Milieu
Home Nieuws Milieu Bewonersinitiatieven hondenbeleid Weidevenne, De Gors en Wheermolen

Bewonersinitiatieven hondenbeleid Weidevenne, De Gors en Wheermolen

Bewonersgroepen in de wijken Wheermolen, De Gors en Weidevenne (HOP-commissies), kwamen eind 2019 met plannen om de regels voor het uitlaten van honden te veranderen.
Om de plannen te toetsen bij de inwoners van de wijk en waar nodig te wijzigen om zo draagvlak te creëren, zijn door de initiatiefnemers bewonersavonden, berichten in de wijkkrant, social media, en huis aan huis flyers ingezet.
De kern van de plannen is: minder uitlaatstroken en meer (omheinde) losloopgebieden voor hondenbezitters. De initiatiefnemers willen met hun plan de situatie voor ( de meeste) hondenbezitters en niet-hondenbezitters verbeteren. Het voordeel voor hondenbezitters is dat de regels duidelijker worden en ze hun hond veilig kunnen laten lopen op omheinde uitrenvelden. Hierdoor concentreert het uitlaatgebied zich, waardoor niet-hondenbezitters minder last van de honden zullen hebben. Daarnaast is er op de uitrenvelden een opruimplicht, waardoor stankoverlast vermindert en honden schoon kunnen spelen.

Milieu

De door bewoners ingediende plannen zijn getoetst op verschillende onderdelen waaronder het behoud van flora en fauna. Daarnaast zijn in de plannen enkele maatregelen opgenomen die ten goede komen aan natuurontwikkelingen, zoals: Het schrappen van een losloopgebied in het zuiden van De Gors bij de Verzetslaan en een aanlijn- en opruimplicht op de landtong in het Gorsebos in het kader van het bevorderen van de biodiversiteit. Het realiseren van een strook kreupelhout langs het voorgestelde uitrenveld bij de Barbadosstraat in het kader van het vergroten van de insectenpopulatie.
Gezien het aantal en de inhoud van de reacties uit de wijken heeft het college de indruk dat de algemene opvatting van bewoners van de wijken positief is.
De gemeenteraad wordt voorgesteld:
  1. In te stemmen met een totaal krediet van € 217.000 voor 2021 om de hekwerken en een brug ten behoeve van de uitrenvelden te realiseren;
  2. De kapitaallasten van gemiddeld € 19.000 per jaar met ingang van 2022 te dekken uit de algemene middelen (begrotingsresultaat);
  3. Een exploitatiebudget van € 136.500 beschikbaar te stellen voor 2021 voor de aanlegkosten van de uitrenvelden en de overige aanpassingen en te dekken uit de algemene middelen (begrotingsresultaat);
  4. Het krediet en dekking te betrekken in november bij de bij de behandeling van de programmabegroting 2020
Het raadsvoorstel wordt vanavond (voor) besproken in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.

Milieu artikelen

WORLD CLEANUP DAY 2020

Afgelopen zaterdag 19 september was het weer World Cleanup Day. Dat houdt in dat er wereldwijd in de directe omgeving van inwoners zwerfvuil wordt opgeruimd. Een...

Noord-Holland scherpt klimaatmaatregelen aan

De provincie Noord-Holland trekt deze coalitieperiode bijna 73 miljoen euro uit om klimaatneutraal te worden. Om dat te bereiken zet zij onder meer sterk...

Bewonersinitiatieven hondenbeleid Weidevenne, De Gors en Wheermolen

Bewonersgroepen in de wijken Wheermolen, De Gors en Weidevenne (HOP-commissies), kwamen eind 2019 met plannen om de regels voor het uitlaten van honden te...

Berekening toont aan: Slim veehouderijpakket oplossing klimaatcrisis in landbouw

Hervorming van de Nederlandse veeteelt leidt tot 89 procent minder broeikasgassen in de sector en een dramatische afname van stikstofuitstoot. Dit blijkt uit een...

Stop per direct met de bijstook van biomassa in kolencentrales

Milieuorganisaties Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds, en de Natuur en Milieufederaties roepen minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat op...

Verduurzamen eigen woning financieel onaantrekkelijk

Zonder aanvullend beleid zal de bijdrage van huiseigenaren aan het halen van het Klimaatakkoord fors minder zijn dan waar de overheid nu mee rekent....

Wob: Wiebes blijft grote vervuilers subsidiëren op kosten van mkb

Niet de 12 grootste vervuilers uit de staal-, olie en chemische industrie, maar vooral mkb-bedrijven als fietsfabrikanten en koekjesfabrieken draaien op voor de verduurzaming...

Bewoners maken van Westerdraay een groen pareltje in Overwhere

In de zoektocht naar mogelijke woningbouwlocaties kwam twee jaar geleden de Westerdraay in beeld. Een grasveld, ingeklemd tussen de Beemster Ringvaart, de Overweerse Polderdijk...