HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBewonerscollectief Stadshoven in verzet tegen overval met 60 meter hoge woontoren

Bewonerscollectief Stadshoven in verzet tegen overval met 60 meter hoge woontoren

stadshoven_genuahaven_ontwerp bestemmingsplan.jpg
Het bewonerscollectief Stadshoven verzet zich fel tegen de plotselinge hoogbouw (60 meter) die zich in hun wijk heeft aangekondigd.
Al tijdens de eerste woonmanifestatie is aangegeven dat op de plek van de Genuahaven een woonzorgcomplex zou komen. Deze zou qua verschijningsvorm het uiterlijk hebben van de andere Stadshoven, waarbij de gebouwhoogte is vastgesteld op maximaal 18 meter. De verbazing bij de bewoners van de wijk was dan ook groot toen bekend werd dat er plotseling een nieuw plan is om de maximale gebouwhoogte van het woonzorgcomplex aan de Genuahaven ruim drie maal te overschrijden! 

Wethouder Engels (wonen, PvdA) deed naar de bewoners toe voorkomen dat alles al in kannen en kruiken was. Ook de gemeenteraad zou al voor zijn. Daarmee suggererend dat bezwaar maken geen zin meer had. Tijdens de vergadering van de commissie SOB sprak namens het bewonerscollectief Rick de Haan in. Die hoorde van de raadsleden dat die zelfs nog niet geïnformeerd zijn over de plannen. Stadspartij-raadslid Roald Helm sprak daarom van een hevige misser van wethouder Engels. Terwijl de bewoners nu het verzet mobiliseren, wacht de Stadspartij net als de andere raadsleden de voorstellen van de wethouder af. Tot daarover is besloten kan de woontoren zeker niet verrijzen.

 

Het bewonerscollectief stuurde de gemeenteraad op voorhand haar zienswijze, dat u hieronder in zijn geheel geplaatst terugvindt.

 

Aan: de gemeenteraad van de gemeente Purmerend
        Postbus 15, 1440 AA Purmerend

Betreft: Zienswijze ‘Bewonerscollectief Stadshoven’ op ontwerpbestemmingsplan “Weidevenne, Kwadrant Europa, woon-zorgcomplex 2009”

Purmerend, 10 december 2009

Geachte raad,

Op 16 november 2009 heeft de gemeente Purmerend een brief verstuurd aan onder andere de bewoners van Rotterdamhaven, Piraeushaven, Oslohaven, Marseillehaven, Antwerpenhaven en Lissabonhaven. Bij deze brief was een folder ‘Heel Europa’ als bijlage gevoegd. Daarnaast is op
24 november 2009 een informatieavond georganiseerd, waarin de plannen voor de Genuahaven van de Gemeente en ontwikkelaar(s) zijn gepresenteerd.

Zoals u al heeft kunnen vernemen is een groot aantal van de bewoners in Stadshoven het niet eens met de gepresenteerde plannen voor de invulling van het plan ‘Genuahaven’. De bewoners hebben zich inmiddels verenigd in het bewonerscollectief Stadshoven.
Het bewonerscollectief Stadshoven vertegenwoordigt de bewoners van de Rotterdamhaven, Piraeushaven, Oslohaven, Marseillehaven, Antwerpenhaven en Lissabonhaven.

Hierbij treft u onze zienswijze aan op dit ontwerpbestemmingsplan. Een aantal argumenten liggen aan deze zienswijze ten grondslag. Deze komen hieronder puntsgewijs aan de orde.

Woonmanifestaties koopwoningen door Gemeente Purmerend
Er zijn door de Gemeente Purmerend verschillende woonmanifestaties georganiseerd, expliciet te noemen voor de voorgenomen bouwplannen van:

  • – Stadshoven oktober 2005, betreffende Rotterdamhaven, Oslohaven en Piraeushaven;
  • – Stadshoven II in mei 2006, betreffende Antwerpenhaven, Lissabonhaven en Marseillehaven;
  • – Stadshoven III in juni 2009, betreffende Helsinkihaven.

