HomeNieuwsMilieuAutowrak verwijderd uit Flevostraat

Autowrak verwijderd uit Flevostraat

voertuigwrak.jpg
In het Gezinsblad van 30 oktober jl stond een artikel over een autowrak in de Flevostraat.
In maart 2007 werd de auto staande gehouden door de politie. De bestuurster zette de auto aan de kant en is nooit meer teruggekomen. De bewoners ergerden zich er inmiddels groen en geel aan en eisten dat de gemeente de auto wegsleepte. De gemeente schermde met allerlei administratieve problemen waardoor het wrak zelf wortel begon te schieten.
Het moment voor de Stadspartij om het college er schriftelijke vragen over te stellen.

Op vrijdag 5 december 2008 kreeg de Stadspartij antwoord (zie onderaan dit artikel).
Toeval of niet, even voordat de beantwoording in de brievenbus van de Stadspartij rolde was het wrak onder grote belangstelling van de buurt net weggesleept.
Uit betrouwbare bron vernam de redactie dat de rechthebbende was opgespoord en had meegewerkt aan het wegslepen.

 

 

Directie Publiek

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

 

 

Aan de heer E. Ankersmit

Fractie Stadspartij P93

Merwedestraat 29      

1442 SK   PURMEREND

 

 

 

uw brief van                uw kenmerk                  ons kenmerk                datum

1 november 2008       510462                          512079                         

betreft

Schriftelijke vragen ingevolge artikel 41 van het Reglement van orde voor de raad inzake een voertuigwrak  

 

Geachte heer Ankersmit,

 

Naar aanleiding van de door u namens de fractie van Stadspartij P93 gestelde vragen inzake een voertuigwrak, kunnen wij u het volgende antwoorden.

 

"U begint met de volgende inleiding:

In het Gezinsblad van woensdag 29 oktober jl. stond een ‘noodkreet’ van een bewoner aan de Flevostraat omdat er al vanaf maart 2007 een wrak in hun straat is geparkeerd. Verzoeken aan de gemeente Purmerend en de politie om het voertuig te verwijderen zijn niet gehonoreerd. Hierbij geeft volgens de krant, het hoofd van de afdeling handhaving aan dat niet duidelijk is wat de definitie is van een autowrak. Er wordt niet weggesleept omdat het voertuig nog een kenteken voert en er nog geen sprake is van een wegsleepwaardig wrak.

"Dit leidt tot de volgende vragen".

 

Vraag 1:

Is de gemeente Purmerend deze verzoeken om handhaving bekend, en zo ja, sinds wanneer?

De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) is bekend met de verzoeken om handhavend op te treden. De eerste melding dateert van 23 november 2007. De vraag die op dat moment werd gesteld, was of het voertuig gestolen was. Dat was (en is) niet het geval.

 

Daarna zijn diverse meldingen ontvangen inzake het voertuig in de Flevostraat. De strekking van de meldingen was dat sprake zou zijn van een voertuigwrak. De gemeente werd dan ook verzocht handhavend op te treden.

Naar aanleiding van deze meldingen, maar ook op eigen initiatief, zijn medewerkers van het team Toezicht en Handhaving van de afdeling VTH diverse keren ter plaatse geweest om te kunnen beoordelen of er sprake was van een overtreding van artikel 85 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv).

 

Vraag 2:

De Apv van Purmerend geeft als definitie voor een voertuigwrak: een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

Is er een rapportage gemaakt waaruit blijkt dat het voertuig in de Flevostraat niet voldoet aan de omschrijving uit de Apv en dus niet wegsleepwaardig is?

Tijdens de controles werd geconstateerd dat het voertuig goed in de lak zat en werd geen schade en/of gebreken geconstateerd. Het voertuig was voorzien van beide kentekenplaten. Foto’s voorzien van een toelichting zijn, incidenteel, voorgelegd aan een juridisch medewerker van het team Vergunningen van de afdeling VTH. Aangezien er lange tijd geen sprake was van een overtreding, omdat naar ons oordeel niet werd voldaan aan de definitie van een voertuigwrak werd besloten niet over te gaan tot handhaving.

Inmiddels is gebleken dat het voertuig vier lekke banden heeft, een spiegel ontbreekt en het voertuig niet langer is voorzien van beide kentekenplaten. Daarmee wordt thans wel voldaan aan de definitie van een voertuigwrak. Een en ander betekent dat we zullen overgaan tot handhaving.

 

Vraag 3:

Is er contact opgenomen met de eigenaar van het voertuig?

De afdeling VTH heeft diverse malen getracht contact op te nemen met de eigenaar van het voertuig, maar dat lukte niet, omdat de eigenaar diverse malen is verhuisd. Recentelijk hebben wij informatie gekregen over de huidige verblijfplaats van de eigenaar. Wij zullen dan ook contact opnemen met de eigenaar van het voertuig en de bestuursdwangaanschrijving naar dit adres zenden.

 

Vraag 4:

Is de omschrijving uit de Apv voldoende duidelijk om tot handhaving te kunnen overgaan of is aanscherping noodzakelijk?

De omschrijving in de Apv is voldoende duidelijk om tot handhaving over te kunnen gaan. Desalniettemin zal in overleg met de afdeling Juridische Zaken worden nagegaan of verdere objectivering mogelijk is.

 

Vraag 5:

Hoeveel "wrakken" worden er per jaar weggesleept?

Er worden jaarlijks gemiddeld 7 voertuigwrakken van de openbare weg verwijderd.  

 

Vraag 6:

Is er een verschil in aanschrijvingsbeleid t.a.v. voertuigen met en zonder kenteken?

Als er geen kenteken op het voertuig zit, kan een bestuursrechtelijke aanschrijving niet plaatsvinden.

In een dergelijke situatie is de enige manier om de eigenaar te bereiken, het voertuig te voorzien van een sticker. Op deze sticker staat vermeld dat er sprake is van een overtreding van de Apv onder vermelding van het betreffende artikel.

Tevens wordt vermeld binnen welke termijn de overtreding ongedaan gemaakt dient te worden.  Daarnaast wordt een telefoonnummer vermeld van de afdeling waarmee contact kan worden opgenomen.

 

Vraag 7:

Is er sprake van afstemming tussen de politie en de afdeling VTH, omdat er reeds 3 bekeuringen op het voertuig zijn aangebracht?

Nee, er is nauwelijks sprake van afstemming. Slechts één keer heeft een politiemedewerker contact opgenomen met de dienst Handhaving inzake het bewuste voertuig.

 

Wij gaan er van uit u hiermee naar genoegen geantwoord te hebben.

 

Hoogachtend,

 

burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris,                         de burgemeester,

Milieu artikelen