HomeNieuwsAlgemeen BestuurBestuurlijke toekomst Stadsregio Amsterdam

Bestuurlijke toekomst Stadsregio Amsterdam

flutland
De Regioraad is kortgeleden geïnformeerd over allerlei ontwikkelingen die spelen in de regionale samenwerking.

Geen Flutland
Vorige week besloot het Kabinet om definitief geen wetsvoorstel voor de fusie van de provincies Noord- Holland, Flevoland en Utrecht (Flutland) voor te leggen aan de Tweede Kamer. Na gesprekken met GroenLinks en D’66 bleek dat hiervoor geen politiek draagvlak aanwezig is in de Eerste Kamer.

Gevolgen regio onduidelijk
Het is nu nog onduidelijk wat dit betekent voor het wetsvoorstel, dat eerder was ingediend bij de Tweede Kamer, om de Wgr+ in te trekken en rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag Vervoerregio’s te creëren per 1 januari 2015. Het is in ieder geval de vraag of genoemde datum van in werking treden gehaald zal worden.

Komst vervoerregio Amsterdam
Omdat het Kabinet voorziet in de vorming van een Vervoerregio voor de regio Amsterdam kan de bestaande samenwerking op dit beleidsterrein voortgezet worden en zelfs worden uitgebreid met andere partijen in de regio Amsterdam (gemeenten, provincies). Het Kabinet heeft in dit verband gewezen op de bredere samenhang in het regionale verkeer- en vervoerssysteem en het belang de huidige samenwerking in de regio Amsterdam te verbreden en te intensiveren.

De in de Stadsregio Amsterdam samenwerkende gemeenten behouden dus hun bevoegdheden en budgetten voor verkeer & vervoer. Eind vorig jaar hebben zij unaniem uitgesproken de huidige samenwerking op het gebied van verkeer & vervoer te willen
voortzetten.

De Stadsregio is in gesprek gegaan met Flevoland, Lelystad en Almere om samen te komen tot de bedoelde Vervoerregio. Het voornemen is om -ongeacht eventuele wijziging van de wetgeving per 1-1-2015 te beginnen met de samenwerking verkeer & vervoer op basis van een convenant. De intentie is om dit convenant binnen 2 jaar om te zetten in een gemeenschappelijke regeling.

Metropoolregio Amsterdam op komst
Ook met de gemeenten in IJmond en Zuid-Kennemerland worden gesprekken gevoerd.
De intrekking van de Wgr+ raakt de samenwerking in de Stadsregio op de beleidsterreinen wonen en economie in veel mindere mate. Ook voor deze beleidsterreinen hebben de gemeenten in de Stadsregio zich uitgesproken voor het continueren van de samenwerking binnen de Stadsregio en ook hierbij is de intentie geuit om de samenwerking te verbreden met andere partijen in de Metropoolregio Amsterdam.

Genoemde intenties wijzen op de wens tot verdere doorontwikkeling van de Stadsregio richting het schaalniveau van de Metropoolregio Amsterdam. De vorm, waarin deze samenwerking zich zal ontwikkelen, ligt niet bij voorbaat vast en zal onderwerp van gesprek zijn met alle betrokken partijen.

Belangrijk is de inhoudelijke basis voor de samenwerking, waar het uiteindelijk allemaal om te doen is. Hiervoor stelt de Stadsregio de komende maanden, samen met de gemeenten in de regio, een Regionale Agenda op voor de komende bestuursperiode. Deze Agenda dient tevens als kader voor de jaarlijkse Uitvoeringsprogramma’s van de Stadsregio. De betreffende documenten liggen voor in de Regioraad van december.

Bron: persbericht Stadsregio

Algemeen Bestuur artikelen