Deze woonmanifestaties hadden primair tot doel om de woningen te verkopen, waarbij alle belangstellenden gelegenheid kregen om informatie over de plannen en de wijk in te winnen. Een stedenbouwkundige van de Gemeente Purmerend heeft hierbij de stedenbouwkundige visie voor het plangebied Kwadrant Europa duidelijk uiteengezet. De aspirant-kopers konden zich hierna inschrijven door hun voorkeursformulier in te sturen naar de Gemeente Purmerend.

Stedenbouwkundige visie op de wijk Stadshoven van 2005 tot november 2009
Tijdens de drie voornoemde woonmanifestaties was de Stedenbouwkundige van de Gemeente Purmerend consistent in zijn visie over de wijk Stadshoven. In hoofdlijnen was de stedenbouwkundige visie als volgt:

Tussen de A7 en Stadshoven wordt een stadsrandgroenezone aangelegd. In dit gebied zullen 8 kantoortorentjes worden gebouwd/ontwikkeld. Aan de buitenrand van de Stadhoven wordt een moderne ‘stadswal’ gecreëerd door een hogere bebouwingsvorm, ingevuld door langgerekte appartementencomplexen van maximaal 6 bouwlagen (18 meter).
Achter deze ‘stadwal’ zouden verschillende Stadshoven worden gebouwd. De Stadshoven hebben aan de buitenzijde c.q. straatzijde een stedelijke uitstraling. De omsloten blokken hebben een rustig en intiem binnenhof waar bewoners zich kunnen ontspannen en kinderen veilig kunnen spelen. De Stadshoven zijn geïnspireerd op de oude stedelijke monumentale binnenhofjes, zoals die bijvoorbeeld voorkomen op plekken als in de Jordaan in Amsterdam. De Stadshoven zijn een moderne interpretatie hierop.
De Stadshoven kenmerken zich als laagbouwblokken. Al tijdens de eerste woonmanifestatie is aangegeven dat op de plek van de Genuahaven een woonzorgcomplex zou komen.
stadshoven_genuahaven_huidige bestemmingsplan.jpg
Deze zou qua verschijningsvorm het uiterlijk hebben van de andere Stadshoven, waarbij de gebouwhoogte is vastgesteld op maximaal 18 meter.
Op basis van de verstrekte en gepresenteerde informatie op de woonmanifestaties, waarbij de stedenbouwkundige visie zwaar heeft gewogen, zijn de huidige bewoners van de Stadshoven destijds overgegaan tot inschrijving en het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomsten voor de nieuwbouwwoningen.

Huidige leefbaarheid en kwaliteit van onze wijk
De stedenbouwkundige visie zoals die destijds verwoord en bedoeld was, is al tijdens de realisatie van Stadshoven I en Stadshoven II werkelijkheid geworden. De moderne varianten van gesloten stadse binnenhofjes naar eeuwenoud voorbeeld, is ons inziens geslaagd. De binnenhoven worden door alle bewoners als intiem en prettig ervaren. Deze binnenhoven bieden haar bewoners een vorm van geborgenheid, waar privacy heerst en kinderen veilig kunnen spelen en opgroeien.
Op de hoeken van Stadshoven II zijn per hoek drie bereikbare starterwoningen gemaakt, welke elk drie woonlagen hebben en hun dakterras. Op deze dakterrassen zitten de bewoners heerlijk vrij en is de privacy van alle bewoners van het stadshof gewaarborgd door de toepassing van privacyschermen en hoge gemetselde borstweringen.
De Stadshoven hebben aan de Donaulaan een stedelijk openbaar plein gekregen, waar de buurtbewoners van de verschillende Stadshoven elkaar kunnen ontmoeten en de oudere jeugd kan spelen. Het plein is inmiddels ingeklemd door de omringende lage bouwblokken van de Piraeushaven, Rotterdamhaven, Oslohaven, Antwerpenhaven, Lissabonhaven en Marseillehaven. De Vuurtorengracht grenst eveneens aan het plein, welke de Stadshoven als het ware met elkaar verbind. Door deze opzet, welke versterkt wordt door de lage metselwerkgevels met elk hun eigen lijnenspel, ritme, diversiteit in materiaalgebruik en kleur, heeft het plein een prettig aangenaam stedelijk karakter gekregen, waarin het gevoel voor de menselijke maat absoluut gerespecteerd wordt.
Het bouwblok Genuahaven is de ‘laatste bouwsteen’ die het plein aan de Donaulaan en de Stadshoven zal afsluiten en complementeren.
Resumerend mogen wij concluderen dat de leefbaarheid en de kwaliteit van onze wijk momenteel heel goed is, waarbij woonplezier hoog scoort bij haar huidige bewoners.

