HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBrede landelijke coalitie aan de slag voor beter werkende woningmarkt

Brede landelijke coalitie aan de slag voor beter werkende woningmarkt

Nieuwbouw
Het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Dat zijn de speerpunten uit de Nationale woonagenda. Verhuurders, bouwers, projectontwikkelaars, investeerders, makelaars, bewonersorganisaties en de overheid hebben afspraken gemaakt om de uitdagingen op de woningmarkt gezamenlijk aan te pakken.

De Nationale woonagenda is woensdag 23 mei 2018 in Den Haag ondertekenend en door minister Ollongren naar de Tweede Kamer gestuurd.

Vorig jaar kondigde de bewindsvrouw al aan een actievere rol op de woningmarkt te gaan spelen. Door de krapte stijgen de prijzen en neemt het aantal woningaankopen af. Hierdoor zijn er tot 2025 volgens Ollongren 700.000 nieuwe woningen nodig.
In de  woonagenda staan de prioriteiten van Aedes, Bouwend Nederland, IVBN, NEPROM, NVB-Bouw, NVM, Vastgoed Belang, Vereniging Eigen Huis, Woonbond en het Rijk. Zo zorgen zij voor een beter werkende woningmarkt, voor zowel de korte als de lange termijn.
De gezamenlijk benoemde acties bepalen de koers voor de komende jaren voor alle betrokken partijen. Bouwplannen zijn niet in één dag getekend, huizen worden niet binnen een week gebouwd en de problemen in de huursector zijn niet in een maand zijn opgelost. De uitwerking en uitvoering van de acties uit de Nationale woonagenda zal daarom in verschillende trajecten, in verschillende samenstellingen en in verschillende snelheden gaan.
Een aantal acties uit de Nationale Woonagenda:
Voor de korte termijn zetten partijen in op het versnellen van bestaande bouwplannen. Met oog op de toekomst wordt bekeken hoe de plancapaciteit voor de bouw vergroot kan worden. Gezamenlijk worden de mogelijkheden onderzocht van een fonds om voorfinanciering van complexe binnenstedelijke transitie mogelijk te maken.
Aedes en de Woonbond zijn in gesprek over een vernieuwing van het Sociaal Huurakkoord. Hierin staan de betaalbaarheid van de gereguleerde huursector en de mogelijkheden van verhuurders om te investeren centraal. IVBN en Vastgoedbelang zullen hierbij aansluiting zoeken vanwege hun positie als verhuurders in het gereguleerde segment.
Problematische situaties op de woningmarkt moeten worden aangepakt, zoals excessen in de toeristische verhuur, malafide verhuurders en problematische vakantieparken.  Gezamenlijk worden deze problemen opgepakt en wordt samen met huurders en verhuurders en andere partijen gezocht naar oplossingen.
Woningcorporaties hebben een belangrijke rol in het verwezenlijken van de ambities rondom bouwen, verduurzamen en betaalbaarheid. Het Rijk zal met hen in gesprek gaan over hoe deze ambities zich verhouden tot de beschikbare investeringsruimte van corporaties.
Bij de uitwerking van de Nationale woonagenda wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij het Interbestuurlijk programma, het Klimaatakkoord, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en de Bouwagenda.

foto: Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen