HomeNieuwsAlgemeen BestuurBegroting 2011-2014: “Niet bezuinigen op veiligheid”

Begroting 2011-2014: “Niet bezuinigen op veiligheid”

politiepet“Op veiligheid mag zeker niet bezuinigd worden,” zegt de Stadspartij in een reactie op de gepresenteerde gemeentebegroting voor de komende vier jaar. De Stadspartij wil betere afstemming  binnen de handhaving in Purmerend, vooral gericht op hufterig gedrag. Het instellen van buurtveiligheidsteams zal hierbij van grote betekenis kunnen zijn.

De gemeente Purmerend krijgt te maken met de grootste bezuinigingen sinds jaren. “Voor de verkiezingen heeft de Stadspartij in haar verkiezingsprogramma duidelijk gemaakt dat er nog genoeg ambities zijn om Purmerend kwalitatief op een hoger peil te brengen zodat het goed wonen werken en recreëren is in Purmerend.” zegt Mario Hegger, fractievoorzitter van de Stadspartij. “Waar de Stadspartij voor waakt binnen de bezuinigingen zijn vooral de zwakkeren in de samenleving. Deze mensen kan de zorg en ondersteuning niet worden onthouden.”

Armoedebeleid

Het armoedebeleid zal als het aan de Stadspartij ligt worden ontzien. “Van mensen die al weinig tot niets hebben kun je niet verlangen dat zij nog eens op het minimale dat zij nog hebben meer moeten inleveren.” Dat brengt de Stadspartij tot de conclusie dat de bezuinigingsmaatregelen die genomen moet worden door vooral de maatregelen opgelegd door het Rijk, zoals korting op het Gemeentefonds  van 1.250.000 euro in 2012 oplopend tot 3.750.000 in 2014 gevonden moeten worden in het inkrimpen van het ambtelijk apparaat, kostendekkend maken van de tarieven, verlagen van de subsidies en als het niet anders kan het verhogen van belastingen.

Beheer openbare ruimte

Waar de Stadspartij vooral niet op wil bezuinigen is beheer openbare ruimte. “In Purmerend is de laatste jaren juist een inhaalslag geleverd in het beheer om de kwaliteit op een hoger peil te brengen,” zegt Hegger. “Het gaat om goede wegen, bestrating en groen. De Purmerender geeft zelf ook aan dat het beheer goed moet zijn. Bij de gemeente komen op dit onderwerp ook de meeste klachten binnen. Als je hier nog meer op gaat bezuinigen, komen er nog meer klachten.”

Veiligheid

“Op veiligheid mag zeker niet bezuinigd worden,” vindt Hegger. “Het instellen van buurtveiligheidsteams zal hierbij van grote betekenis kunnen zijn. De inbreng van bewoners is hierbij van groot belang zij kunnen aangeven waar de problemen liggen die moeten worden aangepakt.”

Jongerenbeleid

Jongeren moeten volgens de Stadspartij de kans krijgen om goed op te groeien in Purmerend. “Er mag wat de Stadspartij betreft niet bezuinigd worden hierop. De discussie zal nog plaats moeten vinden of er wel of geen centraal jongeren centrum in Purmerend zal komen. Maar het mag niet ten koste gaan van de jongerenvoorzieningen in de wijk.”

Vergaderingen

De begroting zal behandeld worden in speciale commissievergaderingen op woensdag 13 en maandag 18 oktober. De tien politieke raadsfracties hebben daarna de gelegenheid om wijzigingsvoorstellen in te dienen. Op woensdagavond 3 november zullen de algemene beschouwingen plaatsvinden, waarin de politieke partijen kunnen reageren op de plannen van het college van B&W voor de komende vier jaar. De volgende dag, donderdag 4 november, zal het debat en de stemming plaatsvinden op de wijzigingsvoorstellen van de gemeenteraad. Deze begrotingsvergadering zal om 10:00 uur beginnen en zal mogelijk tot in de avond duren.

De commissievergaderingen en raadsvergaderingen worden gehouden in de raadszaal op het stadhuis en zijn openbaar en vrij toegankelijk. Ook zal geprobeerd worden de vergadering op RTV-Purmerend uit te zenden. De begroting 2010-2014 is te vinden op de website van de gemeente Purmerend.

ZIE OOK:

Algemeen Bestuur artikelen