Het ontwerpbestemmingsplan “Weidevenne, Kwadrant Europa, woon-zorgcomplex 2009” vormt een bedreiging voor de leefbaarheid en de kwaliteit van onze wijk
Zoals u zich wellicht kunt voorstellen was de verbazing groot toen bij ons bekend werd dat er een nieuw plan is om de maximale gebouwhoogte van het woonzorgcomplex aan de Genuahaven ruim drie maal te overschrijden!
In het huidige bestemmingsplan is de maximale gebouwhoogte voor de Genuahaven vastgesteld op 18 meter. Om de voorgenomen plannen van de ontwikkelaar(s), namelijk om een woontoren van 60 meter hoog te kunnen realiseren, is een wijziging op huidige bestemmingsplan noodzakelijk. Het is voor ons een raadsel dat er op deze plek een woontoren van 60 meter hoog gepland wordt/staat. Een wijziging van de gebouwhoogte naar 60 meter is voor ons volstrekt onacceptabel.
Zie voor de fysieke verandering van de wijk het ontwerp voor de 60 meter hoge woontoren (bovenste foto red.) en het oorspronkelijke plan (onderste foto red.): 

De begrippen ‘menselijke maat’ en ‘menselijke schaal’ zijn in de fysieke architectuur en stedenbouw al sinds de oudheid een voortdurend onderwerp geweest van veel reflectie (zie tevens bijlage 4: Stedenbouwkundige analyse ten aanzien van hoogbouw in Purmerend). Het is een feit dat een woontoren van deze omvang met een hoogte van 60 meter en een breedte van ongeveer 47 meter het stedenbouwkundige karakter van de wijk Stadshoven ernstig zal aantasten. De woontoren aan de Genuahaven zal dan het hoogste gebouw van Purmerend worden! Dit staat regelrecht tegenover de alom gepresenteerde en geprezen stedenbouwkundige visie.
Immers de hoge woontoren van 60 meter doet afbreuk aan alles wat de wijk Stadshoven ten aanzien van de leefbaarheid en kwaliteit aan haar huidige bewoners te bieden heeft. De intimiteit en geborgenheid van de binnenhoven zal verdwijnen alsmede de privacy van haar bewoners, wat eveneens geldt voor de dakterrassen.

Misleiding
Wij voelen ons als bewoners van de wijk Stadshoven op zijn minst gezegd ‘misleidt door de Gemeente’. Jarenlang is namelijk dezelfde stedenbouwkundige visie verkondigd en nu nadat alle naastgelegen Stadshoven verkocht, opgeleverd en bewoond zijn, wordt die stedenbouwkundige visie opeens losgelaten. De huidige stedenbouwkundige kwaliteiten en aspecten van onze wijk Stadshoven hebben er destijds voor gezorgd dat de woningen verkocht en verhuurd zijn (zie bijlage 5: ‘Architectuurstudie’ – invulling gebouwhoogte 18 meter).
Dat de wijk en haar bewoners in de nieuwe plannen van de Gemeente Purmerend niet gerespecteerd worden, werd pijnlijk duidelijk en onderstreept door de uitspraak van de wethouder van Ruimtelijke Ordening en Wonen de heer Hans Engels.
Op de informatieavond van 24 november jl. sprak de heer Engels in het bijzijn van collega-wethouder mevrouw Mona Keijzer de volgende woorden uit tegen enkele bewoners: “Wij hebben deze plannen aan de gemeenteraad voorgelegd en niemand in de raad was tegen. Sterker nog, de raad vroeg unaniem wanneer de eerste ‘spa’ de grond in kon.” aldus Engels.

