Milieu
Home Nieuws Milieu Bewonersinitiatieven hondenbeleid Weidevenne, De Gors en Wheermolen

Bewonersinitiatieven hondenbeleid Weidevenne, De Gors en Wheermolen

Bewonersgroepen in de wijken Wheermolen, De Gors en Weidevenne (HOP-commissies), kwamen eind 2019 met plannen om de regels voor het uitlaten van honden te veranderen.
Om de plannen te toetsen bij de inwoners van de wijk en waar nodig te wijzigen om zo draagvlak te creëren, zijn door de initiatiefnemers bewonersavonden, berichten in de wijkkrant, social media, en huis aan huis flyers ingezet.
De kern van de plannen is: minder uitlaatstroken en meer (omheinde) losloopgebieden voor hondenbezitters. De initiatiefnemers willen met hun plan de situatie voor ( de meeste) hondenbezitters en niet-hondenbezitters verbeteren. Het voordeel voor hondenbezitters is dat de regels duidelijker worden en ze hun hond veilig kunnen laten lopen op omheinde uitrenvelden. Hierdoor concentreert het uitlaatgebied zich, waardoor niet-hondenbezitters minder last van de honden zullen hebben. Daarnaast is er op de uitrenvelden een opruimplicht, waardoor stankoverlast vermindert en honden schoon kunnen spelen.

Milieu

De door bewoners ingediende plannen zijn getoetst op verschillende onderdelen waaronder het behoud van flora en fauna. Daarnaast zijn in de plannen enkele maatregelen opgenomen die ten goede komen aan natuurontwikkelingen, zoals: Het schrappen van een losloopgebied in het zuiden van De Gors bij de Verzetslaan en een aanlijn- en opruimplicht op de landtong in het Gorsebos in het kader van het bevorderen van de biodiversiteit. Het realiseren van een strook kreupelhout langs het voorgestelde uitrenveld bij de Barbadosstraat in het kader van het vergroten van de insectenpopulatie.
Gezien het aantal en de inhoud van de reacties uit de wijken heeft het college de indruk dat de algemene opvatting van bewoners van de wijken positief is.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
  1. In te stemmen met een totaal krediet van € 217.000 voor 2021 om de hekwerken en een brug ten behoeve van de uitrenvelden te realiseren;
  2. De kapitaallasten van gemiddeld € 19.000 per jaar met ingang van 2022 te dekken uit de algemene middelen (begrotingsresultaat);
  3. Een exploitatiebudget van € 136.500 beschikbaar te stellen voor 2021 voor de aanlegkosten van de uitrenvelden en de overige aanpassingen en te dekken uit de algemene middelen (begrotingsresultaat);
  4. Het krediet en dekking te betrekken in november bij de bij de behandeling van de programmabegroting 2020
Het raadsvoorstel wordt vanavond (voor) besproken in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

Milieu artikelen

Vanaf half november met pas de milieustraat op

Rond 13 november valt er een nieuw pasje op uw deurmat. Deze afvalpas is voor de milieustraat. Hiermee opent u vanaf half november de...

Regering moet wildgroei aan biomassacentrales voorkomen

De regering moet met een plan van aanpak komen om de wildgroei aan biomassacentrales te voorkomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde een...

Kwaliteit van de kleine wateren nog steeds onvoldoende

Burgeronderzoek schetst zorgelijk beeld: ‘Duidelijk signaal dat meer inspanningen nodig zijn’ 2600 burgers onderzochten deze zomer de kwaliteit van kleine wateren zoals slootjes, vennen, vijvers,...

VNG: Regie Rijk nodig voor probleem van verzakkende huizen

Verzakkende huizen vormen een groot maatschappelijk probleem waardoor huiseigenaren financieel volkomen in de knel kunnen komen. Gemeenten kunnen hun inwoners hierbij niet helpen. Gezien...

Volgende stap in strijd tegen blikjes in zwerfafval

Het kabinet zet een volgende stap in de strijd tegen blikjes in het zwerfafval. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van...

NRC: Proefproject aardgasloos Purmerend-Overwhere stilgelegd

Plotseling was daar - vrijdag 16 oktober- het bericht in de NRC. Gemeld wordt in de krant dat het aardgasloos proefproject in Purmerend-Overwhere is...

Natuur en Milieu: ‘Wetsvoorstel stikstof biedt schijnoplossing’

Door vast te houden aan de helft van de benodigde stikstofreductie, kiest het kabinet opnieuw voor een papieren oplossing ten koste van onze natuur....

VNG maakt zich zorgen over de manier waarop het gebruik van houtige biomassa als energiedrager wordt gestimuleerd

Gemeenten willen meer invloed op de discussie over houtige biomassa, waar zij op verschillende manieren mee te maken hebben. Daarom benoemt de Vereniging Nederlandse...