HomeNieuwsAlgemeen BestuurBesluiten Programmabegroting 2018-2021

Besluiten Programmabegroting 2018-2021

raadszaal2HA
Op 8 en 9 november heeft de gemeenteraad de begroting vastgesteld. Zoals gebruikelijk werd er door de raad nog aanpassingen aangebracht.
Met algemene stemmen heeft de raad vervolgens de (aangepaste) programmabegroting 2018-2021 vastgesteld.
De financiële positie van de gemeente Purmerend is voor de komende jaren gezond. Nieuwe ontwikkelingen zijn onder andere de agenda Purmerend 2040, de geactualiseerde woonvisie en het nieuwe Participatiebedrijf Zaanstad-Purmerend. Het college heeft in de begroting een investering opgenomen van eenmalig € 123.000 en structureel € 6.000 per jaar vanaf 2018 voor de kleedaccommodatie van Mixed Hockey Club (MHC). Ook is € 200.000 gereserveerd voor een proef met een datalab (gemeentelijke gegevens als open data voor inwoners en bedrijven) en € 108.000 voor nieuwe investeringen voor onderwijshuisvesting voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.
Met het vaststellen van de begroting stemde de raad in met de volgende wijzigingsvoorstellen:
Aanpak tegen eenzaamheid   
In december komt het college met een evaluatie van de aanpak tegen eenzaamheid in de wijk Wheermolen en met een voorstel hoe de aanpak in heel Purmerend kan worden doorgevoerd. Unaniem stemde de raad in met het wijzigingsvoorstel van het CDA om het project BuurtBLIK hierbij te betrekken.
In dit project van de gemeente Haarlem maken oudere inwoners zelf filmpjes over buurtactiviteiten. Zij proberen daarmee in contact te komen met hun leeftijdsgenoten en ze over te halen om activiteiten te ontplooien. Het doel is om daarmee de eenzaamheid van mensen tegen te gaan. Een dergelijk project kan in 2018 in Purmerend uitgevoerd worden. In eerste instantie voor een deel van de oudere inwoners, naderhand eventueel ook voor andere doelgroepen.
Vergroening gevels/daken en verticale tuinen 
Met 27 stemmen voor en 7 stemmen tegen steunde de raad een wijzigingsvoorstel van D66 en GroenLinks voor het vergroenen van (lege) gevels en daken van gebouwen en het creëren van verticale tuinen. Onderzoek en eventuele pilots in 2018 moeten duidelijk maken wat op dit gebied mogelijk is.
De raad is van mening dat voldoende groen in en om de stad meerdere voordelen heeft. De stad heeft veel daken, maar ook de nodige (lege) gevels waar nu niets mee gebeurt. Meer groen draagt bij aan de leefbaarheid van de stad, zorgt voor verkoeling, CO2-reductie en minder fijnstof en helpt mee aan opvang en regulering van hemelwater. Vooral in de binnenstad kunnen de saaie lege gevels omgevormd worden tot aantrekkelijke, groene gevels die de binnenstad extra uitstraling geven. Dit past bij de duurzame ambities van de stad en kan als extra oplossingsrichting meegenomen worden in de herziening van het gemeentelijk rioleringsplan en het stedelijk waterplan nieuwe stijl.
De wethouder gaf aan dat maximaal € 50.000 voor onderzoek en pilots in 2018 vanuit het begrotingsoverschot kan worden gefinancierd. 
Vóór: D66, PvdA, CDA, Ouderenpartij AOV Purmerend, Stadspartij, GroenLinks, LVD
Tegen: VVD, Leefbaar Purmerend
Belastingmaatregelen 2018
De raad heeft met algemene stemmen de belastingmaatregelen voor 2018 vastgesteld, met uitzondering van Leefbaar Purmerend en LVD. Hieronder valt: OZB en verordeningen en tarieventabellen van precario-, parkeer- en hondenbelasting, leges, marktgelden, afvalstoffen- en rioolheffing, lijkbezorgings-, reinigings- en scheepvaartrechten. 
1,6 procent
De belastingen stijgen elk jaar met de consumentenprijsindex die het Centraal Bureau voor Statistieken in januari publiceert. Dit jaar was dat 1,6 procent. Dit percentage is voor de Onroerende Zaak Belastingen (OZB) vastgesteld.
3,44 procent
