HomeNieuwsWelzijnBezwaren bewoners leiden tot aanpassen plan multifunctionele sporthal

Bezwaren bewoners leiden tot aanpassen plan multifunctionele sporthal

multisporthal
Rond de jaarwisseling 2013-2014 zijn diverse gesprekken gevoerd met de bewoners van de Marathonstraat. Duidelijk is geworden dat de kern van hun bezwaar tegen de bouw van de multifunctionele sprothal (MSF) zich richt tegen het kappen van de bomen langs het Achterom en de situering van het rugbyclubgebouw ter hoogte van het kunstgrasrugbyveld vlak achter hun woningen. Zij hebben duidelijk gemaakt alle juridische middelen te zullen aangrijpen om uitvoering van dat plan te voorkomen. Daarbij hebben zij tevens (ook schriftelijk) te kennen gegeven welwillend te staan tegenover alternatieve plannen die het handhaven van de bomen langs het Achterom mogelijk maken. Dat laten burgemeester en wethouders in een recente brief de gemeenteraad weten.

Er is bij de zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan ook een alternatief voorstel ingediend dat daarin voorziet, maar in de brief d.d. 28 januari 2014 aan de gemeenteraad heeft ons college aangegeven nog niet voor die richting te willen kiezen.
Inmiddels is de beroepstermijn van het wijzigingsplan “Sportaccommodatie van IJsendijkstraat 2013” per 24 juli 2014 verstreken. Binnen deze termijn is door een aantal bewoners uit de Marathonstraat beroep aangetekend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Gelet op deze ontwikkeling heeft het college gemeend de juridische risico’s van de ingezette koers zwaar te moeten laten wegen en heeft zich daarom nader bezonnen op de te volgen koers voor dit project.

Heroriëntatie
Na een heroriëntatie op de gerezen problematiek heeft het college er voor gekozen om toch alternatieven voor de gekozen indeling van het terrein te laten verkennen. Er lijken daarvoor mogelijkheden te zijn. Indien bijvoorbeeld het natuurgrasveld in oostelijke richting wordt verschoven, ontstaat er een mogelijkheid voor een andere locatie van het rugbyclubgebouw en kan de bomenrij langs het Achterom worden gespaard. Op deze wijze zou tegemoet worden gekomen aan de wensen van de bewoners. In tegenstelling tot de situatie waarover wij u bij brief d.d. 28 januari jl. informeerden, kan inmiddels ook de rugbyclub zich in principe vinden in een dergelijke oplossing.

Het gevolg zou wel zijn dat de beschikbare ruimte voor de ontwikkeling van de sporthallen en de parkeervoorziening wordt beperkt, waardoor de parkeervoorziening niet meer solitair maar onder de sporthallen gerealiseerd zal moeten worden. Berekeningen wijzen uit dat dit binnen het beschikbare budget mogelijk moet zijn.

Andere  alternatieven en gevolgen bouwplan
Maar wellicht zijn er nog meer mogelijkheden denkbaar die tegemoet komen aan de wensen van zowel de omwonenden als de rugbyclub en daarmee het draagvlak voor dit project vergroten.
Waar het nu om gaat is om eerst de creativiteit van de markt te benutten en in het aanbestedingstraject van de MFS de gemeente adequate voorstellen te laten aanreiken.

Het college heeft daarom op 15 juli jl. besloten om bij de aanbesteding van de MFS de ruimte mee te geven om ook alternatieve inrichtingen/ontwerpen te laten onderzoeken die tegemoet komen aan de bezwaren en opmerkingen van betrokken partijen. Dit betekent dat het eerder genoemde inrichtingsplan, dat de basis vormde voor het vastgestelde wijzigingsplan, niet langer zonder meer leidend zal zijn bij de aanbesteding van de sporthal. Als deze aanpak slaagt, kan er een aanzienlijke tijdswinst en een vergroting van het draagvlak voor dit project worden bereikt.

Indien deze heroriëntatie leidt tot een bouwplan voor de MFS en een inrichtingsplan voor het sportcomplex die niet passen in het vastgestelde wijzigingsplan, zal dit wijzigingsplan daarop moeten worden aangepast en opnieuw in procedure worden gebracht. Die aanpassing zal dan naar verwachting beperkt kunnen blijven tot de locatie van het rugbyclubgebouw, omdat deze gedetailleerd in het wijzigingsplan is opgenomen.

De kans dat er opnieuw bezwaar c.q. beroep aangetekend zal worden tegen een dergelijk nieuw wijzigingsplan is uiteraard altijd mogelijk, maar wordt die kans wordt gering als aan de bezwaren van betrokken partijen tegemoet is gekomen.

Communicatie
Naast de formele informatieverstrekking over het wijzigingsplan is tijdens de zomermaanden 2014 ook mondeling gecommuniceerd met de direct belanghebbenden. De gemeente is met de bewoners in gesprek om hen te informeren over de voorgenomen heroriëntatie op het oorspronkelijke plan voor het sportcomplex. Hierop is enthousiast gereageerd.
Er zijn verdere afspraken gemaakt om de bewoners te blijven betrekken bij het komende proces.
Voorts is er overleg geweest met de rugbyclub. De voorzitter van de club heeft te kennen gegeven in principe positief te staan tegenover een heroriëntatie op de inrichting van het sportcomplex. Ook als dat een verschuiving van de locatie van het clubgebouw met zich meebrengt. Een zwaarwegende wens van de Rugbyclub is dat zij vooraan in het bouwproces wordt meegenomen, zodat zij zo min mogelijk hinder ondervindt. Vanzelfsprekend zal de rugbyclub bij het komende proces worden betrokken.

Welzijn artikelen