfsvoering sterk beïnvloeden en zoeken nieuwe verdienmodellen om toekomstbestendig te zijn.

Purmerend-Beemster in de regio

Ook de regio is volop in beweging en hierin speelt de economie van Purmerend een wezenlijke rol. Zo kan Purmerend met Baanstee-Noord voorzien in de huisvesting van bedrijvigheid vanuit een steeds groter gebied. Binnen het economisch toekomstperspectief van de MRA is Purmerend een belangrijke economische kern. De Hoornse lijn en de aanpak van de A7 bieden nieuwe kansen. Op toeristisch gebied plukt Purmerend de vruchten van een aantrekkelijk regionaal aanbod. En ook sociaal-maatschappelijke initiatieven zoals House of Skills en Werkom boeken succes vanuit regionale samenwerking. Purmerend en Beemster zien volop kansen. Het is zaak deze kansen samen met de betrokken partijen te pakken en daar invulling aan te geven:

 • Purmer Valley en H20 hebben in nauwe samenwerking met het onderwijs de potentie om uit te groeien tot een wezenlijke IT-hub.
 • De zorgsector levert lokaal de grootste werkgelegenheid en laat momenteel eens te meer haar onmisbare kracht zien.
 • Baanstee-Noord is een van de weinige bedrijventerreinen in de MRA waar vestiging nog mogelijk is. Dat vraagt om een duidelijke strategie op de uitgifte van beschikbare kavels, maar ook om regionale afstemming met omliggende gemeenten. Met de regio Zaanstreek Waterland wordt de toekomstige uitbreidingsbehoefte in beeld gebracht.
 • Het Stationsgebied biedt de kans voor de vorming van een zakelijk centrum, wat aansluit bij de lokale beroepsbevolking die zich verder ontwikkelt. Het is een ambitie die past bij een stad in de MRA die meerder centrumgebieden kent en die het Stationsgebied als sleutelgebied heeft aangewezen.
 • De monumentale binnenstad is, met haar geconcentreerde horeca op de Koemarkt en een passend winkelaanbod, een aantrekkelijke stedelijke uitvalsbasis in een landelijk-recreatieve omgeving.
 • Insulinde en Bamestra worden opgeknapt en op De Koog melden zich, in het kader van de lopende pilot, initiatiefnemers met grootse plannen voor een nieuw dynamisch woon-werkgebied.
 • Sport en kunst en cultuur zijn onlosmakelijk verbonden met de economie van Purmerend en Beemster. Deze sectoren dragen bij aan uniciteit, bijzondere waarden (zoals de musea, de theaterschool en de vele sportieve initiatieven) en creativiteit.
Het zijn enkele van de ontwikkelingen die kunnen leiden tot een nieuwe economische impuls, nieuwe werkgelegenheid en kwalitatieve economische functies voor de Purmerenders en de Beemsterlingen. Positivisme dat nu van wezenlijk belang is.
Toekomst perspectieven beschreven

Kortom, het is essentieel dat de nieuwe gemeente haar kwaliteiten en kansen in beeld brengt met scherpe focus en samen met ondernemers, onderwijs en overheid. Zo ontstaan nieuwe toekomstperspectieven voor werk, studie, comfort en vrije tijd voor de inwoners en zetten we de nieuwe gemeente op de kaart als een plek om rekening mee te houden.

Het doel dat door het college wordt geschetst is daarom:
 • om – samen met het bedrijfsleven, de inwoners en overige betrokken partijen
  (onder meer onderwijsinstellingen)- een economische visie voor de nieuwe gemeente te ontwikkelen in aanvulling op de visies in het Programma 2040: een missie die inspireert tot het samen bouwen aan nieuwe werkgelegenheid en het krachtig herstellen van economische functies na een ongekend zware periode;
 • en om deze visie in uitvoeringsprogramma’s (door) te vertalen en concreet met elkaar aan de slag te gaan. Het college zal hiervoor de hulp inroepen van een extern bureau. Dit bureau zal worden gevraagd niet alleen een analyse te doen van alle beschikbare gegevens en documenten, maar ook de drive, kracht en wensbeelden op te halen bij alle betrokkenen en hen te inspireren tot gezamenlijke actie.
Het college zal hiervoor de hulp inroepen van een extern bureau. Dit bureau zal worden gevraagd niet alleen een analyse te doen van alle beschikbare gegevens en documenten, maar ook de drive, kracht en wensbeelden op te halen bij alle betrokkenen en hen te inspireren tot gezamenlijke actie.
Het streven van het college is om de economische visie in het eerste kwartaal van 2021 door beide gemeenteraden te laten vaststellen. Na het zomerreces wordt een economische conferentie gepland, waarvoor alle ondernemers en overige betrokkenen, waaronder de leden van beide raden, zullen worden uitgenodigd.
Met enige regelmaat over de ontwikkelingen met betrekking tot de economische visie zal het college blijven informeren.

Economie artikelen