In de kadernota is 1,4 procent aangehouden voor de overige tarieven, zoals de parkeer-, precario- en hondenbelasting. Na aanbieding van de kadernota werd dit voorjaar een akkoord bereikt over de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Dit akkoord leidde tot een loonkostenstijging van in totaal 2,04 procent. Om met deze kostenstijgingen rekening te houden, zijn de overige tarieven en rechten verhoogd met 3,44 procent (1,4 +2,04). Dit geldt dan niet voor onder andere de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, en de tarieven die het Rijk bepaalt (bijvoorbeeld rijbewijs, reisdocumenten). Het tarief voor de afvalstoffenheffing gaat omlaag door onder andere een daling van de kosten.
Lager tarief marktkramen
De Moederdagmarkt, op de zaterdag voorafgaand aan Moederdag, heeft de potentie om uit te groeien naar een grote regionale markt. Het tarief voor de Moederdagmarkt is echter, net als het tarief voor de Lappendagmarkt, aan de hoge kant in vergelijking met andere gemeenten. Het tarief voor de marktkraam voor Lappendag en Moederdag gaat daarom iets omlaag, van € 51,75 naar € 47,50. Hetzelfde geldt voor de Matsmarkt. Om deze markt eveneens weer aantrekkelijker te maken voor de marktkooplui, wordt het tarief verlaagd van € 30 naar € 17,50 per kraam. Wel vervalt hier de gratis dagparkeerkaart.
Proef gereguleerde wietteelt
Met 22 stemmen voor en 12 stemmen tegen is een motie van D66, gesteund door GroenLinks, aangenomen over een eventuele proef met gereguleerde wietteelt.
Het nieuwe kabinet wil experimenteren met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. De proeven moeten uitwijzen of de criminaliteit en overlast zullen afnemen. De meerderheid van de raad is van mening dat Purmerend als middelgrote gemeente met twee coffeeshops een prima plek kan zijn om hiermee op kleine schaal ervaring op te doen. De raad verzoekt het college dan ook om Purmerend bij de minister aan te melden als geïnteresseerde gemeente voor de landelijke proef. Samen met de landelijke overheid moet worden onderzocht wat het betekent als de gemeente mee doet met de proef met een gesloten coffeeshopketen. De precieze randvoorwaarden, uitvoeringsvorm en zijeffecten moeten duidelijk zijn, voordat de gemeenteraad een besluit kan nemen over daadwerkelijke deelname. Tot slot is het college gevraagd om binnen de MRA af te stemmen of op dat punt kan worden samengewerkt.
In 2014 steunde de meerderheid van de raad eveneens een motie van D66 en GroenLinks over de ondertekening van de Manifest Joint Regulation, waarin werd opgeroepen om gereguleerde wietteelt mogelijk te maken.
Vóór: D66, GroenLinks, PvdA, Leefbaar Purmerend, CDA (1), Stadspartij (3)
Tegen: Stadspartij (5), Ouderenpartij AOV Purmerend, CDA (2), LVD 
Garantie sportleningen
Met algemene stemmen heeft de raad een motie van Stadspartij en VVD, gesteund door Leefbaar Purmerend, aangenomen over een garantie voor sportleningen. Sportverenigingen hebben soms behoefte aan extra financiële middelen. De verenigingen hebben moeite om een lening te krijgen bij reguliere financiële dienstverleners en lopen veelal tegen problemen aan bij het afsluiten van een lening. De raad verzoekt het college om hiervoor met een oplossing te komen. Mogelijk kunnen sportverenigingen gemakkelijker een lening krijgen als er een gemeentegarantie wordt verstrekt aan die sportvereniging.  
Wethouder Helm beloofde om in januari 2018 met een toetsingskader te komen voor het afsluiten van garantieleningen voor sportverenigingen in Purmerend. Dit gebeurt na overleg met de Sportraad, Spurd en de Stichting Waarborgfonds Sport.
Een volledige besluitenlijst staat binnenkort op raad.purmerend.nl (agenda 30 november 2017).

foto: Stadspartij

Algemeen Bestuur artikelen