Inbreuk op de huidige privacy
Mocht de woontoren er komen, dan heeft dit direct gevolgen voor de privacy van de  omwonenden. Al vanaf een hoogtelijn van circa 25 meter kijkt de woontoren op het binnenterrein en de achtertuinen van de Marseillehaven (gemeten vanaf maaiveldniveau). Tevens kijkt de woontoren in de andere Stadshoven, zie de bijlage 3: ‘impressies uitzicht vanaf woontoren Genuahaven’.
In het ontwerpbestemmingsplan komt dit ook wel ter sprake, maar de afstanden zouden dusdanig zijn dat er geen sprake is van een onevenredige inkijk. Hier zijn wij het in zijn geheel niet mee eens.
Met het huidige bestemmingsplan zou dit namelijk nooit gebeuren, aangezien de maximale gebouwhoogte op 18 meter is vastgesteld. Het is een feit dat wanneer er aan de Genuahaven een gebouwhoogte van maximaal 18 meter zou worden gerealiseerd, het gebouw vanuit geen enkele andere Stadshoven waarneembaar zou zijn. Hetgeen betekent dat de huidige privacy en intimiteit van de Stadshoven gehandhaafd kan blijven.

Waardevermindering
De voornoemde wijzigingen in het bestemmingsplan zullen eveneens het Stedenbouwkundige karakter van de wijk veranderen. Men hoeft er geen professor voor te zijn en iedereen zal het direct met onze stelling eens zijn: “dat op het moment er een torenflat vlak achter de achtertuin van een woning staat, de woning veel minder aantrekkelijk is“.
De woontoren gaat het karakter van onze wijk en onze woningen dermate aantasten dat dit voor praktisch alle woningen tot een waardevermindering resulteert. Logischerwijs is de waardevermindering het grootst voor woningen welke het dichtst bij de woontoren gelegen zijn. Maar dat er waardevermindering in de wijk zal optreden zal elke onafhankelijk makelaar of woningtaxateur bevestigen.
Het spreekt voor zich dat de bewoners de gemeente aansprakelijk stellen om planschade vergoedt te krijgen op het moment dat de gemeente besluit het bestemmingsplan daadwerkelijk te wijzigen.

Parkeerdak
Het is voor de huidige bewoners van Stadshoven onvriendelijk om parkeerplaatsen op het dak van de tweede bouwlaag te realiseren. De auto’s die ’s avonds op de parkeerweg rijden om een parkeerplaats te zoeken schijnen hinderlijk bij de bewoners van de Marseillehaven en Piraeushaven naar binnen. Dat de parkeerplaatsen aan de binnenzijde gelegen zijn verhelpt dit probleem niet. Op de informatieavond hebben wij begrepen dat er langs de buitenzijde een lamellenhekwerk geplaatst zal worden, welke het parkeerdak moet afschermen. Naar ons idee staan de auto’s daarmee dan nog steeds in het zicht. Het lamellenhekwerk zal het schitteren van de autolichten zelfs meer versterken, aangezien de lamellen als een soort stroboscoop zal gaan fungeren. Daarnaast is bekend dat parkeerdaken geluidhinder geven, denk bijvoorbeeld aan het winkelcentrum in de Weidevenne. “Is dit onderzocht en op welke wijze wordt dit hinder beperkt hetzij voorkomen?”
Er zijn voor de omwonenden veel prettigere oplossingen te realiseren in plaats van parkeren op het dak. De voorgestelde parkeeroplossing op het dak is ons inziens dus niet de meest prettige oplossing, maar mogelijk wel de goedkoopste. “Een ondergrondse stallinggarage is veel te kostbaar“, aldus wethouder de heer Engels.
Wat ons betreft is de uitspraak van de heer Engels te kort door de bocht. Nieuwbouwplannen aan de Meteorenweg in Purmerend laten zien dat er wel degelijk andere alternatieve oplossingen denkbaar zijn. Op de projecten aan de Meteorenweg worden namelijk halfverdiepte stallinggarages gemaakt. De toekomstige bewoners kunnen straks onder het gebouw hun auto stallen en de auto’s staan geheel uit het zicht.

