HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBudget voor herinrichting Overlanderstraat fors overschreden

Budget voor herinrichting Overlanderstraat fors overschreden

overlanderstraat
De herinrichting van de Overlanderstraat is door moeizaam verloop van de uitvoering en extra werkzaamheden 680.000 euro duurder geworden dan geraamd. Doel van het project was de leefbaarheid en veiligheid van de wijk te vergroten, in overleg met de buurt. Daarin is het project geslaagd. Bewoners en wijkkerngroep zijn in hun eerste reacties  positief over het resultaat. Ook al is het project niet uitgevoerd zoals de bewoners dit hadden gewenst.

Herinrichting Overlanderstraat
Het project is een onderdeel van het Wijkontwikkelingsplan Purmer-Noord. Bij de start in 2006 is met de bewoners gesproken over hun wensen. Uiteindelijk is, na overleg met de buurt, door de raad gekozen voor een ontwerp dat de leefbaarheid en veiligheid van de wijk moest vergroten. Dit ontwerp week af van hetgeen de bewoners wensten. Maar de wensen van de bewoners werden door de meerderheid van de raad ‘te duur’ gevonden.

Bijkomende werkzaamheden
Tijdens de herinrichting van de Overlanderstraat zijn allerlei extra werkzaamheden uitgevoerd, zoals de aanleg van acht bushaltes, rioolwerkzaamheden, het plaatsen van ondergrondse containers, een verbetering aan het netwerk van de stadsverwarming en de inzet van extra verkeersmaatregelen. De reden voor het inpassen van dat extra werk was vooral om de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken door alles op hetzelfde moment te doen. Gevolg was wel dat het werk ingewikkelder, langduriger en dus duurder werd.

Tegenvallers
Ook de uitvoering van het project viel op allerlei punten tegen. Zo leidde de strenge winter tot  vorstschade aan de openliggende straat en bleek, tijdens het werk, geen fundering onder de kantstroken aanwezig waar die wel noodzakelijk was. Die zaken werkten kostenverhogend en zorgden voor een langere projectduur. Doordat het project veel langer duurde, was intensief overleg noodzakelijk, bijvoorbeeld met ondernemers en busmaatschappij. Dat had opnieuw vertraging en oplopende kosten tot gevolg.

Gemeenteraad
Het college informeert de gemeenteraad nu over de hoogte van de kostenoverschrijding bij de herinrichting van de Overlanderstraat. Eerder was alleen melding gemaakt van overschrijding van het krediet, niet van de hoogte daarvan. Bovendien werd niet om aanvullend budget gevraagd. Het college noemt dat ‘uitermate ongelukkig’ en neemt daarvoor de volle verantwoordelijkheid: ‘We moeten ons in de toekomst nog meer bewust zijn van het belang de gemeenteraad tijdig om instemming te vragen.’

Commentaar Stadspartij
De Stadspartij is vanaf het begin tegen de manier geweest waarop de herinrichting heeft plaats gevonden. Het plan is wel in de inspraak procedure geweest maar de voorstellen van de bewoners zijn niet meegenomen en uitgevoerd. Bewoners hadden de wens van vrij liggende fietspaden en snelheidsremmende maatregelen in de vorm van zogenaamde flex-drempels.
De meerderheid van de raad heeft het besluit zoals het nu is genomen, omdat het budget niet toereikend was voor het uitvoeren van de voorstellen van de buurtbewoners. Nu blijkt dat de kosten evengoed flink zijn overschreden door wat voor oorzaak ook.
De Stadspartij betreurt dit maar realiseert zich dat een raadsbesluit werd uitgevoerd en ook dat er kosten moesten worden gemaakt die niet voorzien waren.

De gemeenteraad was wel gewaarschuwd voor een overschrijding maar niet hoe hoog deze zou zijn. Uiteraard had wel toestemming dienen te worden gevraagd aan de raad alvorens tot overschrijding van het budget werd besloten. Een meevaller is dat er door een inkoopvoordeel 3 ton is binnengehaald.
Het geld dat nu extra is geïnvesteerd zal elders vandaan moeten komen door het feit dat de kosten niet zijn meegenomen binnen de begroting.  Purmerend moet flink bezuinigen waarbij deze extra kosten er nog eens bij komen.

ZIE OOK:

 

Ruimtelijke Ordening artikelen