HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBeheerplannen voor 4 Natura 2000-gebieden aangepast en ter inzage

Beheerplannen voor 4 Natura 2000-gebieden aangepast en ter inzage

Grutto
Foto Stadspartij-BPP


Voor natuurgebieden Eilandspolder, Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, Polder Westzaan en Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder zijn de beheerplannen om natuurgebieden te beschermen aangepast. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen tot 27 april 2023 reageren op de ontwerp-beheerplannen.

In de plannen staat wat er moet gebeuren om dieren, planten en hun leefgebieden te beschermen en wie dat doet. Het maakt daarnaast duidelijk welke activiteiten onder welke voorwaarden mogen plaatsvinden. De provincie heeft hiervoor de bestaande plannen met collectieven van (agrarische) ondernemers, gemeenten en natuur- en waterbeheerders herschreven.

Nieuwe en bestaande maatregelen

Er is in de beheerplannen meer aandacht voor natuurbeheer, het verbeteren van de waterkwaliteit en het afschermen van kwetsbare leefgebieden voor vee door rasters of sloten. Daarnaast heeft het Rijk bepaald dat sommige doelen uitgebreid of in kwaliteit verbeterd moeten worden, zoals de uitbreiding van vochtige heiden in Polder Westzaan. 

Voor de gebieden Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, Eilandspolder en Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder is in het beheerplan ook gecoördineerd ganzenbeheer opgenomen. Dat houdt in dat regionale beheerteams, onder leiding van de Faunabeheereenheid Noord-Holland, het aantal ganzen dat het hele jaar in dit gebied verblijft kleiner maken. Dit moet de door ganzen veroorzaakte overlast en schade aan natuur en landbouw verkleinen. 

Voor alle 4 de Natura 2000-gebieden geldt dat veel van de bestaande maatregelen om de natuur te versterken gelijk blijven. Denk aan maaien en plaggen. Plaggen is het verwijderen van de stikstofrijke bovenlaag van de grond. Hierdoor wordt de grond armer aan voedingsstoffen waardoor planten die hier bij gebaat zijn opnieuw kans krijgen om te groeien.

Reageren op de Natura 2000-beheerplannen

Alle 4 de ontwerp-Natura 2000-beheerplannen liggen van 17 maart tot en met 27 april 2023 ter inzage. Iedereen die dat wil kan in deze periode op het ontwerp reageren. Op deze pagina zijn per gebied de stukken in te zien. De ontvangen zienswijzen worden beoordeeld, voorzien van een reactie en opgenomen in een zogenaamde Nota van Beantwoording. Daarna nemen Gedeputeerde Staten een definitief besluit over de beheerplannen.

Meer informatie

Op noord-holland.nl/natuurversterking staat meer informatie over hoe de provincie Noord-Holland haar 19 Natura 2000-gebieden beheert en versterkt.

Ruimtelijke Ordening artikelen