HomeNieuwsVeiligheidBodemonderzoek naar mogelijke aanwezigheid van lood in grond van de school(moes)tuin Lourdesschool,...

Bodemonderzoek naar mogelijke aanwezigheid van lood in grond van de school(moes)tuin Lourdesschool, Jisperweg 52 te Westbeemster

Lourdesschool
foto Stadspartij-BPP


In opdracht van de provincie Noord-Holland voerde ingenieursbureau TAUW in 2022 een inventarisatie uit naar de risico’s van mogelijk aanwezig lood in de bovengrond van school(moes)tuinen in Noord-Holland. De provincie wil het risico dat jonge kinderen met loodhoudende grond in aanraking komen verder in beeld brengen en laat TAUW daarom bodemonderzoek uitvoeren in de school(moes)tuinen. Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat de schooltuin van de Lourdesschool in Westbeemster in een gebied ligt waar mogelijk verhoogde gehalten aan lood in de bodem kunnen voorkomen. Een deel van de schooltuin wordt gebruikt als moestuin.

In een brief informeert het college de gemeenteraad over de te nemen stappen.

Met het uit te voeren onderzoek wordt de kwaliteit van de bovengrond in de moestuin vastgesteld. De veldwerkzaamheden ten behoeve van het bodemonderzoek zijn gepland op 23 maart 2023.
Op 9 maart 2023 heeft op verzoek van het college een gesprek plaatsgevonden tussen het schoolbestuur en de gemeente. In dit gesprek is de aanleiding, de planning voor het uit te voeren onderzoek en het eventuele vervolg toegelicht. Afgesproken is dat het schoolbestuur de ouders van de schoolgaande kinderen via een nieuwsbrief zullen informeren. Deze is woensdag 15 maart j.l. verstuurd.

Informatie over onderzoek door TAUW aan schoolbestuur

Op 10 maart j.l. heeft ingenieursbureau TAUW het schoolbestuur, door een informatiebrief verder geïnformeerd over het uit te voeren onderzoek (de brief en folder zijn als bijlage toegevoegd). De veldwerkzaamheden ten behoeve van het bodemonderzoek zijn gepland op 23 maart 2023. De moestuin is op dit moment niet in gebruik. Het college heeft er tijdens het gesprek met het schoolbestuur op aangedrongen om de schoolmoestuin pas weer in gebruik te nemen nadat de onderzoeksresultaten bekend zijn en de uitslag positief is. Het schoolbestuur heeft hier instemmend op gereageerd. Naar verwachting zullen de onderzoeksresultaten medio april beschikbaar zijn.

Provincie verantwoordelijk voor vervolgtraject

De Provincie is als opdrachtgever voor het onderzoek verantwoordelijk voor het vervolgtraject. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek en eventuele vervolgmaatregelen worden door de Provincie of Omgevingsdienst IJmond gedeeld met het schoolbestuur en de gemeente. Hierna zal nadere informeren volgen over de onderzoeksresultaten en het mogelijke vervolg.

Veiligheid artikelen