Geluidhinder woontoren
Ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan is het effect op het windklimaat van de woontoren onderzocht. De uitkomst van het onderzoek is dat er een ‘zeer beperkt risico’ voor windgevaar is. Dat is voor ons niet een geruststellende gedachte.
Daarnaast vermoeden wij dat als het wat harder waait (vanaf bijvoorbeeld windkracht 5-6) de woontoren met zijn galerijen en balkons voor de nodige windgeluidhinder zal zorgen. Op de informatieavond hebben wij vernomen dat voor de gevelmaterialisatie van de woontoren gekozen is voor aluminium gevelbekleding. Van aluminium gevelbekleding is bekend dat dit een ‘windgevoelig’ materiaal is, welke (wind-) geluidhinder zal veroorzaken. Wij vragen ons überhaupt af waarom er qua gevelmaterialisatie voor het gebouw aan de Genuahaven wordt afgeweken van gevelmetselwerk, zoals dit op alle Stadshoven is toegepast en voorkomt.

Bezonning
Ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan zijn de gevolgen van de woontoren op de bezonning van omliggende woningen en tuinen onderzocht. De uitkomst voor de woningen gelegen aan de Donaulaan/Piraeushaven is dat deze in de ochtenduren schaduw ondervinden, tegen hetgeen maken de bewoners bezwaar.

 

Parkeerbelasting van Stadshoven
Uit de informatiefolder van de gemeente blijkt dat er 140 woningen aan de Genuahaven moeten komen. Tevens komen er verschillende (zorg-)voorzieningen voor de buurt. Wij voorzien hierdoor een aanzienlijke toename van de parkeerbelasting voor de wijk Stadshoven. Onze vraag is: “wordt de toename van de parkeerdruk/-belasting aan de Genuahaven intern opgelost?” Met andere woorden: “worden de parkeervoorzieningen eveneens aangelegd voor de bezoekers van de diverse voorzieningen en de woningen?“.
De gemeente heeft recent nog een onderzoek gedaan naar de parkeerproblematiek in de wijk Stadshoven. Helaas hebben wij na het uitvoeren van het onderzoek nog weinig verbeteringen mogen ondervinden. Mede hierdoor willen wij de gemeente daarom verzoeken om het parkeeroplossingsvraagstuk diepgaand te onderzoeken en dit in de uitwerkingsplannen mee te nemen.

Tot slot
Wij willen tot slot expliciet vermelden dat wij niet tegen een gebouw aan de Genuahaven zijn. Wij respecteren het ontwerpvraagstuk van de gemeente en de ontwikkelaar(s). Desalniettemin zijn wij wel tegen een gebouw wat niet binnen het huidige bestemmingsplan past en hetgeen aan ons is voorgespiegeld ten tijde van aankoop.
Resumerend willen wij nogmaals expliciet vermelden dat de wijziging ten aanzien van de gebouwhoogte voor ons volstrekt onacceptabel is. Indien desondanks het bestemmingsplan op dit punt zal worden aangepast dan zullen de ondergetekenden de gemeente Purmerend aansprakelijk stellen voor planschade.

Aanvullend willen wij kritiek toevoegen ten aanzien van de naar ons inziens te eenzijdig belichte informatiefolder, waarin bijvoorbeeld de hoogte van de woontoren geheel achterwege is gelaten en de plaats/positie en hoek waaronder de impressie van de woontoren gekozen is.

Op basis van de bovenstaande argumenten maken wij allen bezwaar tegen het ontwerpbestemmingsplan “Weidevenne, Kwadrant Europa, woon-zorgcomplex 2009”.
Naar aanleiding van het voorgaande verzoeken wij u met inachtneming van onze zienswijze het ontwerpbestemmingsplan niet vast te stellen, althans gewijzigd vast te stellen.

Wij gaan ervan uit dat u ons van de verdere procedure op de hoogte houdt.

Hoogachtend,

 

namens bewonerscollectief Stadshoven

mail: geen60meterinstadshoven@hotmail.com

ZIE OOK:

03-11-2009 Ontwerpbestemmingsplan Weidevenne brengt bewoners in het geweer

Ruimtelijke Ordening artikelen