HomeNieuwsVerkeer en VervoerBereikbaarheid regio nu onder beheersing maar voor hoe lang?

Bereikbaarheid regio nu onder beheersing maar voor hoe lang?

Coentunnel
Met de opening van de tweede Coentunnel en de opening van de spitsstrook op de A7 richting Zaandam (eind 2015) zijn de belangrijkste knelpunten in de bereikbaarheid voor de komende jaren waarschijnlijk opgelost. De verwachting is dat de komende decennia de bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn opnieuw onder druk komt te staan.

De Corridorstudie moet een pakket van maatregelen opleveren dat een goede bereikbaarheid in de verkeersbewegingen Amsterdam-Hoorn richting 2030 waarborgt. Daarom is in 2015 het Ministerie, samen met de regionale partners, waaronder de gemeenten Purmerend en Beemster, gestart met de corridorstudie Amsterdam-Hoorn (A7/A8).

Probleemanalyse eerste fase

In de eerste fase van de studie is bepaald welke opgaven van antwoorden moeten worden voorzien om de bereikbaarheid richting het jaar 2030 te verbeteren en daarmee een bijdrage te leveren aan de ambities van rijk en regio. Per opgave is beschreven wat kansrijke oplossingsrichtingen zijn. Deze oplossingsrichtingen vormen een eerste selectie; zij geven op hoofdlijnen aan in welke richting het zinvol is om oplossingen voor de opgaven uit te werken.

De bereikbaarheid in 2030

Uit de verkeersanalyses blijkt dat de bereikbaarheidsproblemen zich vooral voordoen rond de vier stedelijke gebieden in de regio en minder op de tussenliggende trajecten. De bereikbaarheidsproblematiek op de weg in 2030 komt grofweg op vier plekken tot uiting:

  • De aansluiting van de Westfrisiaweg op de A7 tussen de afslagen Hoorn Noord en Hoorn Avenhorn;
  • Op de A7 tussen de op- en afritten Purmerend Noord en Zuid;
  • Knooppunt Zaandam;
  • De A8 richting Coenplein.

Daarnaast blijkt dat de problemen deels veroorzaakt worden door knelpunten op het onderliggende wegennet.

Opgaaf regio Purmerend/Waterland

Het verbeteren van de doorstroming op de A7 en op de ‘toeleidende’ wegen – in de zone tussen de afslagen Purmerend Noord en Purmerend Zuid.
Dit heeft tot doel om de bereikbaarheid (zowel corridor breed als in Purmerend en Waterland) te vergroten en de leefbaarheid in Purmerend, Beemster en Waterland te versterken. 

Kansrijke oplossingsrichtingen regio Purmerend/Waterland

  • Corridorbrede werkgeversaanpak bij grote bedrijven en publiekstrekkers;
  • Innovatieve maatregelen inzake mobiliteitsmanagement en Intelligente Transportsystemen (ITS). Dit betreft de gehele corridor;
  • Vergroten van de capaciteit op de A7 tussen de afslagen Purmerend Noord en Zuid;
  • Optimaliseren van de aansluitingen tussen de A7 en de toeleidende wegen, zoals de Laan der Continenten en de Zuiddijk en de Gedempte Where;
  • Vergroten van de kwaliteit van alternatieve vervoerswijzen: verbeteren van busverbindingen in oost-westrichting (Purmerend-Zaanstreek) en het vergroten van de capaciteit (bijvoorbeeld ander materieel of hogere frequentie) en verbeteren betrouwbaarheid van de treindienst op de ‘Hoornse lijn’;
  • Realisatie P+R nabij OV-knooppunten.

Bouw 10.000 extra woningen

Purmerend ontwikkelt een ambitie om in of rondom Purmerend 10.000 woningen extra te bouwen. Deze opgave wordt als rekenmodel betrokken in de vervolgfase van de Corridorstudie. De mogelijke bereikbaarheidsgevolgen van deze aanvullende woningbouwopgave zullen beeld worden gebracht. De uitkomsten van de rekenmodellen staan los van de besluitvorming over de woningbouwopgave.

Bestuurlijk overleg

Op 24 februari heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden waarin de betrokken bestuurders is gevraagd in te stemmen met de uitkomsten van de probleemanalyse in de eerste fase. Purmerend is via wethouder Krieger (portefeuille verkeer en vervoer)aanwezig geweest bij dit overleg. In een brief aan de gemeenteraad, waar dit bericht aan is ontleend, heeft hij over e.e.a. verslag gedaan.

Door naar de oplossingsfase

In de volgende fase (oplossingenfase) worden de kansrijke oplossingsrichtingen uitgewerkt in maatregelen. Deze maatregelen worden samengevoegd tot maatregelenpakketten (ook wel ‘alternatieven’ genoemd). De alternatieven worden met het beoordelingskader beoordeeld. Op basis daarvan maakt het bestuurlijk overleg een selectie van de meest kansrijke alternatieven, die in de fase erna tot een voorkeursalternatief moeten leiden.

Zodra hierover meer bekend is zal het gemeentebestuur hiervan bericht doen.

Verkeer en Vervoer artikelen